PROTOKÓŁ NR XIII/08

XIII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. rozpoczęła się o godz. 13.00
a zakończyła o 18.00.
 
Wójt Jerzy Cabaj pogratulował i wręczył upominki:
-Patrykowi Preis za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Karate,
-Jakubowi Kochowicz za zdobycie tytułu Człowiek Roku 2007 - pan Kochowicz powiedział, że wyróżnienie to dotyczy wielu osób działających w Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Lisewo,
-Arturowi Oberda za uzyskany tytuł Policjant Roku 2007.

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła XIII sesję i powitała wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Robert Wyczyński, Marek Szpręglewski (L) (lista obecności stanowi załącznik nr 1).
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Zalewski, Kierownik Gm. Usł. Wodno- Kan. Tomasz Krajewski, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Z-ca Dyrektora ZSO Iwona Kamińska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, Artur Oberda, Jakub Kochowicz, Patryk Preis, Grabowska Bogumiła, Grabowski Jan, Agnieszka Czarnecka, Magdalena Szlęzak.
oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
 
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 7.02.2008 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Stałych i doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy za 2007 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr:1 sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
b) projekt nr 2: uchylenia uchwały Nr XVII/131/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo,
c) projekt nr 3: zatwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. gruntów 292/1 w Lisewie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo,
d) projekt nr 4: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 292/1 w Lisewie, obręb Lisewo,
z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
e) projekt nr 5: Planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011,
f) projekt nr 6: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok,
g) projekt nr 7: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy,
h) projekt nr 8: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa,
h) projekt nr 9: przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie
w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu,
i) projekt nr 10: zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo,
j) projekt nr 11: uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska,
k) projekt nr 12: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4 Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5 Protokół z XII sesji został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, dlaczego nie ma w porządku obrad na sesji pisma mieszkańców Kornatowa, w sprawie budowy wieży radiofonii cyfrowej.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że sprawa nie leży w gestii RG. Pismo wpłynęło do Rady i wszyscy radni powinni się z nim zapoznać. Dodała, że nie ma podstaw, aby umieszczać pismo w porządku obrad.
 
Pan Szymborski zaznaczył, że o ile mieszkańcy Kornatowa należą do społeczności, o tyle Rada powinna zająć się ich problemem.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że rada ma prawo wydawać opinie w każdej sprawie i według radnego pismo powinno trafić do porządku obrad.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka oddała głos Radcy Prawnemu Andrzejowi Wróblewskiemu.
 
Pan Wróblewski wyjaśnił, że pismo powinno być przekazane Wójtowi Gminy. Rada może wydać oświadczenie, ale to nie są dokumenty, które będzie brał Wójt w postępowaniu
administracyjnym.
 
Przewodnicząca RG zapytała, co byłoby w sytuacji, gdyby pismo zostało oddane do dyskusji na sesji.
 
Radca Prawny powiedział, że pismo powinno być kierowane do Wójta, bo Rada Gminy nie jest powołana do weryfikowania decyzji w postępowaniu administracyjnym.
 
Radny Szymborski powiedział: „my jesteśmy zobowiązani jako organ i strony, które się do nas, jako do organu zwróciły, powinny otrzymać dopowiedź”.
 
Pani Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że trudno by było dać odpowiedź zainteresowanym bez zajęcia stanowiska przez radnych. Pismo, które wpłynęło od mieszkańców Kornatowa, do Rady Gminy rozpoczęło procedurę rozpatrzenia sprawy. Nie ma zasadności i formy w jakiej pismo miałoby zostać wprowadzone na sesję. Przypomniała, że w punktach interpelacje, zapytania i oświadczenia oraz wolne wnioski radni mają możliwość zwracać się we wszelkiego rodzaju kwestiach.
 
Radny Szymborski poinformował, że trzeba wyjaśnić czy na spotkaniu z przewodniczącymi był poruszany problem budowy wieży w Kornatowie.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że był na spotkaniu Przewodniczących Komisji z Przewodniczącą Rady Gminy i sprawa ta została przedstawiona przez Wójta, ale radni nie zajmowali w tej kwestii stanowiska, ponieważ przedstawione pismo było kierowane do Wójta Gminy. Natomiast dokument kierowany do Rady Gminy wpłynął po posiedzeniu wspólnym z przewodniczącymi.
 
Przeprowadzono głosowanie nad porządkiem obrad:
za głosowało 11 radnych, przeciw 2 radnych.
 
Porządek obrad sesji został przyjęty.
 
Ad. 6 Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7 Przewodniczący komisji Rady Gminy odczytali informacje z działalności swoich komisji, co stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 8 Radny Kazimierz Komorowski wypowiedział się w sprawie zakupienia samochodu dla OSP Lipienek. Powiedział, iż przykro mu, że robi się wokół tego duże zamieszanie, a chodzi o małe pieniądze.
Dodał też, że w Lipienku musi być plac zabaw dla dzieci.
 
Pan Franciszek Bąk poinformował, że społeczeństwo kieruje wnioski w sprawie wycinki drzew przy trasie Bartlewo – Kornatowo. Powiedział, że należy wyciąć topole, które zagrażają bezpieczeństwu i zaśmiecają jezdnię.
Dodał, że obniża się droga przy parku w Bartlewie i trzeba zrobić pobocze. W tym miejscu potrzebne też jest ustawienie lamp.
 
Radna Ryszarda Jankowska poprosiła, aby uaktualnić informacje w BIP m.in. o pracownikach UG.
 
Radny E. Szymborski wymienił, co powinno być zrobione w Kornatowie: m.in. chodnik, poprawa estetyki dworca PKP, studzienki melioracyjne, oczyszczające drogę z wody, plac zabaw w Kornatowie. Zapytał Wójta czy wieś może liczyć na wykonanie takich zadań.
 
Radna Maria Adamczyk zapytała, czy na terenie gminy będą równane drogi oraz czy odcinek Kornatowo – Kornatowo będzie utwardzony asfaltem.
Powiedziała, że na drodze od sklepu GS w Kornatowie jest pozostałość po drzewie. Poprosiła o usunięcie jej, ponieważ zagraża bezpieczeństwu.
 
Pan Marek Szpręglewski (P) poinformował, że na zebraniu wiejskim w Linowcu mieszkańcy mówili o konieczności ustawienia znaku ograniczenia prędkości na terenie wsi Linowiec.
Także w Linowcu trzeba ustawić znak informujący o miejscowości Pniewite.
 
Pan Adam Jurzysta zapytał, jak będą dalej funkcjonowały na terenie gminy miniprzedszkola.
 
Pan Edmund Szymborski powiedział, że w Kornatowie na drodze od dworca PKP w kierunku posesji państwa Adamczyk nie ma sensu wysypywać kolejny raz kamienia, tylko należy zrobić wylewkę asfaltową.
 
Radny B. Taczyński zapytał, jakie będą kolejne działania w związku z likwidacją szkoły w Drzonowie.
Skierował też pytanie do Przewodniczącej RG o sens zwoływania wszystkich komisji razem. Poprosił, aby komisje obradowały osobno.
Poinformował, że mieszkańcy Strucfonia, w związku z zebraniem wiejskim, na którym Wójt zadeklarował, że będzie sprzęt na wyposażenie świetlicy wiejskiej, pytają radnego w jaki sposób będzie to wykonane.
Wspomniał też, że solidaryzuje się z mieszkańcami Kornatowa, ponieważ mają oni podstawy, aby bać się tego, co będzie się działo po ustawieniu masztu radiofonii cyfrowej.
 
Ogłoszono 10 min. przerwy.
 
Po przerwie pozostało 12 radnych. Salę sesyjną opuścił radny Andrzej Nogalski.
 
Ad. 9
a) Inspektor ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Uwag ani pytań do wyżej wymienionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 11 radnych (radny Bogdan Taczyński był nieobecny w czasie głosowania).
 
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo - została podjęta jednogłośnie- załącznik nr 5.
 
b) Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/131/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Radny B. Taczyński powiedział, że wydaje mu się, iż rezygnowanie z planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy jest nierozsądne.
 
Wójt Jerzy Cabaj wyjaśnił, że niemożliwe jest opracowanie planu dla całej gminy. Uchwalenie projektu pozwoli w tym roku utworzyć plan dla Lisewa.
 
Więcej uwag do przedstawionego projektu nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie:
za głosowało 11 radnych, 1 radny przeciw.
 
Uchwała Nr XIII /91/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. uchylająca  uchwałę  Nr XVII /131 /04  Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Lisewo została podjęta– załącznik nr 7.
 
c) Pan Tomasz Stański omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. gruntów 292/1 w Lisewie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Pan Bogdan Taczyński zapytał czy projekt jest w sprawie „zatwierdzenia” czy „stwierdzenia zgodności”
 
Pan Stański wyjaśnił, że projekt nosi tytuł „…stwierdzenia zgodności…”.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały:
(obecnych 11 radnych, radny E. Szymborski wyszedł z sali)
za głosowało 10 radnych, przeciw 1 radny.
 
Uchwała Nr XIII / 92/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca  2008 r. w sprawie stwierdzenia  zgodności   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr 292/1 w Lisewie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Lisewo została podjęta -załącznik nr 9.
 
d) Pan Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 292/1 w Lisewie, obręb Lisewo, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą:
(obecnych 12 radnych)
za głosowało 12 radnych.
 
Uchwała  Nr XIII/ 93 /08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca  2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 292/1 w Lisewie, obręb Lisewo, z przeznaczeniem na  cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego została podjęta jednogłośnie
 - załącznik nr 11.
 
e) Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie Planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Pytań ani uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr  XIII/94/08 Rady  Gminy  Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie Planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011  została podjęta - załącznik nr 13.
 
f) Skarbnik gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Uwag ani pytań do omówionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych, 1 radny przeciw.
 
Uchwała  Nr  XIII/95/08 Rady  Gminy  Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r. została podjęta- załącznik nr 15.
 
g) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że już od 5 lat wnioskuje o zwrot kosztów dojazdów dla radnych. Zaznaczył, że posiedzenie wszystkich komisji razem było po to, aby przeforsować to, co było wcześniej ustalone.
Dodał, że jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył własny projekt uchwały o dietach i był święcie przekonany, że sprawa diet zostanie wreszcie unormowana. Jednak przedłożony przez przewodniczącego projekt nie przeszedł.
 
Radny Szymborski powiedział, że ma zastrzeżenia, co do podstaw prawnych obecnego projektu uchwały o dietach.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że spotkanie czterech komisji razem nie było wspólnym posiedzeniem rady, ale było to posiedzenie poszczególnych komisji wspólnie zorganizowane. Takie spotkanie nie było pierwszym, ponieważ już wcześniej spotykały się 2 lub 3 komisje i obradowały jednocześnie. 13.03 2008 roku wszystkie komisje spotkały się razem, bo na wcześniejszym spotkaniu trzech komisji padła propozycja, aby projekt uchwały o dietach podlegał wspólnym obradom. Głównie ze względu na ten projekt zostało zorganizowane posiedzenie radnych razem, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się i aby wreszcie dojść do porozumienia.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski, w odpowiedzi na zastrzeżenia zgłoszone do projektu uchwały przez pana Edmunda Szymborskiego sprostował, że w projekcie są powołane właściwe podstawy prawne i uchwała jest zgodna z rozporządzeniem regulującym wypłacanie diet. Dodał, że uchwała zawiera to, co powinna zawierać.
 
Pani W. Chojnicka powiedziała, że każda uchwała zostaje przekazana do wojewody, a tam jest powołane biuro prawne, aby czuwać nad stroną formalno-prawną uchwał.
 
Radny Szymborski powiedział, że dieta jest rekompensatą za utracone wynagrodzenie i nie powinna być niższa niż stawka dziennego wynagrodzenia w zakładzie pracy. Dodał, że niesprawiedliwe jest to, że jeden radny uczestniczył w pracach komisji 14 razy, a inny 30, jednakże przysługuje im taka sama dieta.
 
Radny Franciszek Bąk zaznaczył, że diety mają być równe dla wszystkich, bo jeżeli ktoś przykładowo zarabia 20.000 zł i dziennie jego pensja wynosi 700 zł, a ktoś inny otrzymuje 400 zł, to jego dieta by wynosiła 12 zł. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.
 
Radna Jankowska powiedziała, że na spotkaniu czterech komisji była dyskusja merytoryczna i wyjaśnione zostały sposoby wypłacania diet.
Zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
 
Głosowanie nad wnioskiem:
Za 10 radnych, przeciw 2 radnych.
 
Wniosek formalny został przyjęty.
 
Przewodnicząca RG przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 9 radnych, przeciw 2, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XIII /96/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca  2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy została podjęta – załącznik nr 17.
 
Pan Edmund Szymborski zgłosił wniosek do podjętej uchwały o złożeniu votum separatum do głosowania w sprawie ustalania diet. Stwierdził, że procedura dotycząca tejże uchwały jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.
 
Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma czegoś takiego jak votum separatum. Radny może wnieść swoje zastrzeżenia na piśmie, ale nie ma prawa zaskarżyć uchwały.
 
 
h) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Pan E. Szymborski poinformował, że uchwała z 27 kwietnia 2001 r. określała wysokość diety oraz dawała możliwość wypłacania zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów.
Zaproponował, aby w tytule obecnego projektu uchwały dopisać „oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych”. Zapis chce wprowadzić po to, aby sołtysi dojeżdżając na sesje albo spotkania organizacyjne mieli prawo uzyskać zwrot kosztów dojazdu.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka zapytała, czy wniesienie poprawki w tytule będzie zgodne pod względem formalno – prawnym.
 
Radca Prawny wyjaśnił, że zapis proponowany przez radnego Szymborskiego jest niezgodny z prawem. Miesza się dwa pojęcia: podróż służbowa i zwrot kosztów dojazdu sołtysa na sesję. Dojazd na sesję nie jest podróżą służbową. Prawo nie dopuszcza zwrotu kosztów dojazdu, ponieważ koszt ten ma rekompensować dieta, a poza tym, funkcja sołtysa jest funkcją społeczną i nie wszystkie koszty są rekompensowane, a jazda na terenie gminy czy sołectwa nie jest podróżą służbową. Nawet jeżeli zapis taki zostałby wprowadzony, to i tak nie spowoduje wypłacania pieniędzy.
 
Pani Wiesława Chojnicka dodała, że konsekwencją wprowadzenia w tytule uchwały poprawki może być jej zakwestionowanie przez wojewodę.
 
Radny E. Szymborski powiedział: „jadący sołtys na wezwanie pana Wójta ulega wypadkowi, to jeśli ta podróż nie jest uznana jako służbowa, to jego procedura dotycząca śmierci, pochówku, odszkodowania jest całkiem inna”.
 
Radny Bogdan Taczyński zauważył, że Radca Prawny powiedział, że zapis uwzględniający zwrot kosztów podróży byłby niezgodny z prawem, ale w uchwale z 2001 r. nikt go nie kwestionował.
 
Radca Prawny dodał, że jest zapis, że jeżeli sołtys będzie delegowany, to przysługuje mu dieta. Ale było tak, że żaden sołtys przez 8 lat nie dostał zwrotów kosztów podroży służbowych, bo takowych nie było.
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
 
Wniosek poddano pod głosowanie:
Za głosowało 10 radnych, przeciw 1, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad poprawką
o uzupełnienie tytułu omawianej uchwały.
za głosowało 2 radnych, przeciw 5, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Poprawka została odrzucona.
 
Następnie Przewodnicząca RG przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały:
za głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XIII/97/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad  wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa została podjęta- załącznik nr 19.
 
 
i) Przewodnicząca Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Radny Taczyński zapytał, czy takie przekształcenie niesie za sobą jakieś skutki finansowe.
 
Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że dzięki przekształceniu biblioteka będzie mogła starać się o dodatkowe środki pieniężne.
 
Radna Ryszarda Jankowska opuściła salę sesyjną. Obecnych zostało 11 radnych.
 
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia  jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie w samorządową instytucję kultury pod nazwą  Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu została podjęta jednogłośnie- załącznik nr 21.
 
j) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo, który stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Radny Edmund Szymborski zaproponował, aby Rada dokonała wyboru poszerzając skład Komisji Rewizyjnej o radnego Andrzeja Grędzickiego.
 
Pani Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że projekt nr 10 dotyczy zapisów umożliwiających poszerzenie składu komisji, natomiast konsekwencją będą następne projekty, dotyczące uzupełnienia składu osobowego komisji i wówczas będzie miejsce na składanie kandydatur.
 
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XIII/99/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 23.
 
k) Pani Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, który stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.
 
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył kandydaturę radnego Franciszka Bąka na członka Komisji Ładu.
 
Pan Franciszek Bąk wyraził zgodę przyjęcia kandydatury.
 
Przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą radnego Bąka:
za głosowało 10 radnych (pan Bąk nie głosował).
 
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIII/100/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska została podjęta - załącznik nr 25.
 
l) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka omówiła projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Pan E. Szymborski zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Grędzickiego do Komisji Rewizyjnej.
 
Jednak pan A. Grędzicki odmówił jej przyjęcia.
 
Następnie zgłoszono pana Bogdana Taczyńskiego, który również odmówił.
 
Więcej propozycji nie było, więc projekt został odłożony do dyskusji na komisjach.
 
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej nie został podjęty.
 
Ad 10. Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
- w projekcie budżetu na 2008 rok zostało odrzuconych 240 wniosków z uwagi na brak środków w budżecie. Wszystkie zgłoszone zadania kosztowałyby ok. 80 mln zł, a gmina ma do dyspozycji ok. 11 mln zł,
 
- drzewa przy drodze Bartlewo – Błachta zostaną wycięte, ale nie wszystkie od razu,
 
- w sprawie chodnika w Bartlewie są pewne uzgodnienia, ale jeszcze nie na piśmie. Jest szansa, że będzie zrobiony chodnik od kaplicy w stronę parku,
 
-odnośnie lamp w Bartlewie w okolicy parku: inwestycja jest możliwa do zrealizowania, wniosek będzie jeszcze rozpatrywany,
 
- serwis informacyjny BIP zostanie uaktualniony,
 
- teren, na którym są studzienki kanalizacyjne w Kornatowie jest własnością PKP i gmina może tylko napisać wniosek do PKP, ale sama nie może podjąć większych działań,
 
- odnośnie placu zabaw w Kornatowie: na razie nie ma programu, dzięki któremu mógłby powstać taki obiekt,
 
- równiarka jest na terenie gminy, ale na razie nie ma odpowiednich warunków pogodowych na przeprowadzenie prac na drogach,
 
- trzeba przeanalizować sprawę podłoża drogi od stacji PKP w Kornatowie w stronę posesji państwa Adamczyk. Utwardzenie jej wylewką asfaltową zależy od tego, ile środków gmina otrzyma na modernizację dróg. Taka sama sytuacja dotyczy utwardzania drogi Kornatowo- Kornatowo,
 
- sprawa znaku ograniczenia prędkości w Linowcu i informującego o miejscowości Pniewite została zgłoszona do powiatu,
 
- miniprzeszkola będą za wszelką cenę dalej funkcjonowały,
 
- procedura likwidacji szkoły w Drzonowie jest następująca: było spotkanie z rodzicami, każdy rodzic został też poinformowany na piśmie o zamiarze likwidacji, została uchwalona uchwała Rady Gminy o zamiarze likwidacji, wydano pozytywną opinię przez Kuratorium Oświaty, uchwała w sprawie likwidacji będzie przedłożona radnym w kwietniu i jeżeli zostanie ona podjęta to trzeba będzie zatrudnić nauczycieli z Drzonowa w szkole w Lisewie, będzie zorganizowany dowóz uczniów do Lisewa,
 
- w sprawie zakupu samochodu dla OSP Lipienek za 5200 zł: część środków na ten zakup OSP zebrała od mieszkańców Lipienka -1000 zł, co razem ze środkami straży stanowiło
3500 zł. Wójt powiedział, że zakup był okazją, ponieważ samochód jest w dobrym stanie technicznym.
 
 
Ad.11
Jan Grabowski w imieniu mieszkańców Kornatowa przedstawił argumenty przeciw budowie masztu telefonii cyfrowej w Kornatowie.
Powiedział, że są przepisy regulujące minimalną odległość, w jakiej można usytuować taką wieżę i według nich odległość wieży do skupiska ludzi nie może być mniejsza niż 150 m. Natomiast w Kornatowie planowane miejsce budowy wieży byłoby w odległościach 120 m od posesji. Pan Grabowski dodał, że prowadzi działalność gospodarczą i w przyszłości może być tak, że będzie graniczył z masztem w odległości 20 m.
Poinformował, że analiza publikacji i aktów prawnych prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż stacje radiofonii cyfrowej zlokalizowane w pobliżu miejsc przebywania i zamieszkania niosą nawet śmiertelne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prowadzi takie badania, zgodnie z którymi okazało się, że telefonia cyfrowa szkodzi zdrowiu. Nie są szkodliwe tylko promieniowania naturalne.
Pan Jan Grabowski powiedział w imieniu mieszkańców, że ich zdaniem jest możliwość odsunięcia wieży o ileś metrów od skupiska ludności. Według badań wykonanych w Łodzi takie anteny powinny znajdować się nie bliżej niż 600 metrów od miejsc zamieszkanych przez ludzi. Zaznaczył, że Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. art. 68 mówi o tym, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemiologicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Zapytał, jakimi badaniami na temat skutków funkcjonowania wieży w przyszłości dysponuje firma stawiająca maszty radiofonii cyfrowej. Dowiedział się, że firma ta nie prowadziła żadnych badań, ale twierdzi, że to promieniowanie jest nieszkodliwe.
 
Jest też artykuł w Konstytucji, który mówi, że władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Władze publiczne wspierają działalność obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
 
Pan Grabowski uważa, że władze powinny pomóc mieszkańcom. Powiedział, że w odległości 300 m od wieży jest stacja PKP, i tam jest największe skupisko ludności. Praktycznie maszt zostałby umiejscowiony w centrum wsi.
 
Pan Jan Grabowski powiedział też, że kilka lat temu było spotkanie wiejskie w Kornatowie, na którym właściciel zakładu POLIESTER przyznał się, że zatruwa środowisko. Mieszkańcy z tym problemem zwrócili się do władz i Wójt powiedział, że będą podjęte działania, aby zakład nie wytwarzał szkodliwych substancji.
Ale do tej pory nic się nie poprawiło. Wójt powiedział, że co mógł zrobić w tej sprawie to już zrobił, a w zakładzie niby wszystko jest w porządku. Jednakże trucizna idzie dalej, usychają drzewa i krzewy.
Mieszkańcy nie zaprzestaną walki. Mają tak dużo wiadomości na ten temat i wiedzą, że jest o co walczyć. Chcą, aby ich dzieci i przyszłe pokolenia mogły swobodnie żyć.
Stawiają pytanie: kto będzie ponosił odpowiedzialność za eksperyment, na który mieszkańcy wsi Kornatowo nie wyrażają zgody?
 
Pan Grabowski poinformował, że dzwonił do Ministerstwa Ochrony Środowiska i tam dowiedział się, że jeżeli maszt nie jest jeszcze postawiony, to mieszkańcy mogą zwrócić się do Rady Gminy, ponieważ ona jest władna w tej sprawie.
 
Wójt Jerzy Cabaj wyjaśnił, że sprawa jest w toku. Zostały wysłane pisma do wojewódzkiego sanepidu w Bydgoszczy oraz do starosty.
Powiedział, że wójt nie jest stroną tego sporu. Może tylko wydać decyzję lokalizacyjną. Chcąc przypodobać się mieszkańcom może wydać negatywną decyzję, ale zapytał, na jakiej podstawie prawnej.
Uściślił, że stroną nie są wszyscy mieszkańcy wsi, ale osoby mieszkające najbliżej miejsca planowanej budowy masztu. Strony mogą odwołać się od decyzji wójta. Zgodę na budowę wydaje starosta, a nie wójt.
 
Następnie Wójt poinformował, że do zakładu POLIESTER w Kornatowie była wysłana wojewódzka inspekcja, która dostarczyła protokół z badań. Było napisane, że nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. Okazało się, że każda następne wizyta będzie płatna przez Urząd Gminy, ponieważ była to już piąta czy szósta ekspertyza.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że przy Ośrodku Zdrowia musi być utwardzony parking, nawet jeżeli miałoby to być kosztem budowy jakiejś drogi.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, do radnego E. Szymborskiego, że kilka lat temu jadąc na posiedzenie zarządu miał wypadek i ZUS uznał, że podróż nie była jakimkolwiek pełnionym obowiązkiem służbowym.
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
 
                                                                                          Sekretarz obrad:
                                                                             W-ce Przew. Mieczysław Szymborski

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (7 kwietnia 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (16 kwietnia 2008, 08:49:18)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 kwietnia 2008, 09:23:25)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1788