Protokół Nr IV/07 z Sesji Rady Gminy Lisewo

PROTOKÓŁ NR IV/07
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 7 lutego 2007 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
 
IV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2007r. rozpoczęła się o godz. 15.30 a zakończyła o 17.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła IV sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Edmund Szymborski, Bogdan Taczyński.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1).
Ad.3
Pan Wójt Jerzy Cabaj złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu nr 3 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo. Ponieważ do projektu zgłoszono szereg zmian i nie było możliwości, aby wyjaśnić i skonsultować to ze wszystkimi radnymi.
Pan Wójt Jerzy Cabaj złożył drugi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 7 w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lisewo. Ponieważ zgodnie ze statutami sołectw obowiązek określenia wzoru kart do głosowania należy do Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o przegłosowanie wniosku o wykreślenie projektu nr 3 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo. Za wnioskiem głosowało 13 radnych (tj. wszyscy obecni)
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o przegłosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lisewo. Za głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
Więcej uwag ani wniosków do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Przedstawia się on następująco:
1.Otwarcie Sesji
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy.
7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku,
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo.
b) projekt nr 2: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lisewo.
c) projekt nr 3: powołania doraźnej komisji statutowej.
d) projekt nr 4: Programu współpracy w 2007 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
e)projekt nr 5: zmiany Regulaminu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
f) projekt nr 6: określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lisewo.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z III Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6                                  
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
 
Ad. 7
Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Danuta Motylewska przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w 2006 roku (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał jakie działania są podjęte, jeśli wiadomo, że istnieje możliwość zakupu środków odurzających.
Pani Danuta Motylewska powiedziała, że młodzież wie gdzie i od kogo można zakupić takie środki.
Były przeprowadzone badania wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i najbardziej na wszelkiego rodzaju uzależnienia narażona jest młodzież gimnazjalna.
 
Radny Robert Wyczyński powiedział, że jako pedagog szkolny dwukrotnie organizował spotkania na temat narkomani, ale nie było żadnego zainteresowania ze strony rodziców.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że w szkołach ponadgimnazjalnych są prowadzone rozmowy na wywiadówkach.
 
Pani Danuta Mohylewska powiedziała, że bardzo ważna jest świadomość rodziców.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że na wywiadówkach są rodzice tych dzieci, z którymi nie ma problemów.
 
Ad. 8
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła opinie dotyczącą wniosku Edmunda Szymborskiego w sprawie zmian w porządku obrad – wprowadzenie uchwał nr 10 i 11 oraz diet ryczałtowych dla radnych (załącznik nr 4 do protokołu).
 
   Radny Robert Wyczyński zgłosił pytania w imieniu nieobecnego radnego Bogdana Taczyńskiego:
- czy została wypłacona średnia za ferie,
- dlaczego za wodę nie można płacić w Urzędzie Gminy.
  Radny Robert Wyczyński zapytał, kiedy będzie przeniesiony GOPS do pomieszczeń po stomatologu. Poza tym powiedział, że należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odśnieżanie schodów podczas zimy. 
Zapytał, czy jest możliwość zamontowania garbów na drodze osiedlowej i kiedy będzie zakładany internet.
 
Radna Ryszarda Jankowska w związku z grudniową interpelacją radnego Bogdana Taczyńskiego poinformowała, że został naprawiony magnetronic i gabinet fizykoterapii funkcjonuje prawidłowo.  
Poza tym zapytała o możliwość utwardzenia ścieżki bądź zrobienia chodnika wzdłuż boiska.
 
Radny Andrzej Nogalski powiedział, że droga Malankowo – Chrusty ma być remontowana jednak w obecnej chwili są dziury nie do przejechania.
Na łuku drogi Malankowo – Pniewite należałoby wyciąć drzewo, które utrudnia komunikację.
Poza tym złożył wniosek o doposażenie świetlicy w Malankowie.
 
Radna Ryszarda Jankowska zwróciła uwagę na to, żeby wtedy, kiedy jest ślisko szczególnie uczęszczane miejsca tj. parkingi były posypane.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, czy jest wyjaśniona sprawa sprzątania na dworcu PKP.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że piesi i rowerzyści są niewidoczni na drogach. Można by pomyśleć o zakupie kamizelek. Poza tym powiedziała, że przydałaby się ścieżka rowerowa na trasie Kornatowo – Lisewo.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zapytał, w czyjej kompetencji jest zrobienie tabliczki z numerem posesji.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał, na jakim etapie jest sprzedaż działki po Kółku Rolniczym w Bartlewie.
 
Radna Ryszarda Jankowska poprosiła o przybliżenie tematu miniprzedszkoli.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) powiedział, że temat ścieżki na trasie Lisewo – Kornatowo był poruszany w poprzednich kadencjach. Jest to odcinek drogi bardzo niebezpieczny zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów. Można by na ten cel skorzystać ze środków unijnych.
 
 Ad. 9
 
         Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo.
  Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 4).
 
 
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Lisewo.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Lisewo.
Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 5).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji.
 
Radna Maria Adamczyk złożyła wniosek formalny o przełożenie tego projektu uchwały na następną sesję z uwagi na to, że na sesji jest nieobecnych dwóch członków komisji statutowej.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie wniosku formalnego radnej Marii Adamczyk. Za głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Pani Alicja Nogalska Insp. ds. Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2007 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie
Programu współpracy w 2007 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego została podjęta (załącznik nr 6).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
 
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Andrzej Grędzicki wyjaśnił, że dotychczasowy zapis § 9 ograniczał prawo do przyjmowania wniosków i spraw tylko od swoich wyborców.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Lisewo w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska została podjęta (załącznik nr 7).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lisewo.
 
Radny Robert Wyczyński zgłosił uwagę, że w załączniku 2 do projektu w wyjaśnieniu w wyrazie znak brakuje litery „K” i jest „zna”.
 
Pan Wójt powiedział, że zostanie to poprawione.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lisewo pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lisewo została podjęta (załącznik nr 8).
 
 
 
 
 
Ad. 10
 
 
W związku z pytaniami zgłoszonymi przez radnego Roberta Wyczyńskiego w imieniu radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt poinformował, że średnia za ferie będzie wypłacona do końca tygodnia, ponieważ była awaria systemu płatnik.
Odnośnie wpłat za wodę p. Wójt poinformował, że Urząd nie posiada bazy płatników. Opłaty można dokonywać u inkasentów w banku oraz na oczyszczalni ścieków.
 
W odpowiedzi na pytania radnego Roberta Wyczyńskiego p. Wójt poinformował, że GOPS będzie przeniesiony do 15 lutego br.
Czyszczenie schodów Wójt przyjął do realizacji.
Radny Robert Wyczyński zwrócił uwagę na to, że dobrym rozwiązaniem byłoby zadaszenie.
Droga osiedlowa należy do Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego należy sprawę zgłosić do Prezesa. Koszt progu wynosi ok. 2 tys. zł.
Jeśli chodzi o podłączenia do Internetu ; koszt antenki ok. 200 zł., abonament ok. 30zł.
 
W związku z pytaniami radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt odpowiedział, że tymczasowo zniweluje dziury, ponieważ podczas budowy centrum planowany jest chodnik.
Pan Wójt powiedział, że faktycznie było ślisko, ale była awaria samochodu i piach wożono taczkami. Będzie rozmawiał z dr Falkiewiczem na temat utrzymania zimowego tego parkingu.
 
W odpowiedzi na pytania radnego Andrzeja Nogalskiego p. Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał z p. Kalkiewiczem  na temat wyrównania nawierzchni na drodze Malankowo – Chrusty. Do końca kwietnia ma być droga zrealizowana.
Odnośnie drzew pan Kazimierz Kowal pojedzie w teren.
Do świetlicy zostaną zakupione czajniki.
 
W związku z pytaniem radnego Adama Jurzysty p. Wójt odpowiedział, że utrzymanie czystości na terenie stacji PKP należy do PKP.
 
W odpowiedzi na pytania radnej Marii Adamczyk p. Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe zrobienie ścieżki wzdłuż drogi Kornatowo – Lisewo, bo jest to pas drogi wojewódzkiej. Poza tym p. Wójt powiedział, że nie możliwy jest zakup kamizelek odblaskowych dla mieszkańców gminy, bo jest to bardzo duży koszt.
 
Odnośnie pytania radnego Marka Szpręglewskiego p. Wójt odpowiedział, że nikt nie upoważnił osób, które chodziły z tabliczkami do powoływania się na Urząd.
 
W związku z pytaniem radnego Franciszka Bąka p. Wójt odpowiedział, że na to pytanie dokładnie mogłaby odpowiedzieć p. Władysława Dudzińska insp. ds. gospodarki gruntami. Była podjęta uchwała o sprzedaży i odbyły się dwa przetargi, które nie doszły do skutku. Był plan, aby zrobić tam boisko, jednak łączy się to z bardzo dużym kosztem.
 
W odpowiedzi na pytanie radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt odpowiedział, że jutro odbędzie się spotkanie na temat miniprzedszkoli, gdzie będą omówione szczegółowo wszystkie kwestie.
 
W związku z pytaniem radnego Marka Szpręglewskiego (Lisewo) p. Wójt powiedział, że już odpowiadał na ten temat radnej Marii Adamczyk. Planowane są lampy za mleczarnią, co powinno poprawić trochę sytuację.
 
Ad. 11
 
Pani Danuta Motylewska zapytała, kiedy planowany jest remont drogi na ulicy Toruńskiej gdzie ona mieszka.
Pan Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że nie ma środków finansowych w budżecie.
 
Radny Robert Wyczyński powiedział, że zachodzi potrzeba remontu drogi koło dawnej hydroforni.
Poza tym powiedział, że należałoby wyremontować chodniki gdzie były robione przyłącza.
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że nie ma środków finansowych.
 
Pan Tomasz Krajewski powiedział, że zrobienie chodnika wzdłuż boiska jest niemożliwe ponieważ znajdują się tam studnie kolektorowe.
 
Pan Kazimierz Górczyński sołtys wsi Bartlewo zapytał, kiedy będzie wymiana wodociągów w Bartlewie.
 
Pan Wójt powiedział, że wymiana wodociągów prowadzona jest poza planem budżetowym. Jest robiona systemem gospodarczym z wygospodarowanych środków usług wod. – kan.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zapytał radnego powiatowego o planowane budowy dróg powiatowych.
 
Radny Powiatowy Andrzej Wiśniewski odpowiedział, że ma być realizowana droga Malankowo – Chrusty oraz dwie drogi współfinansowane z gminą: Lisewo – Lipienek i Pniewite – Piątkowo. Planowana jest droga Paparzyn – Podwiesk finansowana w całości przez powiat.
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała o program „HOSTER” – przemoc w rodzinie prowadzony przez DPS Mgoszcz.
 
Radny Adam Jurzysta odpowiedział, że w DPS w Mgoszczu jest pomieszczenie dla rodziny. Kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzina może przebywać przez 3 m-ce, na wniosek do pół roku.
Ponadto radny Adam Jurzysta zwrócił się z prośbą do obecnych osób, którzy posiadają stare fotografie naszego terenu o wypożyczenie ich w celu powielenia. Zdjęcia przyjmuje p. Marzena Szpręglewska – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła:                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
 
Elżbieta Majewska                                                          Wiesława Chojnicka
 
 
                                                                                      Sekretarz obrad


                                                                                   Mieczysław Szymborski
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (7 lutego 2007)
Opublikował: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 11:21:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 12:21:25)
Zmieniono: z-na numeru sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2293