PROTOKÓŁ NR VII/07

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 15 czerwca 2007 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
VII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 15 czerwca 2007r. rozpoczęła się o godz. 12-tej, a zakończyła o 13.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła VII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Franciszek Bąk, Andrzej  Nogalski, Bogdan Taczyński, Robert Wyczyński. (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1).
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2), radni z lat 1990 -2006 oraz rodzina Śp. Piotra Jankowskiego,
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1:  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Uwag ani pytań do przedstawionego porządku obrad nie było.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z VI Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o zabranie głosu w punkcie „Interpelacje, zapytania i oświadczenia”.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj odczytał pismo pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego z okazji dnia samorządowca (pismo stanowi załącznik nr 4).
 
Ad. 8
Pan Wójt Jerzy Cabaj odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo” wraz z uzasadnieniem ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5).
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że to spotkanie wynikło z inicjatywy uhonorowania Śp. Wójta Gminy. Rada Gminy przegłosowała wniosek formalny  w 2001 roku. Jako wnioskodawca podziękował wszystkim, którzy zorganizowali tę Sesję. Dodał, że Śp. Wójt wybrany w 1990 roku był najmłodszym Wójtem. Wspierał on radnych w tworzeniu nowej rzeczywistości. To,co zastał, to 30% zwodociągowanej gminy, nieprzejezdne drogi.  
Śp. Wójt wspierał takie inicjatywy jak:
- upamiętnienia mieszkańców gminy Lisewo wywiezionych do ZSRR,
- nadania i określenia herbu gminy,
- zmianę nazw ulic na Hallera i Mikołaja z Ryńska.
Poza tym zmodernizował rynek Lisewa i „Fycę”.
Podsumowując swą wypowiedź radny Edmund Szymborski powiedział, że jako wielokadencyjny radny może powiedzieć, że ze Śp. Wójtem współpracowało się dobrze. I to, co najważniejsze, to zaangażowanie społeczne. Sale podczas sesji w tamtych latach były wypełnione.
W tamtym okresie zostało zrobione więcej niż przez ostatnie 40 lat.
Jako wnioskodawca podziękował wszystkim, którzy wykazali zainteresowanie i biorą udział w tej sesji.
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo”  głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo” ( załącznik nr 6) została podjęta.
Pan Wójt Jerzy Cabaj wręczył medal, dyplom i kwiaty na ręce żony Ryszardy Jankowskiej i matki Agnieszki Jankowskiej.
 
Głos zabrał brat Śp. Piotra Jankowskiego Zenon Jankowski.
Pan Zenon Jankowski podziękował za serdeczne przyjęcie i słowa o pracy jego brata, zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb mieszkańców gminy.
Podziękował radnym trzech kadencji 1990-2002, którzy współpracowali ze Śp. Piotrem Jankowskim. Podziękował także Wójtowi Gminy Jerzemu Cabajowi i radnym obecnej kadencji za pamięć oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.
 
 Wystąpił zespół „Jak oni śpiewają”.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła:                                   Przewodnicząca Rady  Gminy
                                                               
Joanna Grabowska                                            Wiesława Chojnicka
 
                                                                    
                                                                               Sekretarz obrad
                                                                    W-ce Przew. Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (24 sierpnia 2007)
Opublikował: Joanna Grabowska (24 sierpnia 2007, 12:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2003