PROTOKÓŁ NR XI /11

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku
w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XI Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  29 grudnia  2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.  11 -  tej, a zakończyła o godz. 12.30.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XI Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 15 radnych, co stanowi kworum . Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
 
Ad. 3
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu nr 3 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018:
oraz projektu nr 4 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok. Wójt Gminy uzasadnił to tym, iż nie wpłynęła dotacja na inwestycję stacja wodociągowa w Kamlarkach.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie wniosku o wycofanie projektów uchwał : 15 za.
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad bez projektów sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 oraz projektu  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok – 15 za.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  29.11.2011 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 rok;
   2) projekt nr 2:  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014;
   3) projekt nr 3:  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
   4) projekt nr 4: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2012 rok.
   5) projekt nr 5: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012 r.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z X Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - załącznik nr 3.
 
Ad. 7
   1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 rok – projekt stanowi załącznik nr 4.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała Nr XI /72/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. została podjęta - załącznik nr 5.
 
2) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014 - projekt stanowi załącznik nr 6.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014 pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała Nr XI /73/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014 została podjęta - załącznik nr 7.
 
3) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego- załącznik nr 8.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała Nr XI /74/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego została podjęta- załącznik nr 9.
 
4) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2012 rok - załącznik nr 10.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2012 rok pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała Nr XI /75/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2012 rok została podjęta - załącznik nr 11.
 
5) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2012 r. - załącznik nr 12.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012 r. pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała Nr XI /76/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012 r. została podjęta - załącznik nr 12.
 
 
Ad. 8
Radny Piotr Goliński zapytał czy gmina przygotowuje wniosek i jaki w ramach programu „Odnowa wsi”
Drugie pytanie: Na jakim etapie jest przygotowanie do przetargu na dokończenie inwestycji „Hala sportowa w Krusinie” .
 
Radny Kazimierz Komorowski  poprosił o informację na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zapytał jaki będzie koszt.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił uwagę na nieporządek pozostawiony po wycince drzew przy drodze powiatowej.
 
Radny Adam Jurzysta poprosił o informację na temat budowy sieci gazowej na terenie Lisewa.
Oświadczenie odnośnie podatku od mieszkań. Od pół roku mówiłem o wprowadzeniu podatku z przeznaczeniem na budowę placów zabaw. Nie miałem wsparcia radnych. W październiku pojawił się temat podwyższenia stawek podatku rolnego i radni zadecydowali, aby wprowadzić podatek od mieszkań. Jednak w projekcie budżetu nie ma zaplanowanej inwestycji budowa placów zabaw. Nie czuję wsparcia radnych. Według mnie ten podatek od mieszkań został wprowadzony, żeby był niższy podatek rolny.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że nie ma żadnego związku pomiędzy wprowadzeniem podatku od mieszkań a podatkiem rolnym.
 
Radny Kazimierz Górczyński zwrócił się do radnego powiatowego, aby wyciąć zakrzaczenia przy drogach powiatowych  
 
Radny Jakub Kochowicz złożył oświadczenie, że w dniu 8 grudnia br. zrzekł się funkcji Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo.
 
15 min. przerwa
 
Ad. 9
W związku z zapytaniem radnego Piotra Golińskiego p. Wójt poinformował, że w ramach programu „Odnowa wsi” na 4 gminy do wzięcia jest 1 mln. 200 tys. zł. Planowane jest złożenie wniosku na remonty świetlic i place zabaw.
 
 W związku z zapytaniem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt poinformował, że został ogłoszony program Marszałka w ramach usług dla ludności. Program nie przekraczający 1 mln. zł. Wartość kosztorysowa na dzień dzisiejszy to 2 mln. 400 tys. zł.
 
W związku z zapytaniem radnego  Adama Jurzysty p. Wójt poinformował, że nie ma informacji na temat gazyfikacji Lisewa.  
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że przekaże zgłoszone uwagi Staroście Powiatowemu.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański wyjaśnił, że jeśli chodzi o halę sportową w Krusinie to jest przygotowywana dokumentacja kosztorysowa do drugiego przetargu. Z poprzednim wykonawcą roboty są rozliczone została przygotowana inwentaryzacja. Pozostały sprawy rozliczenia finansowe, co nie przeszkadza przeprowadzania procedur przetargu.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał, na jakim etapie są rozliczenia finansowe z firmą.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański poinformował, że roboty zostały wycenione na 1 mln. 147 tys. wartość brutto. Firma wystawiła faktury korygujące. Do ostatniej  faktury z września jest do zapłacenia kaucja z tytułu zabezpieczenia wykonania ewentualnych usterek w wysokości ok. 17 tys. Kwestia naliczenia kary umownej jest kwota ok. 70 tys. złotych. Dodał, że firma będzie tez podejmowała kroki, aby tej kwoty nam nie zapłacić. Dokumenty, które były wymagane zostały przez firmę dostarczone, klucze przekazane.
 
Ad. 10
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Beata Słowińska poinformowała, że związek wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy i Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wyjaśnienie czy Wójt Gminy działał zgodnie z prawem przekazując fundusz nagród dla nauczycieli na inny cel.
PIP napisała, że nastąpiło naruszenie prawa w tym zakresie, i przepis Karty Nauczyciela nie pozostawia dowolności i tworzenie funduszu jest obligatoryjne.
Odczytała pismo RIO w Bydgoszczy, które stanowi- załącznik nr 13.
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Beata Słowińska powiedziała, że nauczyciele znają przepisy, które ich dotyczą, ale jeśli nie są pewni to zwracają się do odpowiednich instytucji z prośbą o wyjaśnienia. Zarówno PIP jak i RIO przyznała rację. Dodał, że są utwierdzeni w przekonaniu, że fundusz nagród musi być utworzony i rozdysponowany zgodnie z przeznaczeniem. Dodała, że chcą zamknąć tą sprawę bo chodziło im o to co w tej kwestii stanowi prawo.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że ten fundusz był stworzony. W związku z brakiem środków finansowych było do wyboru nie wypłacenie podwyżek płac bądź też nagród. Fundusz był przesunięty 1 września 2011 roku. Dodał, że nie dopatrzył się łamania prawa ponieważ był tworzony a zgodnie z regulaminem nauczyciel może mieć wypłaconą nagrodę a nie musi.
 
 Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Beata Słowińska powiedział, że zapis w regulaminie nie jest taki, że nauczyciel może dostać nagrodę, ale że może ją dostać dopiero po przepracowaniu jednego roku.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że mimo wszystko jest to nagroda. Fundusz tworzy się, ale mimo utworzenia funduszu można nagród nie wypłacić. Pieniądze nie wypłacone wchodzą w nadwyżkę budżetową. To wszystko powinno wynikać z sytuacji finansowej i trudno się zgodzić z tym , co napisał RIO i inspektor pracy. Ponieważ te wszystkie okoliczności nie zostały przedstawione w zapytaniu. Dlatego Wójt Gminy dopełnił tego obowiązku tworząc fundusz i nie naruszył przepisów nie wypłacając nagród.
 
Radny Adam Jurzysta zaprosił wszystkich na XX finał WOŚP na terenie gminy Lisewo w dniach 7-8 stycznia. Przedstawił program.
Ponadto powiedział, że w związku z Jaszczur Music Festiwal radni mieli wątpliwości czy dofinansować organizację tej imprezy. Dodał, ze warto organizować ten festiwal bo informacja ukazała się w ogólnopolskim czasopiśmie muzycznym. Jest potwierdzenie patronatu medialnego na przyszłoroczną edycję.  Jest to promocja gminy.
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w związku z bardzo dużym kosztem oświetlenia ulic i niektórych miejscowości, Komisja Ładu wnioskowała o powołanie komisji, która przeanalizowałaby możliwość wyłączenia lamp w godzinach nocnych bądź też wyłączenia całkowitego.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że komisja objechała teren i do wyłączenia są lampy : Kornatowo stacja PKP i bloki, Błachta, Bartlewo, Krusin, Lisewo, Wierzbowo, Pniewite przy dawnej szkole, Piątkowo, Krajęcin, Chrusty, Mgoszcz, Lisewo RSP, Drzonowo –dwa obwody, Lipienek w godz. od 23.00 do 5.00.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał , które lampy w Mgoszczu.
 
Wójt Gminy poinformował, że Mgoszcz przy PDPS. Wieś Mgoszcz jest wyłączana.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął XI Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
  Protokół sporządziła: Joanna Grabowska
 

 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                    
                                                                                     Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
                                                                                          Sekretarz obrad
                                                                                        
                                                                                      Kazimierz Górczyński

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (29 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (5 marca 2012, 12:05:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (6 marca 2012, 10:05:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1573