Protokół Nr II/06 z Sesji Rady Gminy Lisewo

PROTOKÓŁ NR II/06
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 grudnia 2006 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.


 
II Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006r. rozpoczęła się o godz. 14-tej, a zakończyła o 16.05.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła II sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych co stanowi kworum. Nieobecni radni: Marek Szpręglewski (Pniewite), Ryszarda Jankowska, Robert Wyczyński, Mieczysław Szymborski.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Budownictwa Tomasz Stański, Bogusława Jurkowska – Podinsp. ds. Poboru Zobowiązań Pieniężnych, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1).
      
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2006 r.,
b) projekt nr 2: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
c) projekt nr 3: uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska,
d) projekt nr 4: określenia stawek podatku od środków transportowych na
2007 r.
e) projekt nr 5: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r.,
f) projekt nr 6:ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określenia zasad poboru na obszarze gminy na 2007 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie ma na sesji radnego Bogdana Taczyńskiego. W związku z tym, czy projekt uchwały nr 3 będzie przedmiotem obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że radny Bogdan Taczyński może jeszcze dotrzeć na sesje w związku z tym projekt ten pozostaje w porządku obrad.
 
Więcej uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka na Sekretarza obrad wyznaczyła Franciszka Bąka.
 
Na sesje doszedł radny Robert Wyczyński.
 
Ad. 5
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z I Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył ślubowanie:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”
„Tak mi dopomóż Bóg”
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka złożyła gratulacje.
Życzenia złożyli członkowie Izby Rolniczej Franciszek Bąk i Marek Kochowicz.
 
Ad. 7
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
 
Ad. 8
 
Radny A. Grędzicki zgłosił następujące sprawy:
- uszkodzone herby gminy Lisewo od strony Chełmna i Chełmży,
- w związku z sezonem grzewczym należałoby sprawdzić czy w posesjach są przeprowadzone przeglądy kominowe.
- kiedy będzie wypłacana II rata tj. 34% zasiłków dla rolników z tytułu suszy.
 
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) zapytał czy w przyszłym roku planowane jest oświetlenie za mleczarnią. W III kadencji było to w planach. Równorzędnie planowany odcinek od kościoła do cmentarza został zrealizowany.
 
Na sesje doszedł radny Mieczysław Szymborski.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że radna Maria Adamczyk na ostatniej sesji złożyła wniosek o lampę przy nowej drodze „Kornatowo – Kornatowo”, a on wnioskował o tę lampę przez wiele lat określając jej położenie „za młynem”.
Poza tym zgłosił, że w drogach są dziury, wypełnione wodą, które stanowią zagrożenie.
Poza tym powiedział, że sołtys wsi Drzonowo zgłaszał na ostatniej Sesji budynek we wsi Drzonowo, który stanowi zagrożenie. Takich budynków w całej gminie znajduje się więcej np. pałac w Błachcie, dworek w Wierzbowie, Linowcu.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się do radnego powiatowego, że zostało zniszczone pobocze przy drodze powiatowej przez samych użytkowników. Dodał, że rozmawiał z osobami, które zniszczyły pobocze, ale tłumaczyły to tym, że płacą podatki.
 
Ad. 9
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniający budżet Gminy Lisewo na 2006 rok. Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Na sesje doszedł radny Bogdan Taczyński.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie. Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2006 rok została podjęta (załącznik nr 3 do protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał czy wynagrodzenie w uchwale jest podane brutto czy netto.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że brutto.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nie ma innych informacji oprócz ustawy. W innych uchwałach podana jest wielkość zmian.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że nie ma żadnych zmian w wynagrodzeniu Wójta Gminy. Pozostaje ono na tym samym poziomie.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy została podjęta (załącznik nr 4 do protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała radnego Bogdana Taczyńskiego czy wyraziłby wolę uczestnictwa w Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska ponieważ nie przynależy do żadnej komisji.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że Pani Przewodnicząca pytała go o to kilka razy i mówił, że nie będzie ubiegał się o członkostwo w tej Komisji. Dodał, że podtrzymuje to stanowisko.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała, czy inny radny chce być członkiem Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
Żaden radny się nie zgłosił.
W związku z tym Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że na następną sesję będzie przygotowany projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, radnego Bogdana Taczyńskiego czy chciałby być członkiem jakiejkolwiek komisji.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że na poprzedniej sesji zgłosił jako pierwszy chęć pracy w Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że składa rezygnację z członkowstwa w Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rzecz radnego Bogdana Taczyńskiego.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że w związku z tym na następną sesję będą przygotowane projekty uchwał. Pierwszy o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu z funkcji członka Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Drugi projekt w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
Przerwa
 
Na sesje doszła radna Ryszarda Jankowska.
 
Pani Bogusława Jurkowska – Podinsp. ds. Poboru Zobowiązań Pieniężnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. została podjęta (załącznik nr 5).
 
Pani Bogusława Jurkowska – Podinsp. ds. Poboru Zobowiązań Pieniężnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał czy uchwała zwalniająca z podatku za budynki mieszkalne podjęta w 2002 r. nadal obowiązuje.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odpowiedziała, że uchwała zwalniająca od podatku za budynki mieszkalne nadal obowiązuje. (Uchwała nr II/14/02 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości)
 
Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r. pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Pani Bogusława Jurkowska – Podinsp. ds. Poboru Zobowiązań Pieniężnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określenia zasad poboru na obszarze gminy na 2007 r.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określenia zasad poboru na obszarze gminy na 2007 r. została podjęta (załącznik nr 6)
 
Ad. 10
Pan Wójt Jerzy Cabaj udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
W związku ze zgłoszonymi sprawami przez radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział:
- herby gminy były wyremontowane, ale znowu je zdewastowano,
- nie wolno pracownikom Urzędu sprawdzać kominów w prywatnych posesjach. Jedynie można zrobić objazd domów socjalnych na terenie gminy.
- pieniądze na zasiłki dla rolników z tytułu suszy są na koncie. Terminy wypłat będą podane sołtysom.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Marka Szpręglewskiego (Lisewo) p. Wójt odpowiedział, że komisja zrobi objazd terenu i podejmie w tej sprawie decyzję.
 
W związku ze sprawami zgłoszonymi przez radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział:
- dziury w drogach tam gdzie możliwe będą załatane,
- w sprawie budynków stanowiących zagrożenie Urząd może zgłosić sprawę do nadzoru budowlanego.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski poprosił o powtórzenie pytania radnego Andrzeja Grędzickiego.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że pobocza przy drodze powiatowej były zrobione profesjonalnie, ale zostały zdewastowane przez użytkowników.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że jeśli ktoś kogoś złapał za rękę i ma uprawnienia do karania to powinien to zrobić, jeśli takich uprawnień nie posiada to powinien zgłosić odpowiednim organom.
Jedyne, co może zrobić to zgłosić Powiatowemu Zarządowi Dróg, że zostało zniszczone pobocze.
 
Ad. 11
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że w gabinecie rehabilitacyjnym w stanie całkowitego zużycia jest magnetronic a jest to jedno z podstawowych urządzeń rehabilitacyjnych. Kierownik GOZ zgłaszał tę sprawę. W związku z tym zapytał co p. Wójt zamierza zrobić.
 
p. Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że jest to wydatek rzędu 2- 3 tys. i zostanie to urządzenie zakupione.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że jest to wydatek ok. 10 tysięcy.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że dr Z. Falkiewicz chce pozyskać środki finansowe z zewnątrz. Dodała, że z gabinetu rehabilitacyjnego nie tylko korzystają mieszkańcy gminy, ale także osoby kierowane przez KRUS spoza terenu.
Radna Ryszarda Jankowska poruszyła sprawę przekazania 11 tys. złotych na PFRON. Sugestia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży, aby podjąć działania i zatrudnić osoby niepełnosprawne.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że dlatego iż zatrudnia osoby bezrobotne i organizuje prace interwencyjne musi odprowadzić składki na PFRON. Jest to sprzeczność dwóch ustaw.
 
Radna Maria Adamczyk powiedział, że Kornatowo jest jedyną wsią, która nie ma świetlicy. Jest świetlica w starym Kornatowie, która jest w złym stanie, i jest ona daleko od centrum wsi. Na stacji PKP jest pomieszczenie, która gmina mogłaby wydzierżawić lub wykupić na cel świetlicy.
 
p. Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że Kornatowo ma pomieszczenie w „starej szkole”, które wymaga remontu. Są miejscowości takie jak Wierzbowo, Kamlarki, Piątkowo, które nie mają w ogóle żadnej świetlicy. Dodał, że jest przeciwny przejmowania jakichkolwiek budynków.
 
Sołtys wsi Linowiec – Anna Prylińska zgłosiła następujące sprawy:
- pomieszczenie za świetlicą „samo się rozbiera”,
- z tablicy ogłoszeń jest wszystko zrywane.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że sołtys nie będzie biegał za mieszkańcami z ogłoszeniami. Powiedział, że na zebraniu wiejskim przekaże informacje, że jeśli mieszkańcy nie potrafią przeczytać ogłoszeń z kulturą to po prostu nie będą one wywieszane. 
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że była informacja w prasie, że droga w Malankowie będzie zrobiona w 2006 roku. Należałoby dać wyjaśnienie, dlaczego nie zostało to zrealizowane.   
Dworzec w Kornatowie jest wizytówką miejscowości, dlatego należy przywrócić jego dawną rangę. Poza tym, powiedział, że jako 40-letni pracownik PKP będzie wspierał, aby uzyskać pomieszczenie na świetlicę.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że w grudniowej gazetce, będzie wyjaśnienie odnośnie drogi w Piątkowie.
 
Pani Ryszarda Jankowska zapytała, czy są zgłaszane uwagi bądź skargi mieszkańców w sprawie działalności Pana Adamczyka w związku z podjętą uchwałą.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że nie było żadnych skarg.
 
Radny Andrzej Grędzicki wyjaśnił, że nie chodziło mu o kontrole przewodów kominowych, ale o to żeby nie doszło do jakiegoś wypadku.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że jest to sprawa właściciela. Można przypomnieć o tym w gazetce Lisewskiej.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że w gazetce Lisewskiej głównie są artykuły o tym, co dzieje się w szkołach. Natomiast mało jest wiadomości z gminy.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) podziękował radnemu Andrzejowi Grędzickiemu za wolę rezygnacji z Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Jest to najważniejsza komisja, ponieważ jest to komisja budżetu i rozwoju gospodarczego. W komisji jest 5 rolników. Dobrze by było, żeby w tej komisji zasiadła osoba niezwiązana z rolnictwem.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że komisja rolnictwa jest najważniejsza. Wszystkie komisje są ważne.
 
Radna Ryszarda Jankowska zwróciła się do radnego Franciszka Bąka mówiąc, że gazetka Lisewska jest gazetką wszystkich mieszkańców i może także podawać informacje oraz pisać artykuły.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że 22 grudnia br. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie wigilijne na, które zaprasza wszystkich radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że III Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 13.00.
Przypomniała także o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 21 grudnia br.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska wyjaśniła, że oprócz oświadczenia majątkowego radni składają oświadczenie o prowadzeniu bądź zaprzestaniu prowadzenia działalności przez małżonka. Termin złożenia 30 dni od dnia wyboru tj. do dnia 11 grudnia br.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła II Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła:   Joanna Grabowska         
                          
                                                                Przewodnicząca Rady
                                                                                               
                                                               mgr Wiesława Chojnicka
 
 
                                                                                                  
                                                                Sekretarz obrad
                                                               Franciszek    Bąk                        
                                                                                                       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (5 grudnia 2006)
Opublikował: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 10:52:12)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 11:06:02)
Zmieniono: zrobienie odstępu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2150