Odpady komunalne

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),

 • Uchwała nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Uchwała nr XX/125/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.

 • Uchwała nr XX/126/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Uchwała nr XIII/149/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

 • Uchwała nr XIII/150/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia  21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Terminy i stawki opłaty:

Miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiścić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:
 1. 25,00 zł od mieszkańca, jeżeli bioodpady są oddawane do pojemnika;

 2. 23,00 zł od mieszkańca, jeżeli bioodpady są składowane na przydomowym kompostowniku (zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów wynosi 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość).
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi 75,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;

Nieruchomość niezamieszkała:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za dany pojemnik. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie trzykrotność stawki podstawowej.


      Pojemnik [l]                         Stawka za pojemnik na odpady komunalne
                                                 Stawka podstawowa [zł]    Stawka podwyższona[zł]
         60 l                                                3,10                                 9,30
        120 l                                               6,30                                 18,90
        240 l                                              12,70                                 38,10
        360 l                                              19,00                                 57,00
        600 l                                              31,70                                 95,10
       1100 l                                             58,20                                174,60
 


Do pobrania:



Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700, ze zm.).

Jak podpisać deklarację profilem zaufanym?
 1. Przygotuj dokument (plik), który chcesz podpisać w formacie pdf.
 2. Wejdź w następujący link: www.gov.pl
 3. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.
 4. Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) — kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 5. Kliknij Podpisz.
 6. Zaloguj się do Profilu zaufanego a następnie kliknij "Podpisz profilem zaufanym"
 7. Wpisz Kod autoryzacyjny i potwierdź akcję.
 8. Tak podpisany dokument należy przesłać do Urzędu Gminy za pomocą skrzynki ePUAP.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na terenie Gminy Lisewo znajduje się jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się przy ul. Bocznej 13 w Lisewie. Czynny jest w każdy roboczy czwartek w godzinach:
- w miesiącach od kwietnia do października od  12.00 do 17.00
- w miesiącach od listopada do marca od 11.30 do 16.00.
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.

PSZOK przyjmuje bezpłatnie następujące odpady:
- meble, odpady wielkogabarytowe,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady niebezpieczne, chemikalia,
- zużyte opony od samochodów osobowych,
- tekstylia i odzież,
- baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki,
- odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Powyższych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemników postawionych na posesjach.

Odpady budowlane, wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny można również odebrać bezpośrednio z terenu nieruchomości, po wcześniejszym ustaleniu terminu w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Miejsce załatwienie sprawy:
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo

Referat Gospodarki i Inwestycji, biuro nr 9
Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami - Natalia Szpręglewska
tel. 56 676-86-14, wewn. 35
tel. Kom. 608-064-247

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (24 grudnia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (24 grudnia 2019, 08:57:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 stycznia 2021, 14:44:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663