PROTOKÓŁ NR XV/08

PROTOKÓŁ NR XV/08
 
Z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 6 czerwca 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2008r. rozpoczęła się o godz. 12.00, a zakończyła o 14.30.
 
Ad.1.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła XV sesję i powitała wszystkich zebranych.

Ad.2.
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Robert Wyczyński, Szymborski Mieczysław (lista obecności stanowi załącznik nr 1).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Szkoły w Krusinie Alfreda Furmaga, Kierownik Gm. Usł. Wodno- Kan. Tomasz Krajewski, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Insp. ds. Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański, Insp. ds. Wodociągów Zbigniew Dudziński, Kierownik Gm. Ośr. Pom. Społ. Teresa Jamka, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności ( załącznik nr 2).
 
Ad3.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24.04.2008 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lisewo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2007 - 2025,
b) projekt nr 2: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r.,
c) projekt nr 3: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2008 r.,
d) projekt nr 4: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
e) projekt nr 5: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
f) projekt nr 6: zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny,
g) projekt nr 7: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lisewo,
h) projekt nr 8: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo.
i) projekt nr 9: utworzenia jednostki organizacyjnej w celu uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej,
j) projekt nr 10: Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przeprowadzono głosowanie nad porządkiem obrad.
 
W chwili głosowania uczestniczyło 12 radnych.
 
- za przyjęciem głosowało 12 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Porządek obrad sesji został przyjęty.
 
Ad.4
Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad.5
Protokół z XIV sesji został przyjęty.
 
Ad.6
Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym
(informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad.7

Radny Bogdan Taczyński nawiązał do wcześniejszych ponagleń w związku ze zbiórką odpadów plastikowych. Powiedział, że pojemniki do tego służące są zasypane śmieciami i źle reprezentują naszą gminę.
Poruszył sprawę dotycząca porządku za przedszkolem, gdzie jest widoczny odpadający tynk, zniszczone schody, można zauważyć również rozrzucone worki. Trzeba tę sytuację jak najszybciej rozwiązać, ponieważ jest to miejsce, do którego uczęszcza wiele osób, nie tylko dzieci, ale również dorośli, którzy korzystają z usług stomatologa i Gminnego Centrum Informacji.
Następna interpelacja przedstawiona również przez radnego B. Taczyńskiego dotyczyła szkół, a mianowicie otrzymania informacji na temat wyników sprawdzianu zewnętrznego, jakie  uzyskały szkoły z terenu gminy oraz jak zaprezentowaliśmy się na powiatowej gimnazjadzie i powiatowych zawodach szkół podstawowych. Radny B. Taczyński podsumował, iż w powiatowej gimnazjadzie brały udział takie szkoły jak: gimnazjum nr 2, Papowo, Podwiesk, Unisław, Stolno, Kijewo, Gimnazjum Katolickie natomiast, dlaczego zabrakło przedstawicieli ze szkół z naszej gminy.
 
Radny Marek Szpręglewski poinformował, iż w dniach  20-22 czerwca 08r. odbędą się obchody zorganizowane w rocznicę 60- lecia powstania klubu Viktoria Lisewo. W kierunku radnych powędrowały podziękowania za dobry układ pomiędzy radą a klubem oraz za wsparcie i dotacje. Został również wspomniany pan Wenda Kazimierz pierwszy radny klubu. Honorowym gościem obchodów będzie pan Benedykt Marszałkowski.
Na ręce przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Jerzego Cabaja powędrowały osobiste zaproszenia.
 
Radny Adam Jurzysta przedstawił plan obchodów przedstawionych już wcześniej przez radnego M. Szpręglewskiego.
 
Radny A. Jurzysta przywołał również sprawę dotyczącą stadionu, a mianowicie potrzebnej jego renowacji, budowy obiektu socjalnego (odnowienie), ponieważ jest on wykorzystywany do wielu przeprowadzanych imprez, w związku z tym niezbędne jest jego odnowienie.
 
Ad. 8
a) Insp. ds. Wodociągów Zbigniew Dudziński omówił projekt nr 1 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lisewo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2007 – 2025.
 
Mgr inż. Tadeusz Bielecki przedstawiciel Biura Projektowo- Inwestycyjnego w Toruniu podjął szczegółową dyskusję na temat przedstawionego projektu przez pana Zbigniewa Dudzińskiego. Omówił najkorzystniejszy plan do realizacji na terenie Gminy Lisewo. Przedstawił również stan techniczny urządzeń, potencjał techniczny urządzeń dostawcy, którym byłby w tym przypadku Toruń oraz wymogi i koszty w stworzeniu przedstawionych zamierzeń.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że ta dyskusja nie powinna odbywać się na sesji. Stwierdził, iż powinna się ona odbyć w trakcie komisji, ponieważ zbyt mało o tym wiadomo na chwilę obecną, by móc się na ten temat wypowiadać i dlatego też nie można zająć stanowiska do przedstawionego tematu.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, iż Pan Zbigniew Dudziński uczestniczył w posiedzeniach wszystkich komisji, gdzie były udzielone szczegółowe informacje, natomiast trudno jest przedstawić tak obszerny temat w krótkim tekście, który ma odzwierciedlać najważniejsze kwestie w danym problemie.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
 
Za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lisewo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2007 – 2025 została podjęta.
 
b) Skarbnik gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo.
Powiedziała, iż plan dochodów na 2008 rok zwiększono o kwotę 13.740 zł. Zwiększeniu uległy dochody w dziale Oświata i Wychowanie o kwotę 922,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia ( szkoła Krusin).
O kwotę 12.818,00 zł zwiększono dochody w dziale Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dożywianie.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały
 
Za głosowało 11 radnych, wstrzymało się 2 radnych.
 
Uchwała Nr XV/107/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r. została podjęta.
 
 
c) Skarbnik gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 3 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2008 r.
 
Radny Grędzicki zapytał, czy nie lepiej jest zaciągnąć pożyczkę z banku zagranicznego w innej walucie.
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że aktualnie taka sytuacja, iż obce waluty stoją wysoko, nie znaczy, że tak będzie nadal, dlatego korzystniejszym jest inwestowanie w polską walutę.
 
Radny Bogdan Taczyński stwierdził, iż przyjmując budżet i ustalając dochody i wydatki to musimy liczyć się z tym, że należy to wykonać.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
 
Za podjęciem głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2008 r. została podjęta.
 
 
d) Insp. ds. Gospodarki Gruntami Pani Władysława Dudzińska przedstawiła projekt nr 4 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo.
Powiedziała, że projekt uchwały sporządzono na wniosek Mieczysława i Krystyny, małż. Kowalik zamieszkałych we wsi Lipienek, właścicieli gospodarstwa rolnego. Zbywana działka stanowi obecnie rów przykryty, który przebiega przez grunty Państwa Kowalik. Z uwagi na śródpolne położenie byłego rowu, działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i dlatego sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej jako działka niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały.
 
Radna Aneta Kwiatkowska nie uczestniczyła w głosowaniu.
 
Za głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.
 
e) Insp. ds. Gospodarki Gruntami Pani Władysława Dudzińska przedstawiła projekt nr 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo.
Powiedziała, że niniejszy projekt uchwały opracowano na wniosek Mariusza i Anny małż. Dziubak zamieszkałych we wsi Lipienek, właścicieli gospodarstwa rolnego.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
za głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XV/110/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta.
 
Ogłoszono 10 minut przerwy.
 
f) Pani Władysława Dudzińska przedstawiła projekt nr 6 w sprawie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny.
Powiedziała, że projekt uchwały sporządzono w związku z upływem z dniem 30 czerwca br. okresu ważności umowy najmu z dnia 05 lipca 2005 r. zawartej na lokal użytkowy, w którym mieści się gabinet stomatologiczny określonego w Aneksie do umowy z dnia 11.07. 2005 r. W związku z wejściem w życie z dniem 21 października 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218) uległ zmianie m. in. przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a określony w art. 2 cytowanej ustawy, który zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Biorąc pod uwagę powyższe przy wynajmowaniu lokalu na następny okres temu samemu najemcy zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
 
„za” głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XV/111/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny została podjęta jednogłośnie.
 
 
g) Insp. ds. Gospodarki Gruntami Pani Władysława Dudzińska przedstawiła projekt nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lisewo.
 
Poinformowała, że nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 2005 r. z dniem 1 stycznia 2008 r. wprowadziła wiele zmian. Nowe przepisy ujednolicają zasady i wysokość bonifikat przysługujących w trakcie procedur przekształceniowych. Nowelizacja ustawy określa przyznanie obowiązkowych bonifikat dla trzech grup użytkowników, którzy chcą dokonać przekształcenia.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.
Z wnioskiem o przekształcenie w/w prawa mogą wystąpić osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi w/w nieruchomości a także spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
 
 
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał o wyjaśnienie odnośnie uzasadnienia, kto jest organem właściwym w sprawie wysokości bonifikat oraz jak to jest możliwe, że organy te będą mogły udzielić wyższych zniżek niż te przewidziane w nowelizacji.
Pani Dudzińska odpowiedziała, iż organem właściwym jest Wójt Gminy. Odnośnie bonifikat będzie mógł określić zniżki wyższe niż te określone w nowelizacji oczywiście za zgodą Rady Gminy.
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
 
„za” głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XV/112/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.
 
h) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt nr 8 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo.
 
Wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kwota zasadniczego wynagrodzenia przysługująca wójtowi w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi 4.200 – 5.900 zł, natomiast dodatku funkcyjnego kształtuje się w granicach 1.500 – 1.900 zł.
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały
 
Za głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XV/113/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo została podjęta.
i) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt nr 9 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w celu uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
 
Radny Bogdan Taczyński stwierdził, iż podejmując tę tematykę już teraz jest zbyt wczesnym posunięciem,  ponieważ szkoła jeszcze funkcjonuje i funkcjonować będzie do końca sierpnia tego roku, i powinno się w pierwszej kolejności załatwić sprawy formalne i dopiero wtedy można  przejść do tworzenia czegoś nowego.
 
Zaznaczył też, że stworzenie nowych zakładów wiąże się z powstaniem nowych stanowisk administracyjnych. Pojawia się tu pytanie: jakie koszty będą z tym związane tzn. z administrowaniem tego obiektu.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, iż nie można zwlekać z tą sprawą do końca sierpnia, ponieważ projekt musi znaleźć się w Urzędzie Marszałkowskim w czerwcu, co nie stoi na przeszkodzie, ponieważ prace remontowe nie rozpoczną się wcześniej jak po załatwieniu wszelkich spraw ze szkołą, więc nie wcześniej jak pod koniec sierpnia. Przekazaniem sprzętu szkolnego, komputerowego, itd. zajmie się pani dyrektor urzędująca w placówce do 30 sierpnia bieżącego roku. Natomiast koszty administracyjne są żadne, ponieważ będzie wszystko finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
 
Radny B. Taczyński odwołał się do statutu, w którym jest mowa o zatrudnieniu kierownika, księgowego i innych osób. Zapytał, kto za to zapłaci.
Wójt Jerzy Cabaj ponownie odpowiedział, że wszelkie koszty będą finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
 
Przedstawiciel stowarzyszenia ludzie ludziom z Chełmna pan Zbigniew Wróbel przedstawił planowane działania w celu utworzenia na terenie Gminy Lisewo w budynkach w szkole Podstawowej w Drzonowie Zakładu produkcyjnego, który ma na celu zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
„za” głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XV/114/08 Rady Gminy Lisewo  z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki  organizacyjnej w celu uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej została podjęta jednogłośnie.
 
j) Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt nr 10 w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011r.
Powiedział, że w związku z ogłoszeniem konkursów przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu w sprawie dofinansowania inwestycji gminnych z funduszy Unii Europejskiej, istnieje potrzeba uchwalenia planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011.
 
Radny Franciszek Bąk zaznaczył, że w projekcie budowy drogi Wierzbowo-Wabcz na rok 2008 jest 500 tysięcy złotych, a w przesuniętym projekcie na rok 2009 tylko  341 tys. zł.
 
Pan Kazimierz Kowal odpowiedział, iż będziemy występować o dofinansowanie, czyli nie poniesiemy dodatkowych kosztów.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
„za” głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XV/115/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r.. w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011 została podjęta jednogłośnie.
 
 
Ad.9
Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
 
- wywóz odpadów (plastiku) prowadzi firma Eko- System co 2 tygodnie i nie ma potrzeby wykonywania częściej tej czynności. Pełne pojemniki na plastiki były jednorazowym incydentem.
 
- porządki za przedszkolem dotyczą szkoły, to ona powinna się tym zająć, ponieważ jest administratorem budynku.
 
-nasze szkoły w egzaminie 6- klasistów wypadły następująco: Szkoła w Krusinie – 26,9%, Szkoła w Drzonowie 23,3%, Szkoła w Lisewie 20,7%.
 
- udział w imprezach sportowych uczniów z naszych szkół nie jest zły, ponieważ bardzo często wyjeżdżają na różnego typu zawody.
 
 
Ad.10
Radny Taczyński ponownie zaapelował w sprawie częstszego wywożenia odpadów plastikowych, sugerując, iż mogłaby się zająć tym służba porządkowa z Gminy Lisewo.
 
Wójt Gminy Lisewo odpowiedział, iż jest to nieracjonalne posunięcie, ponieważ nie byłoby miejsca na ich składowanie i uważa, że nie jest to potrzebne.
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XV Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
                                                                                           
                                                                                              Sekretarz obrad:
                                                                                      W-ce Przew. Franciszek Bąk
 

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (1 września 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 07:56:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516