Obsługa potwierdzeń umowy dzierżawy dla celów ubezpieczenia społecznego rolników

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obsługa potwierdzeń umowy dzierżawy dla celów ubezpieczenia społecznego rolników Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com, telefonicznie 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit c  RODO w związku z art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w związku w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze jakim jest potwierdzenie zawarcia umowa dzierżawy dla celów ubezpieczenia społecznego rolników.

2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:

1) do 10 lat od dnia potwierdzenia umowy,

2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a)wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

5. Podanie Twoich danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


Do pobrania: Treść klauzuli (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: JAkub Kochowicz (16 września 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (17 września 2020, 09:09:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158