PROTOKÓŁ NR XXVII/2013

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2013 roku w Sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XXVII  Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  30 października 2013r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 12.30.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXVI Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście – załącznik nr 2.
  
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Lisewo za rok szkolny 2012/2013.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1:  przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lisewo;

2) projekt nr 2:  zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 rok;

3) projekt nr 3:  sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo;

4) projekt nr 4:  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo;

5) projekt nr 5 :  zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków;

6) projekt nr 6:  Programu współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) projekt nr 7: przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo;

8) projekt nr 8: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

9) projekt nr 9: przyjęcia do realizacji projektu Pt. „ Potencjał tkwi w nas” finansowanego z Podziałania 9.1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek o wykreślenie projektu nr 8 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie wycofanie projektu nr 8 z porządku obrad sesji.

Głosowanie: 12 za tj. wszyscy obecni
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonej poprawce.
 
Głosowanie: 12 za tj. wszyscy obecni
 
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XXV Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokoły zostały przyjęte w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad.7 Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży przedstawił Z-ca Przew. Adam Jurzysta – załącznik nr 4.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Jakub Kochowicz – załącznik nr 5.
 
Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
 
Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
Radny Piotr Goliński przedstawił krótką informacje na temat działalności związku.
 
Ad. 8 Odczytano informacje:
- o złożonych oświadczeniach majątkowych do Wójta Gminy Lisewo – zał. nr 8.
- o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych – zał. nr 9.
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ZOIN.414.61.2013 kserokopia – załącznik nr 10,
- Urzędu Skarbowego w Chełmnie , Znak sprawy AP/072-43/13 – kserokopia załącznik nr 11,
- Naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu AP/072-59/13 kserokopia załącznik nr 12.
 
Ad. 9 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Lisewo za rok szkolny 2012/2013 załącznik nr 13.
 
Ad. 10 Radny Kazimierz Komorowski poruszył sprawę budowy garażu dla OSP Lipienka. Powiedział, że jest zakupiona działka na ten cel, a teraz okazuje się, że nie można budować ponieważ trzeba odrolnić działkę. Działka ta jest po budynkach i w ziemi jest dużo gruzu. Dodał, że na sali są przedstawiciele OSP Lipienek. Zorganizowali oni materiały na budowę i koszt budowy niebyły wysoki.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał o dokumenty zakończenia budowy na inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ponadto zwrócił się do Radnego Powiatowego i Wójta Gminy z wnioskiem o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej.
Poprosił, aby w tej kadencji dokończyć 50 m chodnika w Bartlewie.
 
Radny Henryk Bogusz poprosił o wycięcie zakrzaczeń koło Państwa Nadolnych i Chrzanowskich.
Ponadto poinformował, że otrzymał pismo Przew. Komisji Rewizyjnej z prośbą o wyjaśnienie dużego zużycia prądu w świetlicy w Mgoszczu. Powiedział, że takie zużycie wynika z remontu świetlicy oraz organizowania imprez m. in. tj. dożynki,  zabawy , zabawa Sylwestrowa, Dzień Dziecka, zebrania wiejskie, zebrania strażackie. Będą koszty prądu bo jeśli nie ma centralnego ogrzewania to trzeba wspomagać grzanie prądem.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał p. Wójta czy w związku ze spotkaniem z wiceministrem szykują się jakieś zmiany w oświacie.

Jakie kroki zostały poczynione w kwestii targowiska w Lisewie – sprawa poruszona na poprzedniej sesji.

Ponadto poinformował, że na stronach ministerialnych zostały opublikowane dane na temat wysokości subwencji oświatowych. Do budżetu wpłynie 906 tys. mniej. Dla porównania podał ile mniej subwencji wpłynie w ościennych gminach.
W związku z tym zaproponował spotkanie radnych z Wójtem Gminy.
 
Przerwa
 
Ad. 11

1) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 w sprawie  przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lisewo. – zał.  14.

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 161/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lisewo została podjęta - zał.  15.

2) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła  projekt nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 rok. zał.  16.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 162/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30m października w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 rok  została podjęta. zał.  17.

3) Insp. ds. gosp. gruntami Władysława Dudzinska przedstawiła projekt nr 3 w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo - zał.  18.

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 163/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 19.
 
4) Inspektor Tomasz Stański przedstawił projekt nr 4 w sprawie  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo – zał. nr 20.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 164/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 21.
 
5) Inspektor Tomasz Stański przedstawił projekt nr 5 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków - zał. nr 22.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 165/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków została podjęta – zał nr 23.
 
6)  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 6 w sprawie Programu współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -zał. nr 24.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 166/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
Programu współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta -  zał. nr 25.
 
7) Kierownik Tomasz Krajewski przedstawił projekt nr 7 w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo - zał. nr 26.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 167/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo została podjęta- zał. nr 27.
 
8) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił  projekt nr 8 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Pt. „ Potencjał tkwi w nas” finansowanego z Podziałania 9.1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego - zał. nr 28.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/ 168/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu Pt. „ Potencjał tkwi w nas” finansowanego z Podziałania 9.1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta - zał. nr 29.
 
Ad. 12
 
W odpowiedzi na pytania Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na zadane pytania:
- pojemniki na śmieci zamiast worków – p. Wójt poinformował, że dopilnuje wraz z p. Piotrem Golińskim tego punktu umowy z ZUM –em Chełmno i będą musieli wstawić pojemniki.
 
- lampy w Kornatowie będą wstawione koszt z budżetu gminy 6900 netto tj. 8500 brutto, płatność luty 2014;
 
- budowa remizo - świetlicy w Lipienku – w maju weszła ustawa o ochronie gruntów rolnych zgodnie, z którą nie można budować na gruntach kl. III i wyższej. Wójt powiedział, że rozmawiał z p. Kazimierzem Ritterem i jest możliwośc kupna działki po Kółku Rolniczym.
Nie było rozmów na temat ceny działki.
 
- protokoły odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków łącznie z instrukcjami użytkowania wszyscy otrzymają
 
- wycięcie zakrzaczeń przy drogach powiatowych zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych.
 
- sprawa chodnika w Bartlewie – p. Wójt powiedział, że będzie rozmawiał ze Starostą.
 
- w sprawie zużycia prądu w Mgoszczu p. Wójt wyjaśnił, że nikt nie miał pretensji o duże zużycie ponieważ był prowadzony remont.
 
- obowiązek sprzątania targowiska mają pracownicy obsługujący sanitariaty,
 
- Spotkanie z wiceministrem:
Część poświęcona zachwalaniu oddziałów przedszkolnych,Propozycja samorządów dotycząca zmiany KN i wprowadzenie jednego urlopu zdrowotnego podczas kariery zawodowej nauczyciela płatny przez ZUS.Od przyszłego roku dotacja na dziecko w oddziale przedszkolnym ma wynieść 1 200 zł.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, ze trzeba rozważyć kupno działki od p. Rittera.
 
Przew. RG Mieczysław Szymborski zapytał co z zakupioną działką w Lipienku.
 
Insp. Tomasz Stański wyjaśnił, że do 15 maja obowiązywała ustawa zgodnie, z którą nie wymagało zgody  wyłaczenie z produkcji rolnej gruntów klas III do pow. 0,5 ha. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym określa warunki na jakich można lokalizować inwestycje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Jednym z 5 warunków otrzymania decyzji jest brak wymogu uzyskania zgody na wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej. Trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla danej działki.
 
Radny Robert Kościński zapytał czy usytuowanie i plan boiska wielofunkcyjnego był  konsultowany z dyrektorem Grzegorzem Zalewskim, który twierdzi, że nikt z nim na ten temat nie rozmawiał.
 
Inspektor Tomasz Stański odpowiedział, że usytuowanie boiska nie jest jakąś tajemnicą. Dodał, że Pan dyrektor wiedział ponieważ konsultował z nim wyposażenie boiska. Pan Stański dodał, że dziwi się, że Pan dyrektor powiedział, że on nic nie wie na ten temat. Jeśli chodzi o zmianę lokalizacji o 1m czy 2 na tym etapie nie ma żadnego problemu.
 
Przew. Komisji Henryk Bogusz odczytał pismo, które otrzymał od Komisji Rewizyjnej w sprawie dużego zużycia prądu w świetlicy wiejskiej w Mgoszczu.
 
Przew. Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński zapytał o stawkę GUS-owską ceny 1 q żyta oraz o zmianę systemu obliczania tej stawki.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że cena 1 q żyta obliczana jest z 11 kwartałów (2011, 2012 i 3 m-ce 2013) . Jest ona niższa niż ustalona przez GUS na 2013 rok i wynosi 69,28 zł.
 
(przyszedł dyrektor Grzegorz Zalewski)
 
Radny Robert Kościński zwrócił się do dyrektora Grzegorza Zalewskiego, aby się wypowiedział na temat braku przepływu informacji pomiędzy Urzędem a Dyrektorem w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego.
 
(w tym temacie wypowiedź p. Tomasza Stańskiego patrz: powyżej)
 
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Grzegorz Zalewski powiedział, że cyt. „należy od tego zacząć jaki powinien być przepływ informacji. Do sesji na której Państwo uzgodniliście lokalizacje nic nie wiedziałem. I praktycznie później widziałem na mapie u p. Tomasza wrysowane boisko.”
 
Ad.13
 
Mieszkaniec Lisewa Pan Cybula powiedział, że od 6 lat jest mieszkańcem Lisewa i chce się podzielić swoimi spostrzeżeniami:
Czy by mogły nie jeździć koło apteki ciężkie pojazdy;Upomnieć właściciela działki na skrzyżowaniu przy ul. Hallera, aby ściął żywopłot ponieważ zakręt jest śmiercionośny,Brak wentylacji w szaletach publicznych, a korzystają z nich osoby bezdomne w związku z tym jest w nich smród. Gmina zajmuje się bezdomnymi psami a dlaczego nie zajmie się wałęsającymi mężczyznami,Znaleźć sposób na psy, aby nie było ich tyle ponieważ w trawnikach jest dużo psich odchodów,Na skrzyżowaniu ulicy Chełmińskiej i Toruńskiej jest znak przejście dla pieszych, a nie ma możliwości przejścia, brak pasów.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że jest to droga publiczna i nie może zakazać poruszania się sam. ciężarowymi i autobusami.
Do właścicieli posesji zwrócimy się o właściwe utrzymanie działek.
P. Wójt powiedział, że osoby bezdomne same wybrały takie życie i nie ma na to wpływu.
 
Kierownik GOPS Teresa Jamka powiedziała, że na terenie gminy Lisewo jest tylko jedna osoba bezdomna. Pozostałe osoby, które się wałęsają z tą osobą nie są osobami bezdomnymi. Nikt tych osób nie zmusi do utrzymania czystości osobistej.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jeśli chodzi o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Chełmińskiej to droga 548 będzie przebudowywana i to skrzyżowanie będzie całkowicie inaczej wyglądało. Jednak wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych, żeby coś zrobić, w celu poprawy bezpieczeństwa.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski powiedział, że Radzie Gminy jest znana sprawa od 5 albo 6 lat. Rada Gminy odpycha nas mówiąc, ze na budowę remizy nie ma pieniędzy. Mamy działkę, którą gmina kupiła. W ciągu 5 lat prawo się zmieniło i tej działki nie można zagospodarować w ten sposób.
W związku z tym zadał pytania: co dalej z tym gruntem i gdzie wybudować remizę, oraz jak wyprowadzić się z tej świetlicy. W której brak jest punktu sanitarnego, ogrzewanie kominkiem, tynki odlatują.
Należy rozważyć też rozbudowę remizy po kółku rolniczym, którego właścicielem jest p. Ritter.
 Zadał pytanie co z ich remizą i co z ich świetlicą.
 
Strażak OSP Radosław Lewandowski powiedział, że nie siedzą i nie czekają na gotowe mają  600 sztuk pustaków, ponadto 5 tys zł.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski powiedział, że zakupili jeden aparat tlenowy za ponad 2 tys. zł.
 
Strażak OSP Radosław Lewandowski powiedział, że potrzebny jest drugi aparat i są w stanie kupić drugi ale pod warunkiem, że gmina przejmie konserwacje i przeglądy.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski powiedział, że uczestniczył w spotkaniu ze strażakami OSP Lipienek i jest „za” oraz popiera ich plany.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj powiedział, że popiera inicjatywę. Zwrócił się do strażaków, aby nie wychodzili przed szereg. Bo robią wiele rzeczy wbrew woli Zarządu Gminnego np. kupno aparatu.
 
Strażak z OSP Lipienek Radosław Lewandowski powiedział, że w biurze p. Wójta odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Prezes Jankowski . Na tym posiedzeniu zostało powiedziane, że jeżeli my kupimy aparat to drugi zostanie nam zakupiony i tego się trzymaliśmy.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał dlaczego nikt nie powiedział, że zmieniła się ustawa i nie były podjęte żadne działania.
 
Radny Kazimierz Komorowski powiedział, że Wójt musi mieć wolę Rady Gminy.
 
Insp. Tomasz Stański wyjaśnił kwestie prawne dotyczące zmian, które wprowadziła ustawa oraz możliwości budowy.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski powiedział, że można przejąć grunt gdzie jest stacja transformatorowa. Ponieważ tam miała być prowadzona budowa.
 
Insp. Tomasz Stański powiedział, że trzeba to sprawdzić. Na tą chwilę widzi dwa rozwiązania, albo znaleźć grunt powyżej klasy IIIb, lub zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla istniejącej działki.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski powiedział, że OSP wystąpiło do firmy ENERGA o darmowe przyłączenie prądu. Odpowiedź jest pozytywna, ale temat się zamknął, ponieważ nie ma projektu budowlanego.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że od pięciu lat jest temat budowy remizy w Lipienku. Cały czas Rada Gminy na wnioski radnego Komorowskiego odpowiadała, że nie ma na to pieniędzy. Z dzisiejszej rozmowy wynika, żebyśmy się zdecydowali na budowę, a z tego co wiadomo też nie ma pieniędzy w budżecie.
 
Radny Adam Wojnowski powiedział, że co do kosztów budowy remizy była przedstawiona kwota ponad 200 tys. zł.
 
Wójt Gminy powiedział, że koszt to 347 tys. zł.
 
Radny Adam Wojnowski powiedział, że takich pieniążków gmina nie miała.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski powiedział, że zgadza się z radnym Wojnowskim. Również zauważyliśmy, że tych straży na terenie gminy jest za dużo.
Jednak w Lipienku są młodzi ludzie z zapałem.
 
 
Insp. Tomasz Stański powiedział, że po co nabywać inne grunty, wydawać pieniądze jeśli mamy własne grunty. Poza tym musi być podjęta decyzja o realizacji inwestycji. Wtedy można przystosować grunt. Poza tym trzeba określić czy ma być budowany garaż czy świetlica wiejska.
 
Radny Kazimierz Górczyński powiedział, że popiera wypowiedź p. Stańskiego. Po co kupować nową działkę. Lepiej przystosować tę, którą posiadamy.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że jeszcze nie zapadła decyzja na tej sali czy budujemy świetlicę w Lipienku czy nie budujemy. Musimy od tego zacząć.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski powiedział, że p. Stański podpowiedział, żeby garaż zbudować z dachem dwuspadowym z możliwością dobudowy świetlicy.
Cyt. „Każdy nam coś mówi idźcie tu załatwcie to. My biegamy jak te pieski, załatwiamy wszystko a nie ma tej możliwości.  Cztery lata czekamy na decyzję. Jeśli będziemy mieli decyzję, że można budować nam już gmina nie będzie potrzebna.”
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że nie są znane koszty, zwrócił się do strażaków, aby nie oczekiwali , że Rada podejmie decyzję w ciemno.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że jest chaos. Brak jest decyzji czy budujemy świetlico – remizę czy remizę. Zarząd Gminny OSP powinien spotkać się z Radą Gminy i powinna być wyjaśniona kwestia dotycząca OSP Lipienek. Dodał, że w gminie jest 10 jednostek straży i Zarząd powinien zmierzać do pozostawienia 3-4 prężnych jednostek.
 
Radny Kazimierz Komorowski powiedział, że jest to jedyna jednostka, która nie ma garażu.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski powiedział, że zwracają się do zarządu od 5 lat. Mamy 11 jednostek, ale nie wszystkie działają.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zwrócił się do radnych, aby przedyskutowali temat remizy w Lipienku na komisjach i podjęli decyzję. Można zorganizować spotkanie z zarządem.
 
Sołtys wsi Maria Adamczyk podziękowała za zrobienie osobnego wejścia do świetlicy oraz za zajęcie się sprawą oświetlenia w Kornatowie.
Ponadto zwróciła uwagę na to, że odpady wielkogabarytowe nie są zbierane przez objazd każdej posesji tylko cała wieś musi składować je np. przy świetlicach wiejskich i sklepach. Mieszkańcy nie mają samochodów dostawczych i mają problem z dostarczeniem odpadów.
Poruszyła problem drogi przebiegającej przez Kornatowo, która została zniszczona przez firmę SKANSKA.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że radny powiatowy wypowiadał się w sprawie drogi w Kornatowie, że SKANSKA wywiązała się z umowy.
 
Sołtys wsi Kornatowo Maria Adamczyk powiedziała, że droga miała być pokryta 12 powłoką.
 
Strażak OSP Lipienek Jacek Mikowski zwrócił się do radnych o podjęcie finalnej decyzji w ich sprawie.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że radni nie powinni skupiać się na drogach bo nie wierzy, ze gdziekolwiek droga powstanie. Do końca kadencji pozostał rok i należałoby pozałatwiać te drobne sprawy. Dodał, że jest za budową remizy w Lipienku.
 
Strażak OSP Lipienek zaproponował spotkanie z Zarządem OSP i radnymi w połowie listopada.
 
Sołtys wsi Barbara Moch zgłosiła swoje niezadowolenie dotyczące wywozu śmieci.
Ponadto powiedziała, że kilkakrotnie zgłaszała sprawę lampy p. Dudzińskiemu, ale bez efektu.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że sprawy gospodarki odpadami reguluje regulamin.  Jeśli firma nie wywiązuje się z umowy to ma naliczaną karę. Dodał, że dopilnuje, aby każdy otrzymał regulamin.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zwrócił uwagę, że był właściciel firmy TARA, która złożyła wniosek o działkę pod budowę sklepu. Jednak nie pozostał do końca sesji.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że sprawa Lipienka szła by innym torem gdyby Lipienek nie wychodził przed szereg. Zarząd OSP dowiaduje się o wielu sprawach po czasie np. o zakupie samochodu.  Teraz nie dziwi się, że Zarząd postępuje w ten sposób z Lipienkiem.
 
Inspektor ds. gospodarki Władysław Dudzińska powiedziała, że działka w Lipienku, została wykupiona  pod budowę remizy.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że działka w Kornatowie została wykupiona z przeznaczeniem pod boisko. Jednak od razu było wiadomo, że boisko powstanie w okresie poźniejszym.  
 
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (14 listopada 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (18 grudnia 2013, 15:11:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012