PROTOKÓŁ NR XVIII /2012

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2012 roku w Sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XVIII Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  28 września  2012r.  rozpoczęła  się  o  godz.1100 a zakończyła o godz. 1400
 
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XVIII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście- lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
Głosowanie : 11 za.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  30 sierpnia 2012 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Gminy Lisewo za rok szkolny 2011-2012.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) projekt nr 1: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018;

2) projekt nr 2: zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 rok;

3) projekt nr 3: obwodów głosowania;

4) projekt nr 4: uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo we wsi Mgoszcz;

5) projekt nr 5: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo;

6) projekt nr 6: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego;

7) projekt nr 7: przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

8) projekt nr 8: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego;

9) projekt nr 9: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielami lub zarządzającym jest Gmina Lisewo;

10) projekt nr 10: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.

11) projekt nr 11: zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie;

12) projekt nr 12: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie;

13) projekt nr 13: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.    
 
Głosowanie : 11 za. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z XVII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Doszedł Rafał Dams – obecnych 12 radnych.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.
 
Ad.7 Informację z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawili:
 
1) Jakub Kochowicz – Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska- zał. nr4
2) Adam Wojnowski- Z-ca Przew. Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zał. nr5
 
3)Robert Kościński- Sekretarz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, spraw Socjalnych i Młodzieży - zał. nr6
 
4) Piotr Goliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zał. nr7
 
 
Ad.8
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Gminy Lisewo za rok szkolny 2011-2012, które stanowi załącznik nr 8.
 
Ad.9 Radny Robert Kościński zapytał, jakie są efekty rozmów z Powiatowym Zarządem Dróg na temat ograniczonej widoczności przy tzw. nastawni w Kornatowie.
Ponadto zapytał, dlaczego zdjęto w budżecie 23 tys. zł z remontu budynków gminnych.
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił, że na drodze gminnej Lipienek – Drzonówko są częste przypadki uszkodzenia samochodów. W związku z tym poprosił o wyremontowanie drogi – odcinek ok. 400 m.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał o kontynuacje projektu przedszkoli unijnych.
 
Radny Kazimierz Górczyński poprosił o wycinanie zakrzaczeń przy drogach.
Poza tym zapytał czy zostanie zrobiony przystanek dla dzieci w Kamlarkach.
 
Radny Mieczysław Szymborski zapytał czy hala sportowa w Krusinie jest udostępniana dla społeczności. Poprosił o udostępnianie szczególnie w weekendy.
 
Ad. 10

1) projekt nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 przedstawiła Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska - stanowi załącznik nr 9.

Wyszedł radny Adam Wojnowski- obecnych 11 radnych.
 
Głosowanie: 11 za
 
Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 została podjęta jednogłośnie - stanowi załącznik nr 10.

2) projekt nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska - stanowi załącznik nr 11.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odpowiedziała na pytanie Roberta Kościńskiego z pkt. 9.
Propozycja aby 13 tys. zł zdjąć z zakupów. Natomiast 10 tys. miało być zdjęte z remontów jednak w związku z tym, że trzeba wyremontować dach w ZAZ-ie to 10 tys. pozostało na remontach.
 
Głosowanie: 10 za, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 rok została podjęta - stanowi załącznik nr 12.
 
 
3) projekt nr 3 w sprawie obwodów głosowania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski- stanowi załącznik nr 13.

Głosowanie: 11 za
 
Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie obwodów głosowania została podjęta- stanowi załącznik nr 14.

4) projekt nr 4 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo we wsi Mgoszcz przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski - stanowi załącznik nr 15.

Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały cyt.„Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EL-PRO w Grudziądzu, działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, złożyło wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń na działce  nr 73//2 , stanowiącej własność Gminy Lisewo, położonej we wsi Mgoszcz.
W związku z rezygnacją w/w Przedsiębiorstwa z ustanowienia tego prawa przygotowano niniejszy projekt uchwały celem podjęcia.”

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Głosowanie : 11 za

Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo we wsi Mgoszcz została podjęta - stanowi załącznik nr 16.

5) projekt nr 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski - stanowi załącznik nr 17.

Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska odczytała uzasadnienie cyt. „Z dniem 31 sierpnia  2012 r.  wygasła  umowa dzierżawy  nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo położonej we wsi Mgoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem  działki 73/2 o pow. 1.3000 ha. W skład działki wchodzą użytki sklasyfikowane jako rola klasy III b o pow. 0,3000,  kl. IV a  o pow. 0,6600 ha oraz  nieużytek o pow. 0,3400 ha.  Dotychczasowy dzierżawca  Pani Anna Michalczyk-Marzec  wyraża  zainteresowanie nabycia przedmiotowej działki, gdyż ta bezpośrednio graniczy z nieruchomością stanowiącą własność jej i męża Jana Marzec. Działka  ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej dlatego sprzedaż następuje w drodze przetargu. Wartość nieruchomości do przetargu zostanie wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.
Dla nieruchomości nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.”
 
Głosowanie : 11 za
 
Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta-stanowi załącznik nr 18.

Przerwa

6) projekt nr 6 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego odczytała Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska.

Radny Piotr Goliński zwrócił się do przedstawiciela związku, żeby przedstawił mu koszty związane z zatrudnieniem pracowników, wynajmem lokali w Stolnie, koszty utrzymania związku.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że trudno w tej chwili oszacować koszty. Jednak twierdzi, że będą one niższe niż wtedy jak gmina będzie sama. Przy założeniu, że gmina będzie sama realizowała ustawę to zakłada się 2,5-3 etatów. Koszty oprogramowania, wyposażenia gmina będzie musiała pokryć samodzielnie. W związku gmina pokryje te koszty proporcjonalnie rozbite na uczestników związku.

Ponadto p. Sekretarz przedstawiła czynniki , które mają wpływ na wysokość stawki za śmieci tj. liczba mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu do których zaliczamy odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnych zbiórki odpadów, administracja.
Podsumowując, jeśli to będzie większa liczba odpadów to będzie to obszar bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorcy przystępującego do przetargu i jest większa szansa, że opłata będzie niższa niż wtedy, kiedy gmina sama będzie to wykonywała.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że wszystkie Rady Gmin przystępujące do związku uchwałę podjęły jednogłośnie – nie wie jak w Stolnie.
Ponadto p. Sekretarz poinformowała o planowanym zatrudnieniu na początku funkcjonowania związku : 2 osoby oraz księgowa nie konieczne na pełnym etacie bo będą rozliczane dotacje, które złożą gminy.  Do 31 marca będą zbierane deklaracje od mieszkańców i wtedy to zatrudnienie ulegnie zwiększeniu, ponieważ trzeba będzie weryfikować deklaracje. Do 1 lipca 2013 r. trzeba będzie wystawić decyzje.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że nadal są tylko przypuszczenia, że będzie taniej. Z logiki tak by wynikało, że w związku powinno być taniej. Powiat jest na dużym obszarze a  my, jako gmina jesteśmy w skupisku. Jesteśmy atrakcyjni dla firmy z Wąbrzeźna.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że od dnia 1 października ma rolę koordynatora i recenzenta dokumentów przygotowanych przez Panią Joannę Masiotę.
Ponadto p. Płoszyński powiedział, że od 5 lat jest pracownikiem kompleksu międzygminnego utworzonego w celu nadzoru nad składowiskiem odpadów. Ustawa śmieciowa, która będzie obowiązywała według wielu ekspertów jest jedną z najtrudniejszych ustaw. O 180 stopni wywraca rynek odpadów. Związek dla firm będzie łakomym kąskiem.
Powiedział, że przedstawi to na podstawie Bydgoszczy – została podzielona na 9 rejonów. Jest 13 firm, więc konkurencja będzie naprawdę duża. W Bydgoszczy zatrudnionych jest 11 osób, jest wakat od nowego roku na ponad 30 etatów. I nikt nie jest w stanie powiedzieć na ile to wystarczy. Główne zadania gmin: skuteczne pobieranie opłat, nadzór nad firmami, skuteczna windykacja, a to będzie największy problem.
Dodał, ze jego zdanie związek jest plusem.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o koszt oprogramowania.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że oprogramowanie można już kupić za 6 tys. złotych, a dobry program na 6 gmin to koszt 80 tys. zł.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że chociaż siedziba związku będzie w Stolnie to pracownicy związku w tygodniu pracy będą oddelegowani do danej gminy. Przynajmniej raz bądź dwa razy w tygodniu będą służyć mieszkańcom m. in. w celach edukacji ekologicznej, segregacji odpadów.
 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie struktury zatrudnienia w związku.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że według tych projektów jest 3 osobowy Zarząd, etaty specjalistów ds. gospodarki odpadami. Na gminę schodzi cały pion sporządzania raportów, księgowość, windykacja należności. Liczba pracowników ok. 10, 9 stanowisk pracowniczych.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał, na ile można scedować w przetargu na firmę sprawozdawczość.
 
Pan Marcin Płoszyński odpowiedział, że jest taka możliwość i można scedować na firmy sprawozdawczość.
 
Radny Jakub Kochowicz zwrócił uwagę, że np. poliester może być zmielony i sprzedany.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że zarówno czy gmina czy związek może zrobić mini doczyszczalnie. I wtedy można z zyskiem zainwestować.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski stwierdził, że to wiąże się z dodatkowym zatrudnieniem.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że można to robić w ramach prac interwencyjnych.
Dooczyszczanie zmniejszy koszty mieszkańców.
 
Radny Andrzej Grędzicki  złożył wniosek formalny o przerwę.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał czy radni przyjmują taki wniosek.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że Rada dyskutuje, ponieważ podejmuje decyzję za całe społeczeństwo. Dodał, że nie przekonują go argumenty, że będzie taniej w związku.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że jest możliwość wystąpienia ze związku.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że podejmując uchwałę  rada oddaje swoje kompetencje.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że jeśli w Zgromadzeniu będą Wójtowie i przedstawiciele Rady to chyba nie będą działać przeciwko mieszkańcom tylko na korzyść.
 
PRZERWA 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył dyskusje nad projektem nr 6 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie wiemy, jaki jest kapitał początkowy związku.
Zdania są podzielone, ale ważną sprawą jest to ile zapłaci mieszkaniec za pojemnik.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że nikt nie jest w stanie podać ceny za mieszkańca. Cena będzie oscylowała ok. 10 zł. W Bydgoszczy obliczaliśmy, że cena za mieszkańca to koszt. 13-14 zł.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał, jaki wkład własny gmina na początek musi wnieść do związku.
 
Pan Marcin Płoszyński powiedział, że prace zaczyna formalnie od 1 października, jako konsultant.  Projekty budżetu są do końca października i w tym okresie będzie się nad tym pracować.
 
Pani Sekretarz Halina Chrzanowska poinformowała, że jeśli chodzi o lokal w Stolnie to nie było podanej kwoty. Pani Prezes powiedziała, że wynajmie za symboliczną złotówkę. Jednak dopóki umowa nie będzie podpisana to trudno mówić o jakiejś kwocie.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że ostatecznej wielkość kwoty za wywóz odpadów nikt nie jest w stanie określić, dopiero okaże się po przetargu.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie zgadza się, ponieważ to związek ogłasza przetarg na wywóz odpadów i to on musi określić kwotę.
 
Kierownik Kazimierz Kowal odpowiedział, że związek nie określa żadnych kwot. Dodał, ze my możemy obliczyć ile będzie nas kosztowała obsługa i wyposażenie. 80% ceny będzie znana po przetargu.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że 30 % nieściągalności mamy jak w banku, ponieważ przyjmując stawkę 10 zł od osoby tj. koszt 50-60 zł  dla rodziny.
Zapytał, czy projekt uchwały może być oddalony i dodał, że Rada Gminy jest trudną radą.
 
Pan Marcin Płoszyński dodał, że odnośnie stwierdzenia „trudna Rada” to powiedział, że tu się coś robi a są duże miasta, które mają problem i  są jeszcze dalej, bo to jest naprawdę trudny temat. Ja rozumiem Państwa obawy, ponieważ jest to jedna z ważniejszych zmian w ostatnich latach. 
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska odpowiedziała na pytanie Przewodniczącego, że Rada może oddalić projekt., Dodała, że jesteście ostatnią Radą , która podejmuje uchwały. Pozostałe Rady już podjęły uchwały o przystąpieniu do związku.
Pan Płoszyński będzie zatrudniony od 1. 10. Opracuje koszty związane z rozruchem biura oraz zweryfikuje dokumenty przygotowane przez p. Masiotę.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że dobrze by było gdybyśmy mieli już te opracowania kosztów.
 
Pan Marcin Płoszyński odpowiedział, że do końca października będzie już miał projekt budżetu.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że wtedy Rada będzie miała jasny obraz sprawy. Dodał, że cyt. „ w każdy związek łatwo wejść - nawet w ten małżeński, ale wyjść z niego”.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że jeśli chodzi o to, że Rada chce oddalić to  z uwagi, że chce znać koszty funkcjonowania związku. Bo jeśli chodzi o koszt odbioru odpadów to nie mamy, o czym dyskutować, bo one wyjdą później. Dodał, że 10%, a może mniej to będzie koszt całej administracji, organizacji biura itp.
 
Radna Marzanna Czarnecka powiedziała, że odpowiedzialność za wysokość opłaty spadnie na  Radę.
 
Pan Tomasz Stański powiedział, że my mieszkańcy mamy inny pogląd na cenę śmieci. Ten nowy system zmienia zasady obliczenia kosztu odbioru, składowania i recyklingu odpadów. Im będzie więcej mieszkańców tym koszty administrowania będą mniejsze- to jest naturalne. My w tej chwili deklarujemy, jaki chcemy mieć pojemnik i jak często opróżniany. Przechodzimy na system naliczania na osobę. Osoba wytwarza śmieci a nie posesja.
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że z góry wiadomo, że to jest droższy system.
 
 Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że na cenę będą miały wpływ kary, które gminy zapłacą, jeśli nie osiągną pewnych poziomów odzysku odpadów określonych w rozporządzeniu. Te poziomy są trudne do osiągnięcia.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że położenie powiatu chełmińskiego a Lisewa jest takie, że jesteśmy blisko powiatu wąbrzeskiego. Gminy w powiecie wąbrzeskim nie wchodzą w żadne związki.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedział, że jeśli radni chcą znać koszty związku to też powinna być przygotowana kalkulacja kosztów samej gminy.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że radni na komisjach prosili o kalkulacje kosztów zarówno związku jak i samej gminy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że wejście gminy samodzielnie to min. 3 etaty, wejście do związku to 1,5 etatu.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że bez wyliczania wiadomo, że koszty będą większe jak gmina będzie w pojedynkę to robiła niż w związku. Ponadto przypomniała co składa się na stawkę: liczba mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał, czy można uchwałę oddalić.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski, że  Rada ma prawo nie głosować tego projektu na tej sesji.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że statut dokładnie określa strukturę związku.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że wie, iż na dzień dzisiejszy gmina nie wchodzi do związku, jeśli projekt zostanie poddany głosowaniu.
Będą komisje, na których zostanie dokładnie przedyskutowane i zwoła się sesje w tej sprawie.
Dodał, że może będzie więcej informacji dotyczących spraw osobowych tj. zarząd – jak on będzie funkcjonował, etaty, diety, prezes, przedstawiciele- czyli Wójt i radny czy będą otrzymywali diety, delegacje.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedział, że statut określa organy. Przewodniczący Zarządu będzie pełnił funkcje etatowo natomiast pozostali społecznie. Zgromadzenie określi czy będą diety. Pan Płoszyński może określić jedynie koszty administracyjne.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie oddalenie projektu uchwały  w  sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego oraz projektów dotyczących związku.
Głosowanie: 8 za, 3 przeciw
Projekty nr 6,7,8 zostały oddalone
 
9) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił  projekt nr 9 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielami lub zarządzającym jest Gmina Lisewo - stanowi załącznik nr 19..
 
Art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na gminę obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich. W wykazie są trzy przystanki : Mgoszcz, Wierzbowo i Lisewo. Gmina dotychczas nie posiadała uchwalonego regulaminu w tej sprawie jak również nie ustaliła odpłatności z tytułu korzystania z przystanków.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielami lub zarządzającym jest Gmina Lisewo pod głosowanie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielami lub zarządzającym jest Gmina Lisewo została podjęta- stanowi załącznik nr 20.
 
 
 
Wyszła radna Marzanna Czarnecka – obecnych 10 radnych.
 
10) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne -stanowi załącznik nr 21.
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne pod głosowanie.
 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne została podjęta - stanowi załącznik nr 22.
 
 
11) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - stanowi załącznik nr 23.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie pod głosowanie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie została podjęta - stanowi załącznik nr 24.
 
12) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał  projekt nr 12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie - stanowi załącznik nr 25.
 
Przewodniczący Rady Społecznej GOZ Edmund Szymborski powiedział, że zmiana wynikła z wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej.
Zgodnie z art. 48 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej rada społeczna uchwala regulamin określający sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał, który jest zatwierdzany przez podmiot tworzący.
Rada Społeczna działająca przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie uchwałą Nr 3/2012 z dnia 28.08.2012 r. uchwaliła Regulamin Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie pod głosowanie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie została podjęta- stanowi załącznik nr 26.
 
 
13) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał  projekt nr 13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie- stanowi załącznik nr 27.
Joanna Grabowska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.
 
Radny Piotr Goliński zapytał czy przyjęcie tego regulaminu będzie miało wpływ na budżet gminy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że są to środki wypracowane przez zakład, co nie obciąża budżetu gminy.
 
Głosowanie: 10 za
 
Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Lisewo z  dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie została podjęta - stanowi załącznik nr 28.
.
Ad. 11 Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na pytanie radnego Roberta Kościńskiego odpowiedział, że był wniosek części mieszkańców Kornatowa o przywrócenie przystanku przy nastawni, do czego Urząd się przychylił. Poza tym Urząd wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych o wstawienie znaku zakaz parkowania i zatrzymywania się pojazdów.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na pytanie radnego Kazimierza Komorowskiego w sprawie drogi Lipienek – Drzonówko odpowiedział, że urywają miski olejowe tylko Ci, co jeżdżą powyżej 40 km/h. Dodał, że nie wie czy sypać kamień na drogę czy czekać na kolejność drogi w planie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na pytanie radnego Jakuba Kochowicza w sprawie przedszkoli unijnych odpowiedział, że warunki, które zaproponowano przez Fundację „Ziemia Gotyku” czy przez Marszałka są nie do przyjęcia. Po zakończeniu programu gmina chce utrzymać dwa przedszkola w Krusinie i Malankowie ze środków własnych.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na pytanie radnego Kazimierza Górczyńskiego odnośnie zakrzaczenia będzie ono wycinane. Poza tym odnośnie przystanku w Kamlarkach jest już wstępna zgoda Prezesa GS i będzie to zrealizowane.
 
Odnośnie udostępniania hali sportowej w Krusinie Wójt Gminy zapewnił, że będzie można z niej korzystać w weekendy według potrzeb.
 
Insp.ds oświaty Alicja Nogalska poinformowała, że w sprawie przedszkoli unijnych były spotkania w Gm. Płużnica oraz w Fundacji Ziemia Gotyku, ale z uwagi na koszty gmina nie przystąpiła do żadnego z projektu.
 
Dyrektor SP Wiesława Chojnicka powiedziała, że jako szkoła będą inicjować różnego rodzaju zajęcia na hali.
 
Ad. 12
Radny Piotr Goliński podziękował w imieniu mieszkańców Wójtowi, pracownikom i Radzie  za zakończenie etapu drogi Pniewite-Linowiec.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował o wniosku, który przekazał mu radny Kazimierz Komorowski od OSP Lipienek dotyczy sfinansowania zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych.
Radny Kazimierz Komorowski powiedział, że OSP Lipienek posiada jeden aparat, ale podczas pożaru nie może wejść jeden strażak, więc potrzebny jest drugi aparat.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że wniosek zostanie przekazany i omówiony na komisjach rady.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że zostaną reaktywowane treningi siatkówki.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że chce zorganizować turniej piłki.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Lisewo.
 

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący: Rady Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki
 
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (8 października 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 listopada 2012, 15:45:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1378