PROTOKÓŁ NR XVII /2012

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku w Sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XVII Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  30 sierpnia  2012r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 12.15.
 
Wójt Jerzy Cabaj w imieniu wszystkich zebranych wręczył byłej dyrektor Gminnego Przedszkola w Lisewie Janinie Lewandowskiej bukiet kwiatów z podziękowaniami za rzetelne pełnienie tejże funkcji.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XVII Sesję i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście- lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z sesji XV i XVI.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy.
7. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) projekt nr 1:  okręgów wyborczych;
   2) projekt nr 2:   sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo.
   3) projekt nr 3: powołania przedstawiciela Rady Gminy Lisewo do reprezentowania Gminy
       Lisewo w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej;
   4) projekt nr 4: zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Błachta, Strucfoń, Bartlewo,
       Krajęcin i Lisewo w latach 2012 -2017.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag ani pytań nie było. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. Za przyjęciem głosowało 12 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołów z XV i XVI Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.

Ad. 7 Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
a) Przewodniczący Grzegorz Sziming przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 4.
b) Radny Jakub Kochowicz  przedstawił informację z działalności Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.
c) Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
d) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad. 8
Radny Robert Kościński zapytał, na jakim etapie jest wykup gruntu w Kornatowie tzw. Baraka.

Radny Piotr Goliński zapytał o prace dodatkowe na hali sportowej w Krusinie.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał :
- czy PKS dał odpowiedź o przedłużenie trasy autobusu do Mgoszcza parcele, majątek.
- czy zostały przeprowadzone rozmowy ze starostą na temat przekazania działki w Mgoszczu pod plac zabaw.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał o awarię gazu w SP w Krusinie.
 
Radny Grzegorz Sziming zapytał czy zostały przeprowadzone rozmowy ze starostą na temat przekazania gruntu pod boisko w Mgoszczu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poprosił o wiatę przystankową dla dzieci we wsi Kamlarki.
 
Radny Andrzej Grędzicki skierował pytanie do dyrektora Pana Grzegorza Zalewskiego i dyrektor Pani Wiesławy Chojnickiej czy szkoły i kadra są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Radny Kazimierz Górczyński zwrócił się do radnego powiatowego, że w Bartlewie została źle zrobiona wylewka, najgorsze dziury o długości 50 m zostały. Przy przystanku została ucięta wylewka i  powstała jeszcze większa kałuża.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że należy naprawić rynnę nad biblioteką.
 
Ad. 9 Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 w sprawie okręgów wyborczych - załącznik nr 8.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych została podjęta – załącznik nr 9.

2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 10.
Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały ( uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały)
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo. Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo - załącznik nr 11.
 
3) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Lisewo do reprezentowania Gminy Lisewo w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej - załącznik nr 12.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Lisewo do reprezentowania Gminy Lisewo w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Lisewo do reprezentowania Gminy Lisewo w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej została podjęta – załącznik nr 13.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Błachta, Strucfoń, Bartlewo, Krajęcin i Lisewo w latach 2012 -2020 -załącznik nr 14.
 
Radny Jakub Kochowicz  poinformował, że na zebraniu mieszkańców Lisewa omówiono zaplanowane inwestycje w planie odnowy miejscowości. W pierwotnej wersji była przewidziana inwestycja tylko na boisku sportowym. Z mojej inicjatywy za zgodą p. Wójta została wpisana inwestycja boiska wielofunkcyjnego w Parku Jordanowskim.

Omawiając koncepcję planowanych inwestycji w zeszłym tygodni nie było informacji na temat kosztorysów. Inwestycja w Lisewie została oszacowana na 296 tys. zł tj. 175 tys. ogrodzenie, 70 tys. trybuny, 27 tys. piłkochwyty).

Propozycja klubu radnych jest taka, aby zrezygnować z ogrodzenia boiska a wpisać inwestycję boiska wielofunkcyjnego w centrum Lisewa.
Podziękował Wójtowi że poprosił WG Stolno o udostępnienie kosztorysu boiska wielofunkcyjnego. W Stolnie metr takiego boiska to koszt ok. 350 zł. Biorą tę kalkulację to koszt budowy takiego boisko to 147 tys. zł. Dodał, że osobiście uważa, że powinno ono mniej kosztować.
 
Wójt Gminy Lisewo poinformował, że podane ceny przez WG Stolno to ceny po przetargowe. Po przymiarkach stworzenia boiska w Parku Jordanowskim trzeba by zlikwidować plac zabaw, na co nie wyrazi zgody. Pan Wójt dodał, że już są interwencje rodziców z bloków, aby nie likwidować placu zabaw. Dodał także, że jest już wniosek u Marszałka o doposażenie placu zabaw a stworzenie boiska to zabranie 1/3 jego powierzchni.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że trudno mu się wypowiadać, ponieważ nie jest mieszkańcem Lisewa. W związku z tym chciałby znać opinię p. Sołtys.
 
Sołtys  wsi Barbara Moch powiedziała, że w zebraniu mieszkańców uczestniczyło 16 osób. Jednak sama osobiście uważa, że pomysł boiska wielofunkcyjnego uważa za dobry i fajny.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że sam pomysł boiska wielofunkcyjnego jest dobry, ale lokalizacja niefortunna. Można boisko umieścić np. na placu po firmie SKANSKA bądź też na terenie szkoły, bo będzie to lepiej wykorzystane. Dodał, że jeśli chodzi o modernizację stadionu, jeśli nie będzie woli rady na zrobienie ogrodzenia to poczekamy. Natomiast piłkochwyty i trybuny są niezbędne.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że jeśli chodzi o trybuny i piłkochwyty to nie ma żadnych uwag. Jeśli chodzi o ogrodzenie to jest bardzo duży koszt. Dodał, że nie upiera się do lokalizacji boiska wielofunkcyjnego na Jordankach. Poprosił o głos dyrektora, aby wyraził swoją opinię dotyczącą lokalizacji boiska przy szkole.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że ma propozycje, aby w planie odnowy ująć ogrodzenie. Poza tym nie wskazywać lokalizacji boiska.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że nie jest mieszkańcem Lisewa i nie chciałbym wtrącać się w sprawy wewnętrzne. Wyraził swoją opinię: cyt. „ piłkochwyty – tak, trybuny - tak, boisko –tak”.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że dyrektor Zalewski powinien wyrazić swoją opinię.
 
Dyrektor Grzegorz Zalewski powiedział, że plany boiska w Ogródku Jordanowskim są nieuzasadnione. Powiedział, że przy szkole i przedszkolu funkcjonuje boisko do piłki plażowej, są rozciągnięte siatki do badmintona. W okresie wakacji dużo osób z nich korzystało. Uważa, że lokalizacja przy szkole byłaby najlepsza. Dodał, że bardzo się cieszy, że taka inicjatywa powstała.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że taka dyskusja powinna się odbyć 2-3 miesiące temu i szkoda, że jest tak późno. Poprosił o przerwę.
 
Radny Marek Szpręglewski poprosił o ujęcie w planie odnowy wsi Lisewo ogrodzenia a realizacja będzie w okresie późniejszym.
 
Radny Jakub Kochowicz zwrócił się do Pana Kazimierza Kowala, że w planie rzeczowo – finansowym nie będzie umieszczone ogrodzenie tylko boisko wielofunkcyjne.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie ma dokumentacji.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że można złożyć projekt, mamy dwa uzupełnienia. Są trzy miesiące na złożenie dokumentacji.
 
Inspektor Tomasz Stański powiedział, żeby zrobić dokumentację to musi być projekt obiektu, który mamy wycenić. Możemy podać fikcyjną kwotę, która w rezultacie może nie mieć realistycznego odzwierciedlenia.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że są firmy, które mają gotowe projekty i kosztorysy. Więc byśmy byli w stanie przyjąć szacunkową kwotę boiska.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że kosztorys samego Lisewa wynosi 296 tys. zł. Wykreślając ogrodzenie to 123 tys. Cały koszt inwestycji w Lisewie jest i tak wyższy niż pozostałych 4 miejscowości. Koszt samego ogrodzenia, to „defakto” 175 tys. zł.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski ogłosił 15 minutową przerwę.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod dalszą dyskusję projekt nr 4.
 
Radny Jakub Kochowicz zaproponował, aby boisko wielofunkcyjne było usytuowane przy Zespole Szkół, a nie na Jordankach. Natomiast zaproponował, aby ogrodzenie w planie odnowy zostawić. We wniosku zamiast ogrodzenia wpisać boisko dwufunkcyjne. Na boisko dodatkowo można uzyskać dofinansowanie z funduszu sportu.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, iż nie jest decydentem w tej sprawie jednak dalej podtrzymuje swoje zdanie, aby ogrodzenie ująć w planie odnowy. Dodał: cyt. „Nie upieram się żeby to było robione w tym zadaniu”.
 
Sołtys wsi Barbara Moch powiedziała, że jeśli wolą Rady jest robienie boiska to Rada Sołecka jak najbardziej przychyla się do tego.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że w planie odnowy umieszczone będzie ogrodzenie, piłkochwyty, trybuny i boisko. Natomiast we wniosku do Marszałka będą trzy zadania: boisko, piłkochwyty i siedziska.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Błachta, Strucfoń, Bartlewo, Krajęcin i Lisewo w latach 2012 -2020.
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Błachta, Strucfoń, Bartlewo, Krajęcin i Lisewo w latach 2012 -2020 została podjęta – załącznik nr 15.
 
Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 
Na pytanie zadane przez radnego Roberta Kościńskiego dotyczące boiska w Kornatowie Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, iż został zatwierdzony projekt podziału, uzgodniona jest również droga dojazdowa. Insp. ds. Gospodarki Gruntami p. Dudzińska rozmawiała z dyrektorem PKP zlecą wycenę i uruchomią procedurę przekazania. Wójt poinformował, że zaległości ze strony PKP wynoszą 22 tyś. złotych.
 
Na pytanie skierowane przez radnego Piotra Golińskiego dotyczące dodatkowych prac wykonanych na hali : ogrodzenie między boiskiem a halą sportową, droga dojazdowa do szamba, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, schody wejściowe od frontu.
 
W związku z pytaniem radnego Henryka Bogusza Wójt Gminy odpowiedział, że Urząd wystosuje pismo w tej sprawie do firmy PKS. Odnośnie placu w Mgoszczu pod boisko p. Wójt poinformował, że rozmawiał ze Starostą i prawdopodobnie jeszcze we wrześniu starostwo podejmie uchwałę o przekazaniu gruntu na rzecz gminy.
 
Insp. Tomasz Stański w związku z pytaniem Jakuba Kochowicza o awarię gazu poinformował, że zgodnie z zawartą umową utrzymanie butli i urządzeń doprowadzających gaz należy do dostawcy gazu. Nie był to wielki wyciek. Był poluźniony zaworek 8 mm. Zagrożenia wybuchem nie było.
 
Dyrektor SP p. Wiesława Chojnicka powiedziała, że na zegarach nie było ubytku gazu.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj na pytanie Przewodniczącego RG poinformował, że wiata przystankowa w Kamlarkach zostanie zrobiona.
 
Insp. Tomasz Stański poinformował, że dach na ZAZ w Drzonowie jest już po gwarancji . Prawdopodobnie nastąpiło kurczenie ocieplenia.  
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że trudno po czterech latach szukać winnych. Dodał, że tłumaczono mu, że styropian musi być sezonowany.
 
Odnośnie wniosku radnego Jakuba Kochowicza p. Wójt poinformował, że zleci czyszczenie rynny na bibliotece.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał o dodatkowe koszty związane z budową hali.
 
Inspektor Tomasz Stański wyjaśnił, że prace podstawowe zgodnie z kosztorysem wyniosły ok. 500 tys. Został sporządzony protokół konieczności gdzie ustalono roboty dodatkowe tj. droga, ogrodzenie, schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, gładzie itp. (dodał, że może skopiować ten protokół konieczności dla radnych) poza tym dodatkowo pracownikami interwencyjnymi zostało zrobione odwodnienie.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał o dalsze losy szkoły w Krusinie i dalsze inwestycje.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że planowana jest termomodernizacja szkoły w 2013 ze środków z WFOŚ – pożyczka umarzalna w wysokości do 40%. Ogrodzenie szkoły z budżetu szkoły.
 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Grzegorz Zalewski w odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego powiedział, że szkoły są gotowe i kadra też.
 
Odnośnie uwagi w sprawie inwestycji w Bartlewie radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że przekaże sprawę do dyrektora PZDP w Chełmnie.
 
Dyrektor SP w Krusinie Wiesława Chojnicka powiedział, że prace porządkowe są wykonane, kadra i szkoła przygotowane. Dodała, że bardzo się cieszy, że Wójt Gminy mówi o termomodernizacji i ogrodzeniu szkoły.
 
Ad.11 Sołtys wsi Barbara Moch powiedziała, że przypomina o brakujących tabliczkach z nazwami ulic.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał, kiedy planowane jest otwarcie hali sportowej w Krusinie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że cały czas jest w kontakcie z biurem Marszałka, w celu ustalenia terminu otwarcia. Poza tym p. Wójt poinformował, że w miesiącu październiku planuje zorganizować turniej piłki na dwóch halach.
 
Radny Kazimierz Górczyński powiedział, że wypadek na autostradzie pokazał, że brak jest dostatecznego oznakowania w Lisewie.
 
Inspektor Tomasz Stański odpowiedział, że w sprawie oznakowania występował do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiatowych. Wstępnie otrzymał odpowiedź, że w związku z przebudową drogi 548 nie jest planowane oznakowanie jednak może uda się coś zrobić. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg obiecał, że na jesieni zrobią oznakowanie.
Podsumowując powiedział, że sprawa oznakowania została pisemnie zgłoszona do zarządu dróg.
 
Sołtys wsi Kazimierz Dąbrowski powiedział, że nie ma wiatrówki nad werandą w świetlicy i zacieka.
 
Inspektor Tomasz Stański powiedział, że pojedzie i zobaczy, ale prawdopodobnie wystarczy deskę przybić. Dodał, że korzystają strażacy, którzy obiecali balustradkę cztery lata temu.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jakie są oszczędności w oświetleniu. Dodał, że zmiany w oświetleniu zostały wprowadzone za późno.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie potrafi powiedzieć. Są faktury za przesył a nie ma za zużycie energii. Poza tym poinformował, że w tym roku trzeba będzie zrobić przetarg na dostawę energii.
 
Radny Henryk Bogusz poprosił p. Wójta o relację ze spotkania w Papowie na temat ustawy śmieciowej.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jeśli chodzi o temat śmieci to podejrzewa, że pojedyncza gmina nie da rady. Jest to zrzucenie odpowiedzialności Państwa za nie wykonanie  zaleceń Brukseli. Dlatego, że Polsce groziły kary to szybko podjęto ustawę i odpowiedzialność spadła na samorządy. Wejście gminy do związku komunalnego gmin to oszczędności. Dodał, że zakłada, że koszt wywozu śmieci nie powinien być wyższy niż dotychczas.
Poza tym Wójt powiedział, że w przypadku zaległości gmina będzie musiała pokryć koszty.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie jest przeciwny przystąpienia do związku, ale ważne jest na jakich zasadach. Musi być przyjęty regulamin, w którym będzie określone ile ma zarabiać prezes, czy będzie wiceprezes.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że Rada Gminy przyjmie statut związku, musi określić czy wstępuje do związku.
 
Radna Marzanna Czarnecka zapytała czy rachunki za śmieci będą płacone do gminy czy do związku.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że ze strony gminy jest duża chęć przystąpienia do związku. Radni muszą to rozważyć jednak dobrze by było znać koszty wcześniej. Cyt. „My podejmiemy uchwałę o wstąpieniu a później nie będziemy mieli wpływu na funkcjonowanie związku”.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że Rada powoła swojego przedstawiciela do związku.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał czy będą zatrudnione osoby na halę w Krusinie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że na razie będą osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
 
Radny Andrzej Grędzicki poinformował, że w sobotę 1 września br. odbędą się dożynki w Pniewitem, na które wszystkich zaprosił.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął XVII Sesję Rady Gminy Lisewo.

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                                                                                                                            
Przewodniczący Rady:
Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad:
Kazimierz Górczyński

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (5 września 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 października 2012, 11:25:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178