PROTOKÓŁ NR XII /12

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2012 roku
w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
……………………………………………………………………………………
 
XII Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  25 stycznia 2012r.  rozpoczęła  się  o  godz.  11 -  tej, a zakończyła o godz. 12.30.
 
Ad. 1
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum . Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
 
Ad. 3
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  29.12.2011 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018:

a) przedstawienie  Uchwały Nr 39a/2011 Składu  Orzekającego  Nr  5  Regionalnej        
    Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia 13 grudnia 2011 roku  w  sprawie       
    wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-    
    2018   oraz   prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2012-2018;

b) przedstawienie opinii Komisji Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
    Gminy Lisewo na lata 2012-2018,

c) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy         Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.

2) projekt nr 2:  uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok:

a) przedstawienie  przez  Wójta  projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
    Lisewo na 2012 rok wraz z uzasadnieniem;

b) przedstawienie  Uchwały  Nr 39/2011  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej  Izby 
    Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia  13 grudnia 2011 roku  w  sprawie  wydani
    opinii o projekcie budżetu na 2012 rok Gminy Lisewo;

c) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz 
    zmian   w  projekcie  uchwały  budżetowej  wynikających  z wniosków Komisji Rady 
    i autopoprawek Wójta;

d) głosowanie  nad  poprawkami  do  projektu  uchwały  budżetowej  zgłoszonych  przez 
    Wójta  wynikających  z  wniosków  komisji  przyjętych  przez  Wójta  i autopoprawek  
    Wójta;

e) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 
    2012 rok.

3) projekt nr 3: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo;

4) projekt nr 4: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo;

5) projekt nr 5:  uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
    zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016.

6) projekt nr 6: wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej;

7) projekt nr 7: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   gruntowych stanowiących własność gminy Lisewo.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag ani pytań nie było. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z XI Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                           
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.
 
Ad. 7
Radny Piotr Goliński zapytał, czy w tym roku będą prowadzone inwestycje drogowe.
 
Radny Kazimierz Górczyński poprosił o wyjaśnienie informacji, które ukazały się w prasie o inwestycji: przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz środkach finansowych  z LGD podano , że otrzymamy 400 tys., a wiemy , że będzie to 300 tys zł.
 
Ad. 8  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 – projekt stanowi załącznik nr 4,
a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Uchwałę Nr 39a/2011 Składu  Orzekającego  Nr  5  Regionalnej Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia 13 grudnia 2011 roku  w  sprawie  wydania     opinii   o   projekcie  wieloletniej  prognozy  finansowej   na  lata  2012 - 2018   oraz   prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2012-2018; - kopia stanowi załącznik nr 5,

b) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił opinię  Komisji  Rady  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2012-2018 ,
 
- opinia  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2012-2018 stanowi załącznik nr 6,
- opinia  Komisji Ładu, Porządku, Ochrony Środowiska w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2012-2018 stanowi załącznik nr 7,
- opinia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2012-2018 stanowi załącznik nr 8,
- opinia  Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2012-2018 - stanowi załącznik nr 9,
 
c) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.
Za podjęciem głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/77/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 została podjęta – stanowi załącznik nr 10.
 
2) projekt nr 2  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok:
      
a)  Wójt Gminy przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Lisewo na 2012 rok wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 11;
 
b) Wójt Gminy przedstawił Uchwałę  Nr 39/2011  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej  Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia  13 grudnia 2011 roku  w  sprawie  wydania opinii o projekcie budżetu na 2012 rok Gminy Lisewo- załącznik nr 12;
 
c) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz
zmian  w  projekcie  uchwały  budżetowej  wynikających  z wniosków Komisji Rady i  autopoprawek Wójt:
- opinia  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  projektu budżetu - stanowi załącznik nr 13,
- opinia  Komisji Ładu, Porządku, Ochrony Środowiska w  sprawie  projektu budżetu - stanowi załącznik nr14,
- opinia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży  w  sprawie  projektu budżetu - stanowi załącznik nr 15,
- opinia  Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w  sprawie projektu budżetu  - stanowi załącznik nr16,


Wniosek o wprowadzenie 40 tys. na budowę placów zabaw nie został wprowadzony technicznie. Trzeba by „przekopać” cały budżet. Jednak budowa placów zabaw będzie realizowana i kwota zaplanowana jest dwukrotnie wyższa. Wniosek na budowę placów zabaw i remont świetlic będzie złożony 30 stycznia do Biura LGD.
 
d) Głosowanie nad poprawkami : 12 za, 1 głos wstrzymujący.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że wie, iż budżet ten nie zabezpiecza wszystkich potrzeb. Jest to budżet wymuszony sytuacją, jaką stworzył Min. Finansów. Dzisiaj wiemy, że w skali kraju będzie zamknięte 1000 szkól. Budżet zabezpiecza minimalnie potrzeby, jednak  prosi o jego uchwalenie.
 
Radny Piotr Goliński odczytał oświadczenie Klubu Radnych w sprawie projektu budżetu na 2012 rok – załącznik nr 17.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie podziela tej opinii, że jest to budżet stagnacji, ponieważ jest 1 mln przeznaczony na inwestycje.
 
Przew. RG Mieczysław Szymborski powiedział, że p. Wójt obiecał na komisjach, że będzie szukał oszczędności. Ma się odbyć spotkanie z dyrektorami szkół i Panią dyrektor Przedszkola w tych działach należałoby szukać oszczędności. Oszczędności w oświetleniu.
 Może uda się dokończyć drogę Pniewite-Linowiec.
 
Radny Adam Wojnowski zapytał o budowę obwodnicy na drodze Stolno – Wąbrzeźno.
 
Przew. RG Mieczysław Szymborski poprosił o odpowiedź w pkt. 9 z uwagi , że nie dotyczy to tematu budżetu gminy.
 
 
e) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok.
 
Za podjęciem głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/78/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Lisewo na 2012 rok została podjęta- załącznik nr18,
 
3) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo - załącznik nr19,
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo. Za podjęciem głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/79/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta- załącznik nr 20.
 
4) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo - załącznik nr21,
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo. Za podjęciem głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/80/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta- załącznik nr 22.
 
5) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 5 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016 – załącznik nr 23.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016. Za podjęciem głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/81/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016 została podjęta- załącznik nr 24.
 
6) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 6 w sprawie wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej - załącznik nr 25.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej. Za podjęciem głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/82/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej została podjęta- załącznik nr 26.
 
7) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lisewo - załącznik nr 27.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lisewo. Za podjęciem głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XII/83/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 28.
 
Ad. 9
Odnośnie budowy i remontu dróg p. Wójt powiedział, że nie wiadomo ile będzie środków w budżecie.   
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Kazimierza Górczyńskiego p. Wójt powiedział, że wniosek do LGD składany będzie do 30 kwietnia br.  na 254 tys zł tj. ok. 300 tys. brutto plus środki własne.
Oczyszczalnie ścieków zgodnie z kosztorysem to koszt 2 mln 400 tys. zł. Wniosek do Marszałka składany będzie do 31 stycznia br. Na wiosnę przeprowadzony będzie przetarg i można w tym roku rozpocząć inwestycję.
Poza tym z „Odnowy wsi” można składać wniosek na 500 tys.. Z tych środków można wyremontować świetlicę w Piątkowie i pomyśleć o inwestycji w Lipienku.
 
W sprawie obwodnicy p. Wójt poinformował, że gmina nie podpisze dokumentacji dopóki nie będzie zlecenia na budowę obwodnicy Lisewa.
 
 
Ad. 10
Sołtys wsi Barbara Moch powiedziała, że należałoby wystosować pismo do PKP w związku z bałaganem przy stacji w Kornatowie.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na ostatniej sesji zgłaszał interpelacje na temat wycinki gałęzi i krzaków przy drodze powiatowej. Poinformował, że radny powiatowy udzielił mu informacji, że po zakończeniu prac zostaną krzaki uprzątnięte.
 
Radny Henryk Bogusz powiedział, że należałoby wyciąć krzaki przy drodze w miejscowości Mgoszcz.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że podczas XX finału WOŚP zebrano 8 302,49  zł. Podziękował wszystkim osobom, które wsparły tegoroczny finał p. Alicji Nogalskiej, p.Marzenie Szpręglewskiej, p. Basi Moch, Sp w Krusinie , ZAZ w Drzonowie, p. Stanisławskiej.
4 lutego br. organizowany jest turniej hokeja.
 
Dyrektor SP Krusin Wiesława Chojnicka podziękowała pracownikom urzędu za szybkie i sprawne usunięcie awarii kanalizacji.
 
Dyrektor SP Krusin Wiesława Chojnicka powiedziała, że przysłuchując się tej części sesji poświęconej budżetowi i problemom z nim związanym zaniepokoiło ją szukanie oszczędności w oświacie. Ubiegły rok to był budżet zaciśniętego pasa. Zwróciła się do Rady, że szkoły nie przynoszą dochodów, jednak doraźne rozwiązania mogą pokutować długofalowymi następstwami. Przytoczyła słowa „Takie będą Rzeczypospolite jak młodzieży wychowanie”
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że daleki jest od sztucznego cięcia kosztem dzieci. Będą oszczędności, ale nie kosztem dzieciaków.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że jesteśmy gminą socjalną, utrzymujemy, dokładamy. Głównie utrzymanie przedszkola jest to 530 tys. zł, Zakład Aktywności Zawodowej – 92 tys. sport – V Liga oraz szkoły, które pochłaniają połowę budżetu. Pozostało nam szukać oszczędności w tych działach. Skończyła nam się możliwość kredytów i pożyczek. Jesteśmy gminą wiejską, więc ludzie oczekują świetlic, dróg.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął XII Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                     
                                                                                     Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
                                                                                          Sekretarz obrad
                                                                                        
                                                                                         Andrzej Grędzicki

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (28 marca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (12 kwietnia 2012, 10:35:23)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 kwietnia 2012, 08:00:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497