PROTOKÓŁ NR XXIV/2013

Z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 10 czerwca 2013 roku w Sali Narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie

XXIV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 10 marca 2013r. rozpoczęła się o godz. 10, a zakończyła o godz. 13.35

Ad.1  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXIV Sesję i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski – Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad.3 Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Gminy  Lisewo za  2012 r.  wraz  ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r.:

1) przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2012 rok;

2) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2012 rok.  (dyskusja);

3) odczytanie  uchwały  Nr 8/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej    w   Bydgoszczy   z  dnia  9  kwietnia  2013 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o  przedłożonym    przez  Wójta  Gminy  Lisewo  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu  Gminy  za  2012 r.  wraz   z informacją  o stanie mienia Gminy;

4) przedstawienie   przez  Komisję  Rewizyjną  opinii  w   sprawie   rozpatrzenia sprawozdania finansowego  Gminy   Lisewo  za  2012 r.  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lisewo za 2012 r.;

5) podjęcie   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. – projekt nr 1.
10. Udzielenie   absolutorium  Wójtowi  Gminy Lisewo  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lisewo  za 2012  r.:

1) zapoznanie się:

a) ze   sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu   Gminy   za    2012 r.   oraz    sprawozdaniem  finansowym  Gminy Lisewo
z informacją o stanie mienia Gminy Lisewo;
z uchwałą Nr 8/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5  Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,

2) przedstawienie    wniosku    Komisji     Rewizyjnej     w    sprawie   udzielenia    absolutorium  Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r.;

3) przedstawienie uchwały Nr 3/W/2013  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  Nr  5  w  Bydgoszczy  z  29 kwietnia 2013 roku  w   sprawie  wniosku   Komisji Rewizyjnej   o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Lisewo za 2012 r.;

4) przedstawienie    opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r. (dyskusja)

5) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania  budżetu Gminy Lisewo za 2012 r. - projekt  nr  2.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 3:  zmiany budżetu Gminy na 2013 rok;

2)projekt nr 4: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo;

3) projekt nr 5: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów  dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat;

4) projekt nr 6:  sprzedaży nieruchomości we wsi Drzonowo stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo.

5) projekt nr 7: likwidacji Szkoły Zawodowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
 
Radny Jakub Kochowicz po odczytaniu porządku obrad wnioskował o wycofanie z porządku obrad  projektu nr 4 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały.
 
Za wycofaniem zagłosowało 13 radnych (2 nieobecnych).
 
Porządek Sesji został  przyjęty.
 
Ad.4 Przewodniczący RG na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
 
Ad.5  Przewodniczący Rady  Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołów z XXIII Sesji Rady Gminy Lisewo nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
 
Ad.6
Wójt odczytał informację z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi załącznik nr 3.
 
Ad.7   Przedstawiono informację z działalności Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący Grzegorz Sziming odczytał informacje Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Praw Socjalnych i Młodzieży z działalności w okresie międzysesyjnym - zał. nr 4.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz przedstawił informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym – zał nr 5.

Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym – zał nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił informacje z działalności komisji w okresie międzysesyjnym – zał. nr 7.  Radny Piotr Goliński powiedział, że w związku z przeprowadzoną kontrolą komisja stwierdziła, iż należy ograniczyć wyjazdy służbowe Pana Wójta z uwagi na wysokie koszty delegacji. Przez częstą nieobecność Wójt jest niedostępny dla interesantów. Komisja po przeanalizowaniu dofinansowania imprez stwierdziła, iż są zbyt duże dysproporcje pomiędzy dofinansowaniem na dzień dziecka, a dofinansowaniem imprez wędkarskich. Zbyt dużo pieniędzy przeznaczanych jest na wędkarzy.
 
 
Ad 8  Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał co będzie jeżeli Ekosystem Wąbrzeźno zabierze pojemniki z nieczystościami przed 1 lipca. Zgłosił również aby wykosić pobocza i zakrzewienia od Pana Tomasza Wiśniewskiego w stronę Lipienka.
 
Radny Marek Szpręglewski  skierował pytanie do Wójta w sprawie gazyfikacji Lisewa. Czy jest to aktualne ponieważ gazyfikacja miała być robiona w 2013 roku przed remontem drogi wojewódzkiej 548.
 
Ad 9  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2012 roku wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 rok.

1) Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lisewo za 2012 rok.

2) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2012 rok.
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że wydatki inwestycyjne stanowią zbyt małą kwotę oraz procent.

Wójt odpowiedział, że nie zgadza się z tym twierdzeniem. Powiedział, że nie sposób zadłużyć Gminę na niebotyczne kwoty. W tamtym roku budowaliśmy halę sportową obecnie robimy place zabaw oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a są to również duże inwestycje.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że to, że budżet został wykonany  świadczy o tym, że Wójt dobrze współpracuje z radnymi. Razem musimy ten budżet wykonywać.
Wójt powiedział, że zawsze mu się dobrze współpracowało z radą.
 
Na sesję doszedł radny Kazimierz Górczyński – obecnych 14 radnych.
 
3)Wójt odczytał uchwałę  Nr 8/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej    w   Bydgoszczy   z  dnia  9  kwietnia  2013 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o  przedłożonym    przez  Wójta  Gminy  Lisewo  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu  Gminy  za  2012 r.  wraz   z informacją  o stanie mienia Gminy.

4)Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Lisewo za 2012 rok  wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Lisewo za 2012 rok.
 
Doszedł radny Rafał Dams- obecnych 15 radnych.
 
5)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. – projekt nr 1.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały
Pytań ani uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych wszyscy za - uchwała został podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XXIV/153/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r została podjęta- załącznik nr 8.
 
 
Ad.10 Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 rok

1) Radni zostali zapoznani z:
a)sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu   Gminy   za    2012 r.   oraz    sprawozdaniem  finansowym  Gminy Lisewo;

b) informacją o stanie mienia Gminy Lisewo;

c) uchwałą Nr 8/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5  Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
    
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński  przedstawił    wniosek    Komisji     Rewizyjnej     w    sprawie   udzielenia    absolutorium  Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r.;

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił uchwałę Nr 3/W/2013  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  Nr  5  w  Bydgoszczy  z  29 kwietnia 2013 roku  w   sprawie  wniosku   Komisji Rewizyjnej   o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Lisewo za 2012 r.;

4) Przewodniczący Komisji przedstawili    opinie    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży Grzegorz Sziming  przedstawił opinię:
cyt. „Komisja  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i   Młodzieży opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo”.

Przewodniczący komisji Jakub Kochowicz  przedstawił opinię:
cyt. „Komisja  Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo.”

Przewodniczący komisji Henryk Bogusz przedstawił opinię:
cyt. „Komisja  Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo.”

5) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt uchwały w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych – wszyscy radni.
Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2012 r. została podjęta – załącznik nr 9

Przewodniczący  Mieczysław Szymborski w imieniu Rady Gminy Lisewo złożył na ręce Wójta gratulacje oraz wręczył  kwiaty.

Wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy powiedział, że to ich zasługa. Podziekował również Radnym za dobrą współpracę.

Ad. 11  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odczytała projekt nr 3 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 3.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych – uchwała został podjęta jednogłośnie
 
Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok została podjęta załącznik nr 10.

2) Projekt nr 4 w sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat. Projekt odczytała inspektor ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska.  
 
Uwag nie stwierdzono
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała nr XXIV/156/2013 RG Lisewo w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta – zał. nr 11.

3) Projekt nr 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Drzonowo stanowiącej  mienie komunalne Gminy Lisewo odczytała Władysława Dudzińska
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała nr XXIV/157/2013 RG Lisewo w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Drzonowo stanowiącej  mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta zał. nr 12

4) Projekt nr 6 w sprawie likwidacji Szkoły Zawodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie odczytała inspektor ds. Oświaty p. Alicja Nogalska.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
Uchwała nr XXIV/158/2013 RG Lisewo w sprawie likwidacji Szkoły Zawodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie została podjęta zał. nr 13
 
 
Ad. 12  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Wójt poinformował o wygraniu przetargu przez firmę ZUM Chełmno. Obowiązkiem firmy wygrywającej przetarg jest wstawienie pojemników z dniem 1 lipca. Wójt powiedział, że ma nadzieję , iż nie będzie takiej sytuacji, że zabiorą pojemniki wcześniej i nie będzie gdzie składować odpadów.
W sprawie zakrzewienia Wójt powiedział, że jest to droga powiatowa, ale  postara się porozumieć z panem Kalkiewiczem , aby zakrzewienia wykosili pracownicy Urzędu Gminy.
 
Odnośnie gazyfikacji Lisewa to faktycznie ma być wykonane to przed remontem drogi Wojewódzkiej w Lisewie.
 
Grzegorz Zalewski poinformował, iż otrzymaliśmy odpowiedź z MEN-u dotyczącą subwencji oświatowej. Dyrektor wyjaśnił, że MEN wskazał 68 uczniów, którzy nie powinni być wskazani ponieważ są to przedszkolacy.  Dyrektor do systemu informacji oświatowej podał wszystkie dzieci, które mają obowiązek szkolny również 5 i 6 latkowie, wyjaśnił, że takie dane obowiązywały na dzień 10 września. Mogliśmy nie wykazywać przedszkolaków, ale nie byłoby to zgodne z ustawą.
 
Ad.13 Wolne wnioski
 
Radny Henryk Bogusz zgłosił uwagę, iż w tym roku dzień dziecka urządzany był koło DPS-u o czym on sam nic nie wiedział, natomiast na dzień dziecka organizowany przez radę sołecką przyszło bardzo mało dzieci.
 
Wójt odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo.
 
Dyrektor DPS- u odpowiedział, że wyszło nieporozumienie ponieważ dzień dziecka w Mgoszczu przy DPS-ie zawsze był organizowany  na indywidualne prośby nauczycieli i dyrektorów szkół.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że jest to impreza zamknięta organizowana tylko dla najmłodszych uczniów szkół w godzinach lekcyjnych.
 
Radny Henryk Bogusz powiedział, że nie wiedział nic o takim dniu dziecka tylko dla uczniów.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krusinie podziękowała za zorganizowanie dnia dziecka. Powiedziała, że od wielu lat w ramach współpracy organizowana jest taka forma działalności
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił ,iż należałoby wykosić ścieżkę do ruin zamku w Lipienku ponieważ jest bardzo słabe dojście, a turyści przyjeżdżają zwiedzać tez teren.
Przewodniczący dodał, że to jest wizerunek naszej gminy.
Wójt odpowiedział, że musi skonsultować się z Panem Rittrem ponieważ jest to  jego teren prywatny, jeżeli zgodzi się to nasi pracownicy wykoszą ścieżkę.
 
 
Radny Piotr Goliński poinformował, iż została wyłoniona najlepsza oferta za wywóz nieczystości. Z rozmowy z panem Marcinem Płoszyńskim wynika, że stawka jest korzystna.
Może być tak, ż osoby samotnie zamieszkujący posesję będą płacić mniej. Sam radny uważa , że stawka powinna być jednakowa dla wszystkich, koszty są kosztami poprosił o wypowiedź na ten temat radnych.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że dyskusja nie ma sensu ponieważ był przetarg były określone warunki ktoś przetarg wygrał.
Dyrektor Grzegorz Zalewski również powiedział, że nie jest to dobra droga aby dyskutować na ten temat. Po to został utworzony Związek aby takie kwestie przemyślał i podejmował dobre decyzje.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy wiadomo coś na temat  potencjalnej inwestycji.
Wójt odpowiedział, że jeżeli w termomodernizacji mieściłby się cały zakres (szkoła w Krusinie) to się kwalifikujemy jednakże żadna firma nie chce się zgłosić na tak szybki termin.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że program daje 85 % kosztów kwalifikowalnych. Dużym minusem jest to, że nie obejmie budynków mieszkalnych przy podstawówce. Gmina musi z własnych środków wyłożyć na tę część mieszkalną. Wkład własny to koszt ok. 150 000 zł 
 
Przewodniczący powiedział, że jest to jedyna szansa na odnowienie tej szkoły bo przez najbliższe 5 lat gmina nie będzie w stanie wyremontować budynku szkoły.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zaprosiła wszystkich sołtysów do brania udziału w konkursie. Sołectwo Lisewo odebrało czek na 1500zł.
Poprosiła o wzmożoną kontrolę policji na placu zabaw w Lisewie w godzinach popołudniowych   Dużo rodziców rezygnuje z pójścia z dzieckiem na plac zabaw ze względu na osoby nietrzeźwe.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał czy Pniewite otrzyma równiarkę.
Inspektor ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że firmy mają opóźnienia i nie chcą wypożyczać sprzętu. Aby dostać równiarkę musimy sami sobie zapewnić operatora.
 
Sołtys wsi Kornatowo podziękowała za pomoc w zorganizowaniu dnia dziecka. Powiedziała, że przyszło bardzo dużo dzieci, którzy przybyli wraz ze swoimi rodzicami.
Poruszyła problem drogi od pana Jacka Adamczyka do pana Szpręglewskiego gdzie pojawiły się dziury, jak nie zostaną naprawione to będzie jeszcze gorzej.
Powiedziała, że droga przy stacji PKP jest w bardzo złym stanie.
Poruszyła problem oświetlenia w Kornatowie. Pani Sołtys powiedziała, iż zapoznała się z korespondencją z PKP i wie, że nie można dojść do porozumienia, ale co dalej ponieważ centrum wsi jest nieoświetlone.
 
Wójt odpowiedział, że tam gdzie są jakieś niebezpieczne miejsca tam zamontujemy swoje lampy oświetleniowe.
 
Radny Andrzej Grędzicki podziękował pracownikom Urzędu Gminy za wycięcie zakrzewienia.
Powiedział również, że droga w Pniewitem ulegnie dewastacji jeżeli nie zostanie w odpowiednim czasie naprawiona.
Pan Tomasz Stański powiedział, że odcinek ten jest do poprawy. Termin wyznaczony jest do końca czerwca z klauzulą, że jak warunki pogodowe będą niekorzystne to termin zostaje przesunięty do 15 lipca.
 
Radny Henryk Bogusz powiedział, że droga w Mgoszczu wymaga naprawienia.
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zapytała dlaczego cena za odpady nie uległa obniżeniu skoro były zapewnienia, że cena się zmniejszy.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że nie ma dokładnych analiz. Można cenę obniżyć, ale po dokładnych wyliczeniach.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Lisewie powiedział, iż sprawa z delegacjami Wójta do następnej kontroli urzędu musi ulec kolosalnej zmianie ponieważ wydajemy na ten cel za dużo pieniędzy.
 
Radny Piotr Goliński dodał, że są wyjazdy mniej ważne takie jak np. odbiór dowodów osobistych może odbierać inny pracownik urzędu.
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że Wójt musi reprezentować Gminę na zewnątrz.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poruszył sprawę przydomowych oczyszczalni ścieków. Niektórzy mieszkańcy chcą rozłożyć płatność na raty ale nie mogą ponieważ Wójt nie wyraził na to zgody chociaż pieniądze zostaną uruchomoine dopiero w kwietniu.
 
Wójt powiedział, że nie może rozłożyć płatności na raty ponieważ byłyby wątpliowści komu rozłożyć komu nie. I nie mielibyśmy gwarancji, że raty byłyby spłacane.
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXIV Sesji RG.

Protokół sporządziła: Sylwia Przybył

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński

metryczka


Wytworzył: Sylwia Przybył (21 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 października 2013, 07:49:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001