PROTOKÓŁ NR XI/07


z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XI Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007r. rozpoczęła się o godz. 9.00 a zakończyła o 12.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła XI sesję i powitała wszystkich zebranych.


Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Robert Wyczyński, Aneta Kwiatkowska - usprawiedliwiona, Marek Szpręglewski (L), Ryszarda Jankowska (lista obecności stanowi załącznik nr 1).
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Lisewo Grzegorz Zalewski, Dyrektor Szkoły Krusin Alfreda Furmaga, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Dyrektor Przedszkola Janina Lewandowska, Z-ca Dyrektora ZSO Iwona Kamińska, Kierownik Gm. Usł. Wodno-Kan. Tomasz Krajewski, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Radny Powiatowy Andrzej Wiśniewski, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, Kierownik GOPS Teresa Jamka, Z-ca Skarbnika Gminy Dorota Jankowska, Prezes ZNP Lisewo Grażyna Szymańska, Wiceprezes ZNP Beata Słowińska, Elżbieta Janowska nauczyciel SP Lisewo, Bożena Mochol nauczyciel SP Lisewo, Aleksandra Uchacz nauczyciel SP Lisewo oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 30.10.2007 r. oraz z dnia 5.12.2007 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok.
b) projekt nr 2: uchwalenia budżetu gminy Lisewo na rok 2008,
- przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
- przedstawienie przez Komisję Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii oraz wniosków Komisji Rady, o których mowa w § 9 oraz opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały budżetowej,
- przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady oraz zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta,
- głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonych przez Wójta wynikających z wniosków komisji przyjętych przez Wójta i autopoprawek Wójta,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
c) projekt nr 3: utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia,
d) projekt nr 4: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013,
e) projekt nr 5: Programu współpracy w 2008 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
f) projekt nr 6: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.,
g) projekt nr 7: „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2008 r.”,
h) projekt nr 8: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo,
i) projekt nr 9: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007- 2013,
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4 Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5 Protokoły z IX i X sesji zostały przyjęte.
 
Ad. 6 Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad.
„za” głosowało 9 radnych, 2 „przeciw”.
 
Ad. 7
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy Rada też ma prawo wnosić poprawki oraz czy to jest prawidłowe, że wójt wnosi autopoprawki.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radny Szymborski chce wyjaśnień Wójta albo Radcy Prawnego. Dodała, że uchwalenie budżetu jest zgodne z procedurą.
 
Pan Edmund Szymborski powiedział, że „ doszło do tego, że mam złoty pomysł, ale (…) nie mogę go wprowadzić, bo procedura po prostu nie pozwala”.
 
Wójt wyjaśnił, że uchwała określająca procedurę uchwalania budżetu została zatwierdzona przez Radę. Poinformował, że „nikt nikomu nie zabraniał dyskusji nad projektem budżetu”.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) dodał, że radny ma zawsze prawo do zgłoszenia poprawek odnośnie budżetu i mógł to zrobić na komisji.
 
Radny Andrzej Grędzicki poprosił o druki oświadczenia lustracyjnego.
Przewodnicząca W. Chojnicka poinformowała, że takie druki są już przygotowane i zostaną rozdane radnym na tej sesji.
 
Pan Grędzicki podziękował za to, że kosze na śmieci są już rozstawione.
Zaznaczył, że jeszcze nie ma piasku przy wszystkich przystankach.
Powiedział, że nie są jeszcze znane informacje na temat zimowego utrzymania dróg.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że przy przedszkolu są zniszczone płyty chodnikowe i nie ma tam porządku.
 
Pan Edmund Szymborski powiedział, że został opisany w Gazecie Pomorskiej w sprawie dworków. Zapytał, czy konserwator zabytków jest poinformowany o stanie technicznym tych obiektów.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, dlaczego nauczyciele przechodzący na emeryturę musieli czekać pół roku na odprawy.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka oddała głos Wójtowi, aby w tej sprawie od razu odpowiedział, ponieważ wiąże się to z budżetem, który będzie omawiany na sesji.
 
Wójt wyjaśnił, że taka sytuacja miała miejsce, ponieważ zostało przyznanych za mało środków pieniężnych na tan cel. Dodał, że kwota ta miała wynosić ponad 20.000 zł a otrzymano zaledwie 2.000 zł.
 
Radny A. Grędzicki poprosił Wójta, aby zrobił coś w sprawie frekwencji sołtysów na sesjach Rady Gminy.
 
Radny Edmund Szymborski poinformował, że w czasie świąt „Ksiądz Prałat na koniec mszy składa życzenia (…) i w dobrej wierze zaczyna wymieniać radnych parafialnych, ale o radnych gminy nie wspomina”. Dodał też, że przy najbliższej okazji zgłosi księdzu, aby na przyszłość nie omijał Rady Gminy w życzeniach.
 
Pan E. Szymborski powiedział, że „na budynku gminy wisi szyld „Rada Gminy” – jako najwyższy organ w gminie. I tam jeszcze pod tym szyldem powinien być szyld organ wykonawczy „Wójt Gminy”.
 
 
 
 
 
Ad. 8
a) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r. który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, w jaki sposób biblioteki szkolne mają do końca 2007 roku wydać przyznane im środki.
Pani Alicja Nogalska wyjaśniła, że pieniądze zostały rozdzielone na szkoły, a te zakupiły lektury. Dodała, że już sporządza się sprawozdanie w tej sprawie.
 
Radny B. Taczyński zapytał, z czego wynika zmniejszenie dochodów i wydatków w budżecie gminy.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że m.in. poziom bezrobocia zmniejszył się i dlatego środki opieki społecznej uległy zmianie.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 11 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r. została podjęta- załącznik nr 5.
 
 
b) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2008 r., który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Przybyła Radna Ryszarda Jankowska.
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski przedstawił opinie wszystkich komisji dotyczące budżetu.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy jest możliwość dokonywania przesunięć w paragrafach w ustawie budżetowej.
 
Wójt Jerzy Cabaj przypomniał procedurę uchwalania budżetu. Powiedział, że obecnie nie ma już możliwości dokonywania przesunięć w poszczególnych działach. Dodał też, że w 2007 roku Rada Gminy 9 razy zmieniała budżet.
 
Radny M. Szpręglewski (P) powiedział, że poprawki można było wnosić na komisjach, a nie dopiero na sesji.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka potwierdziła, że był czas na zgłaszanie poprawek.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 8 radnych „przeciw” 2, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XI/76/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2008 r. została podjęta – załącznik nr 7.
 
Ogłoszono 10 minut przerwy.
 
c) Z-ca Skarbnika Gminy Dorota Jankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Pytań do projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia została podjęta jednogłośnie-załącznik nr 9.
 
d) Kierownik GOPS Teresa Jamka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy Strategia została opracowana własnymi siłami czy trzeba było za nią zapłacić.
Pani Teresa Jamka odpowiedziała, że Strategia została przygotowana przez firmę WESTMOR CONSULTING specjalizującą się tym. Koszt opracowania wyniósł 3.000 zł.
 
Pan E. Szymborski powiedział, że nie ma żadnych pretensji do Strategii, ale nie podoba mu się to, że Rada Gminy dowiaduje się o niej dopiero po fakcie jej utworzenia.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że cała procedura tworzenia Strategii została zachowana. Dodał też, że utworzenie Strategii jest warunkiem do otrzymania środków z programu Kapitał Ludzki.
 
Radny Szymborski powiedział, że „jest przykro, jeśli piszą o nas bez nas”. Dodał też, że radni powinni wiedzieć prędzej o opracowywaniu Strategii.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr X/78/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013 została podjęta jednogłośnie- załącznik nr 11.
 
e) Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2008 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Programu współpracy w 2008 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego została podjęta jednogłośnie - załącznik nr 13.
 
f) Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r., który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych.
 
 
Uchwała Nr XI /80/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. została podjęta- załącznik nr 15.  
g) Inspektor Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2008 r.”, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że Komisja jest za tym, aby różnicować wynagrodzenie od ilości dzieci w klasie.
Zgłosiła wniosek formalny o wycofanie projektu.
Radny B. Taczyński powiedział, że na tym etapie sesji wniosek nie powinien być rozpatrywany.
 
Przewodnicząca W. Chojnicka zapytała Radcę Prawnego czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian do porządku obrad po zatwierdzeniu tego porządku.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski odpowiedział, że Rada może nie przegłosować przyjęcia tego regulaminu z racji różnicy zdań co do zapisu i w związku z tym wróci on do dyskusji i będzie na to czas trzech miesięcy.
 
Pani R. Jankowska wycofała swój wniosek.
 
Pani Nogalska powiedziała, że jeżeli Regulamin nie zostanie podjęty na sesji to zostanie ponownie omówiony ze związkami zawodowymi.
 
Radny B. Taczyński radził, aby podjąć uchwałę, bo w przeciwnym razie zostaną poniesione dodatkowe koszty wynikające z tej sprawy.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, aby nie podwyższać płac nauczycielom, bo to zachwieje budżet gminy. Dodał, że jest to działanie dobrowolne i niedługo może być tak, że przyjdą inne grupy zawodowe i będą chciały podwyżek, ale Gminy Lisewo na to nie stać.
 
Wójt wyjaśnił, że dodatek za wychowawstwo jest obligatoryjny, ale Rada Gminy określa wysokość tego dodatku.
 
Pan Bogdan Taczyński powiedział, że nie zgadza się z tym, że podwyżka płac „zawali” budżet gminy.
 
Radna R. Jankowska złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem.
11 radnych głosowało „za”, 1 radny „przeciw”.
Wniosek został przyjęty.
 
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” glosowało 2 radnych „przeciw” 9, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XI/.../07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2008 r.” nie została podjęta – załącznik nr 17.  
 
h) Pani Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Pytań ani uwag do przedstawionego projektu nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych.
 
 
Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie – załącznik nr 19.
 
i) Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007- 2013, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że dobrze by było, aby chociaż 20% z tego co jest napisane w Strategii zostało zrealizowane.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały:
„za” głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XI/82/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007- 2013 została podjęta – załącznik nr 21
 
Ad 9. Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
 
- Kosztem utrzymania zimowego stanu dróg zajmie się firma pana Bronisława Leszka i koszt wynajęcia ciągnika z piaskarką wyniesie ok. 132 zł/h, ciągnika z pługiem jednostronnym ok. 143 zł/h, a ciągnika z pługiem dwustronnym ok. 162 zł/h.
 
- Część piasku została rozwieziona, a tam, gdzie jeszcze go brakuje, niedługo będzie dostarczony.
 
- Płyty chodnikowe przy Przedszkolu Gminnym w Lisewie na wiosnę zostaną wymienione.
 
- W sprawie dworków, że nie było żadnego udziału gminy na temat artykułu ukazanego w Gazecie Pomorskiej. Dodał też, że stan obiektów został już zgłoszony w nadzorze budowlanym.
 
- Odnośnie obecności sołtysów na sesjach RG, że będzie przygotowany projekt dyscyplinujący (możliwość poniesienia kar pieniężnych).
 
Ad.10 Przewodnicząca Wiesława Chojnicka oddała głos Prezesowi ZNP Lisewo Grażynie Szymańskiej.
Pani Grażyna Szymańska powiedziała, że nauczycielom jest bardzo przykro, iż Rada Gminy tak traktuje pedagogów i nie chce przyznać ok. 12 tys. zł w skali roku na podwyżki, które już dawno były obiecane. Dodała, że nauczyciele nie są doceniani za swoją pracę, a Fundusz Zdrowotny szkoły został „obcięty”.
Radny E. Szymborski przypomniał, że w każdym miejscu pracy działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych „ i wtedy, kiedy dotknie nieszczęście każdego jednego pracownika (…) to w pierwszej kolejności musi mu być udzielona pomoc”.
 
Radna R. Jankowska poprosiła, aby protokoły z sesji były aktualnie zmieszane w BIP
 
Sołtys Lisewa Barbara Moch poprosiła, aby w planach wydatków gminy uwzględnić również działanie klubu Karate.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił, że grzejnik w sali sesyjnej jest wadliwie zamontowany i cieknie z niego woda.
 
Pan Franciszek Bąk pochwalił wychowawców za pracę z uczniami oraz za przygotowanie biesiady i występy dzieci.
 
Przewodnicząca RG oddała głos Wójtowi.
 
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że protokoły są zamieszczane w BIP, na sport masowy karate będą przeznaczone środki, a uszkodzony grzejnik zostanie naprawiony.
 
Następnie Wójt złożył życzenia noworoczne zaproszonym gościom.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka podziękowała organizatorom za przygotowanie spotkania opłatkowego i zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
 
                                                                                                     Sekretarz obrad:
                                                                                        W-ce Przew. Franciszek Bąk

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (28 marca 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (1 kwietnia 2008, 17:18:14)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (1 kwietnia 2008, 17:23:49)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1436