Protokół nr XXXV/2014

Z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 października 2014 roku w Sali Narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie
 
 
 
XXXV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 roku rozpoczęła się o godz. 10.10 a zakończyła o godz 11.15.
 
Ad.1. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski  otworzył XXXV Sesję i przywitał wszystkich zebranych.
 
Ad.2. W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych co stanowi kworum-lista stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska, Insp. ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury Tomasz Stański, Kierownik Biblioteki Marzena Szpręglewska, Kierownik GUW-K Tomasz Krajewski-lista stanowi załącznik nr 2.
 
Ad.3. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5.      Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji.
6.      Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7.      Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8.      Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok.

2) projekt nr 2: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne.

3) projekt nr 3: Programu współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.  Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag do porządku brak.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem głosowało 10 radnych  (wszyscy obecni).
Porządek Sesji został przyjęty.
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy na Sekretarza obrad wyznaczył pana Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.

Ad.6. Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej-załącznik nr 3.
 
Ad.7. Przedstawiono informacje z działalności Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży Grzegorz Sziming przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 4.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 5.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 6

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 7. Ponadto Radny zachęcał do wypełniania ankiet ze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, których wyniki posłużą do ustalenia czy składowanie śmieci będzie jak do tej pory przy pomocy worków czy pojemników.
 
Ad.8.
1) Radny J.Kochowicz zapytał dlaczego stanęła inwestycja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin który wyznaczony jest na kwiecień przyszłego roku może być zagrożony.

2) Radny P.Goliński skierował pytanie do Radnego Powiatowego Grzegorza Zalewskiego (nieobecny) dlaczego wysypano ziemię na działkę przy jeziorze w Pniewitem, jeżeli będzie deszcz to ziemia się rozmięknie i spłynie na plażę.

3) Radny H.Bogusz zapytał na jakim etapie jest pozyskanie działki w Mgoszczu pod plac zabaw.

4) Radny A. Grędzicki-sprawa zimowego utrzymania dróg gminnych-żeby osoby przystępujące do przetargu na odśnieżanie znały topografię gminy, żeby się później nie okazywało, że pyta się sołtysów dokąd sięgają drogi gminne.

5) Radny K.Górczyński zapytał o sprawę chodnika w Bartlewie, miało być spotkanie z dyr.Kalkiewiczem, spotkania nie było. Wejścia w chodnikach nie zostały zniwelowane a wjazdy tylko posypane kamieniem. Czy będzie coś z tym robione?

6) Radny G.Sziming-wjazd na autostradę jest nieoznakowany, brakuje oznakowania na wjeździe do Lisewa od strony Chełmna i Chełmży. Ludzie jeżdżą, pytają gdzie jest wjazd bo znak na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska jest niewystarczający.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że rozmawiał ze Starostą o znaku ale powiedział, że nie chcą tam stawiać oznakowania bo zwiększy to ruch na drodze.
 
Ad.9. Podjęcie uchwal w sprawie:
 
1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok-załącznik nr 8.

Pytań ani uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 1.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych (wszyscy obecni)
 
Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok została podjęta-załącznik nr 9.
 
2) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski  odczytał projekt nr 2  w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne-załącznik nr 10.
 
Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych Tomasz Krajewski powiedział, że taryfy dotąd obowiązujące zostały zatwierdzone w 2012 roku. Ponadto kierownik Krajewski powiedział, że zepsuła się przepompownia na ul. Mikołaja z Ryńska i trzeba będzie ją wymienić. W miesiącach letnich był stały wzrost poboru wody, rekordowy pobór wyniósł 950m3 na dobę, nie można do tego dopuszczać bo niszczeje przy okazji stacja poboru w Lisewie. W filtrach trzeba będzie wymienić złoże. W związku z dużym poborem nie starczało wody do płukania filtrów. Studnie w Lisewie-nowa ma niską wydajność, stara ma większą ale już ją traci. Przydała by się jeszcze jedna studnia o dużej wydajności.
 
Przewodniczący Rady M.Szymborski zapytał czy wymiana kanalizacji z lat 70-tych jest sukcesywnie planowana czy w momencie kiedy są środki wymienia się elementy kanalizacji. I co w ostatnim czasie zostało wymienione?
Kierownik T.Krajewski odpowiedział, że jeżeli jest zgłoszenie o przecieku to się wykonuje jakieś wymiany. W Krajęcinie w br. jedna pompa została wymieniona.
 
Przewodniczący Rady przypomniał treść projektu uchwały.
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 2.
 
Za podjęciem głosowało 10 radnych (wszyscy obecni)
 
Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne została podjęta-załącznik nr 11.
 
3) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 w sprawie Programu współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie-załącznik nr 12.
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 3.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych (wszyscy obecni)
 
Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 roku w sprawie Programu współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została podjęta-załącznik nr 12.
 
 
Ad.10. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że oświetlenie w Kornatowie-prace rozpoczną się od poniedziałku. W piątek będzie spotkanie w sprawie Mgoszcza z panem Kociędą i termin prac zostanie ustalony.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył następujące odpowiedzi:
 
1) Opóźnienie prac wynika z braku atestu zbiorników, wszystko jest już wyjaśnione. Termin nie jest zagrożony, wykonawca twierdzi, że zdąży z pracami do kwietnia.

2) Wójt Gminy rozmawiał z Dyr. Kalkiewiczem, który powiedział, że jest to tymczasowe składowanie ziemi. Ziemia będzie wykorzystana podczas prac remontowych na drodze Robakowo-Pniewite. Inwestycja najprawdopodobniej będzie wykonana w przyszłym roku. Planowane jest ściągnięcie warstwy żwiru z boiska w Pniewitem ponieważ są przypadki poranienia.

3) Przedstawione zostały Starostwu propozycje 2 działek w Wierzbowie na zamianę na tą w Mgoszczu ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

4) Jednym z punktów w przetargu będzie znajomość topografii gminy.

5) Nie ma w umowie nic o asfalcie po lewej stronie, asfalt jest tylko po stronie chodnika, gdyby miało być na całej szerokości drogi to nie kosztowałoby to 30 tys zł tylko ponad 100 tys.

6) Nic nie stoi na przeszkodzie aby wystosować pismo do zarządcy drogi o dodatkowe oznakowanie.
 
Wójt Gminy dodał, że przystanki o których była mowa na poprzedniej Sesji są już załatwione.
 
 
Ad. 11.
 
Radny A.Grędzicki powiedział, że jeżeli pobór wody w miesiącach letnich jest na poziomie 900m3 a wydajność pompy jest 400m3 to za rok wydajność spadnie do 200. Trzeba podjąć jakieś kroki żeby inwestycja już w 2015 roku była wykonana albo założyć przepompownię żeby woda z Krajęcina i Kamlark była dostarczana do Lisewa .
 
Wójt Gminy powiedział, że w przyszłym roku trzeba wykonać dokumentację a w międzyczasie dostarczać wodę z Krajęcina lub Kamlarek.
 
Radny M.Szpręglewski powiedział, że Komisja Oświaty poprosiła Kierownika T.Krajewskiego o sporządzenie raportu i stanie urządzeń wod-kan., żeby przyszła rada miała obraz tego co trzeba będzie wykonać w kolejnych latach.
 
Radny P.Goliński zapytał Kierownika T.Krajewskiego jakie jest obecne zużycie wody dla przepompowni w Lisewie.
 
Kierownik T.Krajewski powiedział, że raport sporządzi ale to trochę potrwa, dostanie go nowa rada. Zużycie wody wynosi 300m3 na dobę.
 
Radny J.Kochowicz powiedział, że uzyskanie pozwoleń na nowe studnie potrwa około 8 miesięcy. Zapytał Inspektor ds.Oświaty A.Nogalską o sprawę przystanku na tzw. Buczkowiźnie.
 
Insp. ds.Oświaty A.Nogalska odpowiedziała, że jest to droga ruchliwa, muszą być odpowiednie zabezpieczenia, musi być zatoczka dla autobusu. Trzeba będzie to skonsultować.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odniósł się do sprawy przystanku-na razie nie ma mowy o przystanku-wg ustawy jest to nie zgodne pod względem prawnym. Tłumaczone było mieszkańcom, że 200m dalej jest przystanek. Nikt nie weźmie odpowiedzialności, za to że na drodze wojewódzkiej jest przystanek, celowo przystanek jest usytuowany na drodze do Kornatowa.
 
Radny J.Kochowicz  zapytał czy przyszły informacje o subwencjach na przyszły rok.
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że oficjalnie nie ale wiadomo, że jest mniej o 600 tys. zł
Wójt Gminy J.Cabaj przedstawił informacje o subwencjach.
 
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zakończył obrady XXXV Sesji Rady Gminy i podziękował zebranym za przybycie.
 
 
Protokół sporządziła: Natalia Szpręglewska
 
Przewodniczący Rady Gminy: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (30 października 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 listopada 2014, 10:53:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795