PROTOKÓŁ NR X/07

X Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 05 grudnia 2007r. rozpoczęła się o godz. 10.00 a zakończyła o 13.25.

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła X sesję i powitała wszystkich zebranych.


Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi qworum. Nieobecni radni: Bogdan Taczyński i Robert Wyczyński (lista obecności stanowi załącznik nr 1)
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Lisewo Grzegorz Zalewski, Dyrektor Szkoły Krusin Alfreda Furmaga, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Dyrektor Przedszkola Janina Lewandowska, Z-ca Dyrektora ZSO Iwona Kamińska, Kierownik Gm. Usł. Wodno-Kan. Tomasz Krajewski, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Insp. d/s Zobowiązań Pieniężnych Bogusława Jurkowska, Insp. d/s Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych Ewa Stachewicz, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, Przedst. Izby Rolniczej Piotr Goliński oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
b) projekt nr 2: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok,
c) projekt nr 3: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
d) projekt nr 4: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok,
e) projekt nr 5: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
f) projekt nr 6: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r.
g) projekt nr 7: powiadomienia Sekretarza Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
h) projekt nr 8: powiadomienia Skarbnika Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
i) projekt nr 9: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Lisewo,
j) projekt nr 10: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Lisewo.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Wójt poinformował, że radny Edmund Szymborski 14 VIII 2007 został uhonorowany medalem Pro Memoria. Zostały wręczone kwiaty i upominek. Radny Szymborski wyjaśnił, za jakie zasługi otrzymał medal.
 
   Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zaproponowała połączenie podpunktu
i) z j) w punkcie 8. porządku obrad i poddała to pod głosowanie.
11 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Protokół z IX sesji nie został przyjęty z powodu choroby pracownika.
 
Ad. 6
Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o symbole narodowe. Chce, aby przywiązywać większą wagę do flag i w większej ilości wywieszać je na budynki.
 
Pan Grędzicki zgłosił, że nie zostały usunięte konary przy drogach.
Poprosił też o przywiezienie piasku na przystanki, z których w szczególności korzystają dzieci szkolne.
Zapytał, czy została podpisana umowa z NFZ, dotycząca pracownika gabinetu fizjoterapii.
Powiedział, że zostały wycięte drzewa przy drodze Bartlewo-Błachta.
 
Radny Edmund Szymborski mówił o strategii rozwoju gminy.
Zapytał o oświetlenie terenu gminy pod względem bezpieczeństwa mieszkańców. Mówił o potrzebie zainstalowania lampy przy posesji państwa Adamczyk w Kornatowie oraz w pobliżu parku w Krusinie.
Mówił o wyciętych drzewach przy drodze Bartlewo-Błachta oraz o drzewach w Kornatowie,
które usychają z powodu zanieczyszczeń wytwarzanych przez zakład POLIESTER.
Wspomniał, że dworki znajdujące się w miejscowościach Błachta, Linowiec i Wierzbwo powinny być zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa oraz żeby nie psuły wizerunku wsi.
Proponuje, aby w celu promocji gminy wydawać proporczyki z jej herbem.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) mówił o potrzebie zainstalowania lampy w Krusinie i o zatrudnieniu bezrobotnych do pracy przy usuwaniu zarośli przy drogach.
 
Radna Aneta Kwiatkowska powiedziała, że trzeba przestawić godzinę włączania i wyłączania się lamp w Mgoszczu.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, czy istnieje możliwość podłączenia wsi Lipienek do oczyszczalni ścieków.
Poruszył także kwestię utworzenia świetlicy w Lipienku.
 
Radny Grędzicki podziękował strażakom za udział w akcji poszukiwawczej zaginionego pana Muzalewskiego.
Powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg powinien zakupić wycinarki do drzewa, aby usunąć zagrażające bezpieczeństwu korzenie.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) zapytał o plan oświetlenia w kierunku Kornatowa oraz od kościoła w Lisewie do cmentarza.
 
Pan E. Szymborski powiedział: „(…) jechaliśmy do Chełmna (…), dojeżdżamy do szkoły w Krusinie (…) dochodzi godz. 16.00, jest szarówka i widzę: dziewczynka wieku gdzieś 8-9 lat biedna idzie ze szkoły. (…) dla mnie, to wypuszczone dziecko z tej szkoły to świadczyło o wielkiej nieodpowiedzialności”.
 
Pani Chojnicka dodała, że najpierw należałoby wyjaśnić, z jakiego powodu to dziecko znalazło się na drodze.
 
Ad. 8
a) Inspektor d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały a sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Malankowie, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Pan E. Szymborski zapytał o dochód z tej dzierżawy. Pani Dudzińska odpowiedziała, że Koło Łowieckie „Bażant” dotychczas było zwolnione z czynszu, ponieważ na terenie nieruchomości założyło remizę śródpolna - posadziło kilkaset drzew i krzewów.
 
Pan Grędzicki powiedział, że teren jest bardzo dobrze zagospodarowany przez dzierżawcę, który chce stworzyć tam „ostoję przyrody”.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) zapytał, czy Komisja Rolnictwa wydała pozytywną opinię w sprawie działania koła.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że wszystkie komisje wydały pozytywna opinię.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że w dalszym ciągu nie należy pobierać opłat za dzierżawę.
Wśród radnych nie było odmiennego zdania w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 13 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta- załącznik nr 5.
 
 
b) Inspektor d/s Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych Ewa Stachewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. została podjęta – załącznik nr 7.
 
c) Inspektor d/s Zobowiązań Pieniężnych Bogusława Jurkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Nr X/ 68 /07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. została podjęta-załącznik nr 9.
 
d) Inspektor d/s Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych Ewa Stachewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Radny E. Szymborski zaproponował, aby zwiększyć podatek z 35 zł do 45 oraz by każdy właściciel psa przy dokonywaniu płatności otrzymywał informację dot. utrzymania czystości.
 
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podwyższenia podatku: „za” głosował 1 radny, „przeciw”-11, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) zaproponował, aby wprowadzić jak najniższy podatek albo znieść go całkowicie w przyszłym roku.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr X/ 69 /07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2008 r. została podjęta- załącznik nr 11.
 
Ogłoszono przerwę 10 min.
 
e) Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń dla nauczycieli, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że są pieniądze dla najbardziej potrzebujących.
Radny E. Szymborski wspomniał o Zakładowym Funduszu Świadczeń.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania została podjęta- załącznik nr 13.
 
f) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
„Za” głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r. została podjęta- załącznik nr 15.
 
g) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Radny E. Szymborski zapytał „czy my jako Rada Gminy jesteśmy uprawnieni do uzyskania informacji o sposobie wypełnienia tego obowiązku?”
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski podał informacje dot. składania oświadczeń lustracyjnych.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” glosowało 13 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została podjęta – załącznik nr 17.
 
 
h) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Radny Grędzicki zapytał co następuje w sytuacji, gdy dana osoba nie złoży takiego oświadczenia.
Radca Prawny Andrzej Wróblewski odpowiedział, że w takiej sytuacji odwołuje się pracownika z pełnionej funkcji.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została podjęta – załącznik nr 19.
 
i) j) Inspektor d/s Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych Ewa Stachewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Lisewo oraz projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zaproponował stawkę 45 zł za q żyta.
 
Radny Andrzej Grędzicki przekazał głos przedstawicielowi Izby Rolniczej.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że nikt nie jest zadowolony ze swojej sytuacji.
 
Radny A. Grędzicki dodał, że o ile obniży się podatek, to o tyle wzrośnie deficyt budżetowy. Zapytał o wnioski składane o odroczenie podatku rolnego.
 
Wójt odpowiedział, że wnioski takie na pewno będą.
 
Radny Mieczysław Szymborski zapytał Edmunda Szymborskiego czy podniesienie podatku rolnikom o 60% jest sprawiedliwe. Powiedział, że nie można naprawiać budżetu kosztem jednej grupy społecznej.
 
Wójt przypomniał, że trzy komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.
 
Radny A. Grędzicki złożył wniosek o zamknięcie dyskusji na temat uchwały.
 
Przeprowadzono w tej sprawie głosowanie: „za”- 8 osób, 5- wstrzymało się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem nr 9 (stawka 45 zł/q żyta)
„za” głosowało 9 radnych, „przeciw” – 1, 3 wstrzymało się od głosu.
 
 
 
Pani Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem nr 10 (stawka 50 zł/q żyta)
„za” głosowało 2 radnych, „przeciw” – 8, 3 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr X / 74 /07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 21
 
Ad 9.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
 
- Odnośnie symboli narodowych, że będzie przywiązywana do nich większa uwaga.
 
- Złożył wniosek dot. konarów przydrożnych i do zimy mają one zostać usunięte.
 
- W odpowiedzi na uwagę pana Grędzickiego, że piasek w pobliżu przystanków jest już rozwożony.
 
- Utrzymaniem stanu dróg w okresie zimowym zajmie się pan Bronisław Leszek.
 
- Pracownik gabinetu fizjoterapii będzie osobą z wyższym wykształceniem. Ponadto dodał, iż w gabinecie trzeba wymienić niektóre przyrządy.
 
- W sprawie wycinki drzew na drodze Bartlewo – Błachta, że jest tam 10 drzew przeznaczonych do wycięcia.
 
- Do sołtysów trafi kurenda dot. ochrony ptactwa domowego przed wirusem ptasiej grypy.
 
- Na temat oświetlenia w Kornatowie, że lampa jest już zainstalowana.
 
- Problem odnowy dworków zgłosi w nadzorze budowlanym.
 
- Odnośnie promocji gminy, że można wydawać np. breloczki, proporczyki.
 
- W Krusinie jest przewidziane zainstalowanie dwóch lamp w okolicy parku, ale niezbędne jest sporządzenie dokumentacji.
 
- Sprawa ustawienia znaku informacyjnego w Pniewitem została zgłoszona.
 
- Gałęzie przy drogach zostaną zebrane.
 
- Czas włączania się lamp w Mgoszczu zostanie przestawiony.
 
- W lutym będzie sporządzony plan podłączenia Lipienka do kanalizacji i oczyszczalni.
 
- Na utworzenie świetlicy w Lipienku potrzebne są ogromne środki pieniężne.
 
- Podziękowanie dla strażaków ukaże się w gazetce gminnej.
 
Ad.10
Dyrektor ZSO w Lisewie Grzegorz Zalewski wspomniał o utrzymaniu stanu dróg.
Powiedział o sensie podatku od posiadania psów.
Wyjaśnił sytuację w Zespole Szkół dot. wychowanek z Pniewitego
(informację stanowi załącznik nr 22 do protokołu).
 
Radny Franciszek Bąk złożył wniosek o wycięcie topoli przy drodze Błachta- Kornatowo, gdyż drzewa zagrażają bezpieczeństwu.
Pan Bąk zapytał o obwodnicę.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział o przejezdności dróg.
 
Radny Kazimierz Komorowski powiedział o uszkodzonym przystanku w Lipienku.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że XI Sesja Rady Gminy odbędzie się 27.12.2007 roku o godz. 9.00. Będzie to sesja budżetowa.
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
 
                                                                                        Sekretarz obrad:
                                                                             W-ce Przew. Mieczysław Szymborski
 

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 15:33:59)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 stycznia 2008, 08:19:01)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1427