Wyprawka szkolna


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  !
w roku szkolnym 2014/2015

 
Urząd Gminy informuje, że w roku 2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach II-III i VI szkoły podstawowej,
W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy:
Pomocy udziela się uczniom,  pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.). Jest to kwota 539 zł netto.
 
W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słaboslyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami ruchowymi, z autyzmem, sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych z wyjątkiem klasy I  i  gimnazjów.
Kwoty dofinansowanie zakupu podręczników podane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.07.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. 2014. poz. 1024)
 
Wniosek o zwrot kosztów zakupu podręczników należy składać po 20 sierpnia    w szkole, do  której uczeń będzie uczęszczać od 1 września 2014 r. Druki wniosków można pobrać w wyżej wymienionych placówkach oraz na stronie internetowej  Gminy  Lisewie www.lisewo.com. Termin składania wniosków upływa z dniem 05.09.2014 r.
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Lisewo


ZARZĄDZENIE Nr 49/2014
WÓJTA GMINY LISEWO

 
z dnia 11 sierpnia  2014 r.

 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas II-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.
 
 
     Na podstawie § 4 ust 3   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. 2014. poz. 1024) zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Ustalam termin do dnia 5 września 2014 r. na składanie wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  w roku szkolnym 2014/2015 uczniom  klas II-III i VI szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas II - VI szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.
   
     § 2. Wzór  wniosku określa załącznik do zarządzenia.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Druki wniosków można pobrać w  wymienionych placówkach oraz tutaj : Wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych (87kB) pdf .


Termin składania wniosków upływa z dniem 5.09.2014 r.

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (9 lipca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (9 lipca 2012, 13:15:51)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 sierpnia 2014, 11:24:57)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2174