PROTOKÓŁ NR XX/2012

Z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 22 listopada 2012 roku w Sali Narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XX Sesja Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  22 listopada 2012 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  1100, a zakończyła o godz. 13.45 .
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XX Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi zał. nr 1. 
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.
 
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z Sesji XVIII i XIX.
6. Prezentacja etapu zaawansowania prac projektowych nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok;
2) projekt nr 2: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok;
3) projekt nr 3: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4) projekt nr 4: Programu współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) projekt nr 5: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 r.
6) projekt nr 6: zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
 
Ad.5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokoły zostały przyjęte w całości.
 
Ad.6
Na XX Sesji Rady Gminy Lisewo została omówiona prezentacja, którą przedstawili zaproszeni z biura projektów architektonicznych goście. Prezentacja dotyczyła Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo. Takie studium uwarunkowań sporządza się na poziomie gminy. W wyniku podjęcia uchwały Wójt powierzył przygotowanie dokumentu. Prezentacja została podzielona na kilka części. Pierwsza z nich dotyczyła opracowania ekofizjograficznego, w którym przedstawione zostało kompleksowe rozpoznanie zasobów środowiskowych gminy Lisewo. W drugiej części zaprezentowane zostało graficzne rozmieszczenie gminy Lisewo w przestrzeni. Omówiono strukturę organizacyjną – sołectwa, zagadnienia związane z zagrożeniami środowiska, które występują na terenie naszej gminy. Ukazano również rozmieszczenie w przestrzeni największych zakładów pracy, a także rozmieszczenie największych gospodarstw rolnych. Pokazano jak wygląda gmina Lisewo na tle województwa Kujawsko – Pomorskiego. Omówiona została struktura naszych dróg, a także jak ma przebiegać planowana obwodnica Lisewa. W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej powstać ma ścieżka pieszo-rowerowa na całym jej odcinku. W planach ujęto również budowę przystanku PKP w Pniewitem.
        Następnie zostały omówione zasoby i zagrożenia środowiskowe oraz dziedzictwa kulturowe. W gminie występują użytki rekreacyjne, a są to jeziora: w Pniewitem, Kornatowie i Bartlewie. W gminie jest 6 ha lasów oraz 30 ha parków. Omówiono dwa aspekty zagrożeń środowiska przyrodniczego. Zagrożenie erozyjne – wietrzne, wodno-powierzchniowe występujące w obrębie jeziora Kornatowskiego. Można temu zapobiec poprzez zadrzewiane, zalesiane terenów. W strefach nadjeziornych największym zagrożeniem jest azot.
        Pan Artur Prażyński omówił sytuację społeczno-gospodarczą w gminie Lisewo na przełomie lat 2006-2010. Sytuacja społeczno-gospodarcza występująca w Gminie Lisewo jest poprawna, typowa, stabilna; w badanym okresie liczba ludności wzrosła o 1 %. Typowa jest także struktura płci z niewielka przewagą kobiet. W Pniewitem 66% ludności to kobiety. Struktura wieku 66+ wynosi10 % ludności ogółem. Przyrost naturalny jest stale dodatni i wynosi 15 %, liczba zgonów, co roku jest na niezmienionym poziomie. Pod względem liczby ludności największe wsie to Lisewo, Pniewite i Mgoszcz, zaś najmniejsze to Krajęcin i Strucfoń. W Chrustach występował największy przyrost ludności - 9 osób, w Tytlewie zaobserwowano spadek o 14 osób. W Lisewie zaobserwowano dużą liczbę wymeldowań – ok. 60 %. Tempo bezrobocia w Gminie Lisewo stale się zwiększa i tak w 2007 r. wyniosło 267 osób, zaś w 2011 r. już 465 osób. Najwięcej osób bezrobotnych jest w Kornatowie i Pniewitem. Podmioty gospodarcze zwiększają zatrudnienie, zaś spada liczba nowo zakładanych działalności gospodarczych.
            W w/w prezentacji przestrzeń gminy została podzielona na trzy strefy.
Strefa A, to strefa, w której istnieją największe możliwości rozwojowe dla wsi Kornatowo, Pniewite, Lisewo.
Strefa B, jest to strefa rolniczo – osadnicza. W tejże strefie dopuszcza się możliwość rozbudowy wiatraków oraz energii wietrznej.
Strefa A została podzielona na swoje dwa obszary C1 i C2 są to tereny rolniczo – przyrodnicze z ograniczeniami ochronnymi.
 
Pytania radnych do prezentacji:
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał o plany dotyczące tworzenia farm solarnych oraz wiatrowych, radny zapytał także, jakie są plany związane z gazyfikacją Lisewa. Radny Jakub Kochowicz zaproponował własną koncepcję, dotyczącą strefy mieszkaniowej i strefy związanej z działalnością gospodarczą.
 
Na pytanie odpowiedział architekt, kierownik zespołu Pan Wincek:
Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, do których zaliczają się zarówno elektrownie wiatrowe jak i kolektory słoneczne. Rozróżniamy dwie grupy odnawialnych źródeł energii. Do 100 KW są to małe urządzenia, które nie są objęte regulacjami, przepisy odrębne nie będą stały na przeszkodzie. Druga grupa to źródła energii odnawialnej o większej mocy. Instalacje dotyczące energii wiatrowej zawsze wywołują dużo emocji. Tam, gdzie mówimy o strefie A nie bierzemy wiatraków pod uwagę. W strefie C1 i C2, gdzie jest to strefa rolniczo- przyrodnicza chcemy się ochraniać przed energią tego typu, natomiast w strefie B nie będziemy zalecać, ale dopuszczamy energie tego typu. Przepisy koncentrują się na hałaśliwości uciążliwej, my zaś znamy wiele innych czynników, które oprócz hałasu są także uciążliwe.
 
Radny Piotr Goliński odniósł się do zamku w Lipienku jak by to miało wyglądać, a także zgłosił sugestię dotyczącą ewentualnych urządzeń energii odnawialnej, aby normy czy przyjęte zakresy były jak najbardziej zachowane, by nie występowała duża szkodliwość dla ludzi.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy są wyznaczone tereny rekreacyjne.
 
Architekt odpowiedział, że funkcje o charakterze rekreacyjnym związane bezpośrednio z funkcją mieszkalną to najbliższe tereny typu place zabaw, przestrzeń zieleni, mieszczą się na terenach najbardziej rozwojowych ukazanych w prezentacji. Natomiast, jeżeli chodzi o rekreację związaną z walorami przyrodniczymi typu jeziora nie proponujemy tu nowych ośrodków. Natomiast te, które się pojawiają w prezentacji chcemy uznać za istniejące, z możliwością adaptacji bez wskazywania wielkich możliwości rozwojowych.
 
Ad. 7
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - załącznik nr 3.
 
Ad. 8
Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
a) Zastępca przewodniczącego Adam Jurzysta przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 4.
b) Zastępca przewodniczącego Adam Wojnowski przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.
c) Radny Jakub Kochowicz przedstawił informację z działalności Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
d) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad. 9
Przewodniczący Mieczysław Szymborski oraz Wójt Jerzy Cabaj przedstawili informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych - załącznik nr 8,8a,8b,8c.
 
Ad. 10
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, na jakim etapie jesteśmy w związku z przystąpieniem do związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, czy na pewno będzie się nam to opłacać. Zapytał również, jaka firma wygrała przetarg na odśnieżanie dróg.
 
Ad. 11
1) Przewodniczący Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 uchwały Rady Gminy Lisewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok – załącznik nr 9.
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 1 uchwały Rady Gminy Lisewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada została podjęta – załącznik nr 10.
 
 
2) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 2 uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok – załącznik nr 11.
 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt nr 2 uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
 
Za przyjęciem projektu głosowało 12 radnych- uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok została podjęta - załącznik nr 12.
 
 
3) Projekt nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – załącznik nr 13.
 Insp. ds. poboru zobowiązań pieniężnych Bogusława Jurkowska odczytała projekt uchwały.
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt nr 3 uchwały Rady Gminy Lisewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta – załącznik nr 14.
 
4) Projekt nr 4 w sprawie Programu współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - załącznik nr 15.
 Projekt odczytał przewodniczący Mieczysław Szymborski.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za przyjęciem projektu zagłosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada w sprawie Programu współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta – załącznik nr 16.
 
5) Projekt nr 5 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. – załącznik nr 17 odczytała Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska.
 
 Pytań nie zgłoszono
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
 
Za przyjęciem projektu zagłosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. została podjęta – załącznik nr 18.
 
 
6) Projekt nr 6 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie – załącznik nr 19. Projekt odczytała dyrektor ZAZ-u Pani Katarzyna Lubańska.
 
Pytań ani uwag radni nie zgłosili.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt nr 6 uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie została podjęta – załącznik nr 20.
 
 
Ad.12
Na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego dotyczące związku komunalnego Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, iż 29 października br. został złożony wniosek od Wojewody do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o rejestrację tego związku, a ponieważ jest spora kolejka w związku z dużą ilością powstałych związków termin realizacji się wydłuża.
 
Ad. 13
Przewodniczący Mieczysław Szymborski w imieniu własnym jak i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, złożył podziękowania za nowo powstały przystanek autobusowy dla dzieci w Kamlarkach.
 
Przewodniczący Mieczysław Szymborski zamknął XX Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Sylwia Przybył
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                              Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
                                                                                                     Sekretarz obrad
                                                                                             
 
                                                                                                    Andrzej Grędzicki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (22 listopada 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2013, 11:44:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213