PROTOKÓŁ NR XII/08

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 7 lutego 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. rozpoczęła się o godz. 10.00
a zakończyła o 12.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła XII sesję i powitała wszystkich zebranych
.
Wójt Jerzy Cabaj złożył gratulacje Franciszkowi Bąk za zdobycie tytułu Strażaka Roku
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Robert Wyczyński, Aneta Kwiatkowska (lista obecności stanowi załącznik nr 1).
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Szkoły Krusin Alfreda Furmaga, Dyrektor Przedszkola Janina Lewandowska, Kierownik Gm. Usł. Wodno- Kan. Tomasz Krajewski, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Z-ca Dyrektora ZSO Iwona Kamińska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radny Powiatowy Andrzej Wiśniewski, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, Prezes ZNP Lisewo Grażyna Szymańska, Wiceprezes ZNP Beata Słowińska, Bożena Mochol nauczyciel SP Lisewo, Aleksandra Uchacz nauczyciel SP Lisewo Bożena Taglewska nauczyciel SP Lisewo
oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
 
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27.12.2007 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr:1 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2008 r,
b) projekt nr 2: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
c) projekt nr 3: „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2008 r.”,
d) projekt nr 4: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzonowie,
e) projekt nr 5: zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lisewie”,
f) projekt nr 6: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok,
g) projekt nr 7: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo,
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
 
Ad. 4 Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad. 

Ad. 5 Protokół z XI sesji został przyjęty.
 
Ad. 6 Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad.
„za” głosowało 13 radnych.
Porządek zastał przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 7 Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał, co będzie robione w kierunku przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
Zapytał także, czy podjęto już jakieś działania, aby w Linowcu postawić znak informujący
o miejscowości Pniewite.
Poprosił, aby zebrania wiejskie odbywały się przed rozpoczęciem prac polowych, a nie dopiero w kwietniu.
 
Radna Ryszarda Jankowska mówiła o potrzebie zmodernizowania parkingu przy ośrodku zdrowia.
Zapytała, czy rodziny użytkujące budynek socjalny w Kornatowie podjęły już jakieś kroki, aby znaleźć nowe mieszkania, gdyż obecne lokale są tylko miejscem zastępczym, a nie na całe życie.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, czy jest możliwość utworzenia placu zabaw
w Lipienku, ponieważ tamtejsze dzieci nie mają swojego miejsca do zabawy.
 
Radny A. Grędzicki wnioskował, aby częściej opróżniać pojemniki na plastik, ponieważ kosze są przepełnione.
Powiedział, że należy zadbać o to, aby były widoczne herby gminy przy wjazdach na jej teren.
Zapytał, dlaczego w sanitariatach w Gimnazjum nie ma drzwi.
 
Radna Maria Adamczyk zapytała, jak daleko posunęła się sprawa przejęcia przez gminę budynku stacji PKP w Kornatowie.
Spytała również, czy będą nowe sprzęty na wyposażenie boiska w Kornatowie.
 
Radny Edmund Szymborski poprosił, aby wystosować pismo, żeby w powiecie chełmińskim był lekarz endokrynolog.
Powiedział też, że przy przejeździe kolejowym od strony Błachty są zdewastowane znaki i trzeba to zgłosić do Rejonu Dróg o modernizację.
 
Radny B. Taczyński mówił o pojemnikach z plastikiem, które wyglądają nieestetycznie i szkodzą środowisku.
Zaznaczył też, że w czasie topnienia śniegu ulica Toruńska była w tragicznym stanie i że niemożliwe było przejście nią.
Zwrócił uwagę na to, że przy przedszkolu leżą cegły, płyty, a w chodniku są dziury.
Powiedział, że w Strucfoniu nie działa oświetlenie przy remizie oraz że przecieka tam dach, co stanowi zagrożenie.
 
Pan E. Szymborski dodał, że parking przy Ośrodku Zdrowia jest w fatalnym stanie.
 
Ad. 8
a) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2008 r. który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Uwag ani pytań do wyżej wymienionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 13 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Uchwała Nr XII/ 83 /08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2008 r. została podjęta jednogłośnie- załącznik nr 5.
 
b) Inspektor d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Radny E. Szymborski zapytał, czy w przyszłości nie można by ponownie wykorzystać tej nieruchomości.
Kierownik Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych Tomasz Krajewski wyjaśnił, że nie ma już takiej możliwości.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 13 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Uchwała Nr XII/ 84 /08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie–
załącznik nr 7.
 
c) Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2008 r.”, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Pan Bogdan Taczyński powiedział, że „Regulamin” nie traktuje nauczycieli jednakowo. Zgłosił wniosek, aby w § 8 zamiast sformułowania „miesięcznej zasadniczej płacy nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym” wprowadzić zapis: „pobieranego wynagrodzenia zasadniczego”.
 
Radny Adam Jurzysta poprosił, aby podać kwoty odpowiadające wartościom procentowym zawartych w § 8.
Pani Alicja Nogalska wyjaśniła tę kwestię.
 
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem radnego
B. Taczyńskiego.
„za” głosował 1 radny, przeciw 11, 1 wstrzymał się od głosu.
Wniosek decyzją Rady został odrzucony.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały:
za głosowało 11 radnych, przeciw 1, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XII / 85 / 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2008 r.” została podjęta -załącznik nr 9.  
Ogłoszono 10 min. przerwy.
 
d) Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzonowie, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Wójt Jerzy Cabaj przypomniał procedurę likwidacji szkoły.
 
Pan Marek Szpręglewski (P) powiedział, że decyzja o zamiarze likwidacji jest słuszna.
 
Radny Edmund Szymborski przypomniał, iż ukazał się artykuł w prasie, że na spotkaniu
z mieszkańcami Drzonowa Wójt powiedział, że zrobi wszystko, aby ta szkoła nadal funkcjonowała. Zapytał, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje sołtys Drzonowa.
 
Wójt złożył wyjaśnienia, że uchwała nie zostanie podjęta bez pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty.
 
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos sołtysowi wsi Drzonowo.
 
Pan Rajmund Kurzawa powiedział, że szkoda, aby szkoła została zamknięta, ale ta sprawa zależy od rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
 
Pani Ryszarda Jankowska dodała, że to, co się dzieje jest przykre, ale niestety cyfry mówią same za siebie i dlatego radna jest za tym, aby szkołę zamknąć.
 
Pan Franciszek Bąk zaznaczył, że rodzice na pewno nie poprą zamiaru likwidacji, ale ze względu na liczbę dzieci w klasach decyzja taka jest konieczna.
 
Radny M. Szpręglewski (P) mówił, że w Pniewitem szkoła też została zamknięta, ale za to została świetlica i wieś nadal funkcjonuje.
 
Radna Jankowska powiedziała, że cieszy się z tego, że szkoła w Lisewie jest dobrze wyposażona i że może przyjąć nowych uczniów.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: za głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XII / 86/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzonowie. została podjęta - załącznik nr 11.
 
e) Skarbnik gminy pani Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lisewie”, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych, 1 przeciw.
 
Uchwała Nr XII / 87/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lisewie” została podjęta - załącznik nr 13.
 
f) Pani Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, co będzie w sytuacji, gdy zadanie zostanie wykonane, a nie będzie zwrotu kosztów.
Wójt wyjaśnił, że najpierw dostaje się decyzję przyznania środków, a dopiero później podejmuje się działania wykonawcze. Dodał, że środki takie muszą być zabezpieczone w budżecie.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą: „za” głosowało 12 radnych, 1 radny przeciw.
 
 
Uchwała Nr XII / 88/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok została podjęta- załącznik nr 15.  
g) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Radny B. Taczyński zapytał, dlaczego ma być 5% podwyżki skoro w budżecie jest zaplanowane 2%.
Pani Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że 2% wskaźnik dotyczy ustalania podatków, a zastosowany 5% wskaźnik jest z różnych przyczyn m.in. dlatego, że Wójt już od trzech lat nie miał podwyżki, a ponadto w innych gminach w powiecie wynagrodzenie wójta wzrosło nawet o 8%.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że nie było uzgadniane z nim wysokość pensji dla Wójta oraz że ma wątpliwości, co do procedury prawnej ustalania wysokości tego wynagrodzenia.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 11 radnych „przeciw” 1, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XII / 89/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 17.  
 
Ad 9. Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
- Są zapewnione środki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni i kanalizacji.
 
- Sprawa znaku o miejscowości Pniewite została zgłoszona w zarządzie dróg.
 
- Zebrania wiejskie odbędą się pod koniec lutego.
 
- Parking przy Ośrodku Zdrowia będzie utwardzony kamieniem i żwirem.
 
- Osoby zamieszkujące lokale socjalne w Kornatowie są poinformowane, że czas ochrony mija i że powinny szukać sobie nowych mieszkań.
 
- W sprawie placu zabaw w Lipienku, że jeszcze nie ukazał się taki program, a warunkiem utworzenia placu jest posiadanie własnego gruntu.
 
- Problem pojemników na śmieci będzie jeszcze przekonsultowany.
 
- Działania w sprawie herbów przy wjazdach na teren gminy będą podjęte na wiosnę.
 
- Zostało wystosowane pismo do PKP dotyczące przejęcia budynku przez gminę.
 
- Decyzja o zatrudnieniu lekarza endokrynologa w powiecie chełmińskim należy do Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
- Obecnie nie ma warunków, aby remontować chodnik przy przedszkolu. Trzeba poczekać aż grunt będzie wysuszony i ustabilizowany.
 
- Oświetlenie przy remizie w Strucfoniu zostanie sprawdzone, ale remont dachu należy do zadań OSP Lisewo.
 
 
Ad.10 Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nadal nie ma drzwi w sanitariatach w Gimnazjum.
Z-ca Dyrektora ZSO Iwona Kamińska wytłumaczyła, z jakiego powodu zostały one zdjęte. Dodała też, że drzwi są w toaletach męskich na piętrze.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński zgłosił, że należy pomalować przystanek przy kaplicy a Bartlewie.
 
Radna R. Jankowska zapytała Radnego Powiatowego Andrzeja Wiśniewskiego o stan wyposażenia szkół średnich pod kątem osób niepełnosprawnych.
Pan Wiśniewski powiedział, że zbierze informacje na ten temat i na następnej sesji poda je do wiadomości.
 
Pan Franciszek Bąk podziękował złożone mu gratulacje.
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
 
                                                                                            Sekretarz obrad:
                                                                             W-ce Przew. Mieczysław Szymborski
 

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (28 marca 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (1 kwietnia 2008, 17:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1730