Protokół Nr V/07 z Sesji Rady Gminy Lisewo

V Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007r. rozpoczęła się o godz. 11-tej, a zakończyła o 14.30.

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła V sesję RG i powitała wszystkich zebranych.

Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powitał dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu Grzegorza Szyminga, który otrzymał tytuł „Człowieka Roku 2006” za swą działalność. W związku z tym p. Wójt złożył gratulacje w imieniu swoim, pracowników Urzędu i Rady Gminy Lisewo.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych co stanowi kworum. Nieobecni radni: Marek Szpręglewski (Lisewo), Ryszarda Jankowska, Bogdan Taczyński, Mieczysław Szymborski.
Doszli radni : Ryszarda Jankowska, Bogdan Taczyński, Mieczysław Szymborski. W związku z tym w sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1)

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
      
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2006 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok,
b) projekt nr 2: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo,
c) projekt nr 3: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie,
d) projekt nr 4: określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
e) projekt nr 5: powiadomienia Sekretarza Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
f) projekt nr 6: powiadomienia Skarbnika Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
g) projekt nr 7: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) projekt nr 8: powołania doraźnej komisji statutowej,
i) projekt nr 9: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo,

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani innych propozycji.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z IV Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
                                           
Ad. 6 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Kierownik GOPS Teresa Jamka przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2006 rok (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu komisji „socjalnej”, gdzie był poruszony temat mieszkańca gminy p. Kwiatkowskiego. Zwrócił się do p. Kierownik, aby przekazać paczkę żywnościową na święta.
 
Ad. 8
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy będzie z urzędu osoba, która będzie pomagała przy wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie.
Podziękował za materiał zadrzewieniowy i posprzątanie śmieci przy cmentarzu poniemieckim.
Ponadto zapytał radnego powiatowego, kiedy będą usunięte dziury na drodze powiatowej Pniewite-Robakowo i przybliżony termin dalszego asfaltowania.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, czy była przeprowadzona rozmowa z p. Ritterem na temat remizy w Lipienku.
Poza tym zwrócił uwagę, że należałoby wykosić ścieżkę do zamku w Lipienku.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że ukazał się artykuł w gazecie „Bez radnego gorzej”, który go mocno zbulwersował. Jako radny poruszał tematy ruin pałacu w Błachcie, który stanowi zagrożenie, założeniu lampy, wyrwie w drodze i o stojącej wodzie na drodze. W związku z tym chciałby uzyskać informacje czy coś w związku z powyższym zostało zrobione. Jeśli tak, to poprosił o informacje do Gazety Toruńskiej.
Dodał, że przewodniczył w zebraniu wiejskiemu w Błachcie, gdzie na końcu zebrania były oklaski.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, czy został już rozpatrzony wniosek mieszkańców Strucfonia na doposażenie świetlicy.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zapytał o przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.
 
Radny Robert Wyczyński powiedział, że sala, w której odbywają się zajęcia „mini przedszkola” w Lisewie jest bardzo mała.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że firmy, które prowadzą wycinkę drzew zostawiają wysokie pnie. Nie tyle jest to nieładne, co niebezpieczne.
 
Radny Franciszek Bąk  zwrócił uwagę, że na odcinku drogi Krusin – Bartlewo pozostawiono wycięte gałęzie, które wiatr przesuwa na jezdnie.
 
Radny Bogdan Taczyński poruszył następujące sprawy:
- opłata za wodę powinna być w Urzędzie Gminy, ponieważ w banku trzeba zapłacić 3 zł prowizji bądź iść 2 km na oczyszczalnię. Inkasent nie zawsze dostarcza rachunki do rąk własnych, nieraz zostawia np. w drzwiach.  Zgodnie z deklaracją przedwyborczą Urząd miał być bliżej obywateli, a ta decyzja temu nie służy. W dobie informatyki tłumaczenie, że Urząd nie ma bazy płatników jest chyba tylko wykrętem.
- w imieniu mieszkańców Strucfonia zwrócił się z wnioskiem o remont podłogi w świetlicy, która jest zmurszała,
- pogoda sprzyja remontom dróg, tymczasem nie widać żadnych prac : ulica Toruńska, zakręt w Strucfoniu, rozwidlenie drogi Lipienek – Drzonowo. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek drogi od Lisewa w kierunku szkół gdzie przemieszczają się dzieci.
- czy na spotkaniach, w których uczestniczy p. Wójt poruszana jest sprawa eternitu. Termin usunięcia eternitu jest do 2032 roku, ale mieszkańcy bez pomocy państwa z tym problemem sobie nie poradzą.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał, co z równiarką, ponieważ te prace powinny być już wykonywane.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w Lisewie należy pomalować przejścia dla pieszych i pasy na jezdni.
 
Ad. 9
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2007 rok.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, jakie zostaną podjęte działania w związku ze znacznym zmniejszeniem środków finansowych w dziale oświaty.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że zostaną podjęte rozmowy ze społeczeństwem wsi Drzonowo dotyczące rozpoczęcia procedury likwidacji szkoły. Stanowisko ministerstwa i kuratorium jest takie, aby nie likwidować małych szkół.
Nie otrzymanie 400.000 zł subwencji oświatowej wynikło z dwóch powodów:
- zmniejszenie liczby dzieci,
- nie zaliczenie dzieci do grup dyspanseryjnych, gdzie jedno dziecko liczone jest razy 9.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok.
Za podjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok (załącznik nr 5) została podjęta.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Za podjęciem głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo(załącznik nr 6) została podjęta.
 
Kierownik GOPS Teresa Jamka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, co wchodzi w zakres infrastruktury socjalnej (rozdz. 2, § 4 ust. 2 pkt. 3).
 
Kierownik GOPS Teresa Jamka powiedziała, że jest to współpraca urzędu i innych organizacji mających na celu poprawę warunków całego społeczeństwa, czyli wszystkich mieszkańców gminy.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że infrastruktura socjalna jest to pojęcie niedookreślone są to m. in. mieszkania socjalne , dożywianie dzieci i wiele innych zadań. Granice wyznacza ustawa i budżet.
 
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że infrastruktura socjalna jest to wszelka działalność. Wyliczanie wszystkich zadań mogłoby doprowadzić do każdorazowej zmiany statutu w przypadku np. nowych zadań.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zadał pytanie jak osoba niepełnosprawna ma się dostać do GOPS.
 
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że w budynku urzędu gminy GOPS mieścił się na też na piętrze i pracownik GOPS schodził do osoby niepełnosprawnej.
Remont urzędu też nie zawiera dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych. Koszt windy wynosi ok. 100.000 zł.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że zapis w statucie nie może dawać wątpliwości i możliwości różnej interpretacji.
 
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że działalność GOPS wyznacza ustawa o pomocy społecznej i statut. I nie ma możliwości innej interpretacji.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie (załącznik nr 7) została podjęta.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że jest błąd w treści w § 2 pkt 4, winien być wyraz „wyrażenie”
Ponadto zapytał, czy jest podstawa prawna dla brania pod uwagę godzin ponadwymiarowych ze stanowiska, dla którego wyrażenie jest najniższe.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska poinformowała, że nie ma. Podstawą do takiego obliczania będzie podjęta uchwała.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj wyjaśnił zasady obliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (załącznik nr 8 ) została podjęta.
 
Przerwa
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lisewo w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Lisewo dnia 4 kwietnia 2007 roku o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 9) została podjęta.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 10) została podjęta.
 
Kierownik referatu Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( załącznik nr 11) została podjęta.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji statutowej
 
Radna Maria Adamczyk zgłosiła radnego Bogdana Taczyńskiego.
Radny Bogdan Taczyński zapytany, czy wyraża wolę pełnienia funkcji przewodniczącego komisji zgłosił na przewodniczącego Edmunda Szymborskiego.
 
Radny Edmund Szymborski zapytany przez Przewodniczącą Rady Gminy Wiesławę Chojnicką wyraził wolę pełnienia funkcji przewodniczącego komisji statutowej.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie kandydatury radnego Edmunda Szymborskiego na funkcje przewodniczącego komisji doraźnej statutowej. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego, czy kandydat bierze udział w głosowaniu.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że radny nie powinien głosować w swojej sprawie. W tym przypadku jest to objęcie funkcji przewodniczącego komisji statutowej.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że interpretacje są różne. Ponieważ kiedyś nie wziął udziału w głosowaniu i prawnicy zarzucili mu, że jeśli wyraził wolę kandydowania to powinien głosować.
Radny Edmund Szymborski powiedział, że wstrzyma się od głosowania.
 
Głosowanie : 12 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Zgodnie z wynikami głosowania funkcję przewodniczącego Komisji powierza się Edmundowi Szymborskiemu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
Za podjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej( załącznik nr 12) została podjęta.
 
Kierownik ref. Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział , że 7.11.1997 roku została podjęta uchwała w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo, której treść jest bardzo podobna. I aby nie podejmować uchwały dla uchwały. Dodał, że w niektórych miejscowościach ścieki płyną środkiem asfaltu.
 
Radny Robert Wyczyński powiedział, że jest konieczność poinformowania mieszkańców o założeniach uchwały. Druga sprawa jest taka, aby firma, która wywozi śmieci informowała o częstotliwości wywozu.
Dodał, że uchwała ta może spowodować, że będzie coraz więcej śmieci w rowach.
 
Pan Wójt poinformował, że ustawa nakłada na podmiot wywożący obowiązek informowania o podpisanych umowach i ilości wywożonych śmieci.
Poza tym Wójt poinformował, że tekst uchwały będzie dodatkiem do gazety Lisewskiej.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy były już prowadzone rozmowy z przedsiębiorcami odnośnie wywozu śmieci.
 
Kierownik referatu Kazimierz Kowal powiedział, że jest wolny rynek.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że koło p. Stefanowskiego (Lisewo) leżą wyrzucone kartony z niewiadomą zawartością.

Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo ( załącznik nr 13)  została podjęta.
 
Ad. 10
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt powiedział, że przy wypełnianiu wniosków będzie pomagał pracownik ODR- Cecylia Tomaszewska.
 
Odnośnie pytań radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt odpowiedział, że będzie zlecona wycena budynku – koszt ok. 2,5 tys. zł.
Teren zamku jest własnością prywatną p. Kazimierza Rittera.
 
Radny Robert Wyczyński zwrócił uwagę, że jeśli zamek jest zabytkiem, to nadzór nad całym obiektem ma konserwator zabytków.
 
W związku z wypowiedzią radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt poinformował, że sprawa ruin pałacu w Błachcie została zgłoszona do nadzoru budowlanego.
W sprawie wypowiedzi sołtysów będzie informacja w prasie.
 
W sprawie pytania radnego Adama Jurzysty p. Wójt poinformował, że został zakupiony stół tenisowy. Nie będzie zakupiony sprzęt grający, ponieważ musi być osoba odpowiedzialna. Sprzęt w razie potrzeby można wypożyczyć z Urzędu.
 
Na pytanie radnego Marka Szpręglewskiego (Pniewite) p. Wójt odpowiedział, że wnioski spłynęły z 3 sołectw. Gmina zaciągnie pożyczkę z WFOŚ. Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków– maj 2008.
 
W związku z pytaniami radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt odpowiedział, że nie będzie płacił za telefony na oczyszczalnie ścieków. Opłata za przedszkole była w gminie, a obecnie wszyscy płacą w banku.
Remonty dróg będą prowadzone. Na ulicy Toruńskiej przewidziana jest nakładka.
Remont podłogi w świetlicy w Strucfoniu będzie wykonany.
W sprawie eternitu p. Wójt odpowiedział, że dopóki nie znajdą się pieniądze w budżecie państwa, to nic w tej sprawie nie będzie zrobione.
 
W związku z pytaniem radnego Franciszka Bąka p. Wójt powiedział, że jest bardzo trudno zdobyć równiarkę.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że będą malowane przejścia dla pieszych.
  
Ad. 11 
Kierownik referatu Kazimierz Kowal powiedział, że było zakupione tyle drzewek, że na terenie gminy powinien już być 50 ha las.

Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na 100 wysadzonych drzewek przyjmuje się 5.

Radny Robert Wyczyński powiedział, że do wydanych drzewek powinna być załączana instrukcja wysadzania drzewek.

Radna Ryszarda Jankowska dodała, że należy poczekać 20 lat.

Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński powiedział, że należy wyczyścić pobocza i usunąć krzaki. Odnośnie wykupu świetlicy w Lipienku powiedział, że była to własność RSP, ale wszystko sprzedali. Wieś mogła to sobie zostawić.

Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zgłosiła sprawę mycia samochodów i wałęsanie się psów.

Sołtys wsi Błachta Jerzy Płomiński wyjaśnił sprawę artykułu w Gazecie Toruńskiej. Redaktor, który pisał artykuł jechał od strony wsi Bartlewo i sfotografował ruiny pałacu. Notatki do artykułu spisał na kolanie. Treść artykułu napisał sam z siebie.   
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że należałoby zgłosić uwagi do artykułu.

Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że można już sadzić kwiaty na rabatkach i należałoby uruchomić fontannę.
 
Radna Ryszarda Jankowska podziękowała w imieniu Kierownika GOZ wszystkim mieszkańcom za złożone deklaracje dotyczące wyboru lekarza, położnej i pielęgniarki środowiskowej.
Radny Bogdan Taczyński zgłosił błąd w uzasadnieniu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r. Powinno być „Szynkiewicz” a jest „Szymkiewicz”.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że można stworzyć parking przesuwając płot koło Szkoły Podstawowej w Lisewie.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że należy zaktualizować lisewską stronę internetową.

Radny Robert Wyczyński powiedział, że dobrze byłoby gdyby GCI zajmowało się wyszukiwaniem programów dla  ARiMR.

Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że ukaże się informacja o wyłapywaniu psów i myciu pojazdów.

Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że w sprawie podawania informacji do gazety należy żądać autoryzacji od redaktorów.
Poza tym poinformował, że będzie zrobiona fontanna.

Sołtys wsi Barbara Moch powiedziała, że są projekty i aby osoby przeszkolone pomogły w ich napisaniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła obrady V Sesji RG Lisewo.

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                         

Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Chojnick

Sekretarz obrad  W-ce Przew. Franciszek Bąk
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (4 kwietnia 2007)
Opublikował: Joanna Grabowska (26 kwietnia 2007, 11:26:39)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 kwietnia 2009, 12:20:31)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1704