Akcja konkursowa typu krzyżówka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie,
ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com, telefonicznie
56 676 86 14. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit e RODO i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w konkursie,
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. wizerunek osoby podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe  oraz m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
1) w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób w terminie do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia laureata, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia zakończenia konkursu,
2) wobec laureatów przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników konkursu,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do terminu określonego w pkt. 1.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
  • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

5. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału
w konkursie. W zakresie, gdzie wyraziłeś zgodę dobrowolnie, zgodę możesz wycofać
w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (20 września 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (23 września 2019, 11:51:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235