PROTOKÓŁ Nr XVI/08

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XVI Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008r. rozpoczęła się o godz. 10.00,
a zakończyła o 12.45.
 
Ad. 1. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła XVI sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2. W chwili rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Marek Szpręglewski (L), Mieczysław Szymborski (lista obecności stanowi załącznik nr 1).
            Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Przedszkola w Lisewie Janina Lewandowska, Z-ca Dyrektora ZSO Iwona Kamińska, Kierownik Gm. Usł. Wodno- Kan. Tomasz Krajewski, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Radny Powiatowy Andrzej Wiśniewski,  Insp. ds. Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Kierownik Gm. Ośr. Pom. Społ. Teresa Jamka, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności
( załącznik nr 2).
 
Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 06.06.2008 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku Gminy Lisewo
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo,
b) projekt nr 2: sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo,
c) projekt nr 3: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo,
d) projekt nr 4: sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
e) projekt nr 5: warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego,
f) projekt nr 6:ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i
                       gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo,
g) projekt nr 7: ustalenia, sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo,
h) projekt nr 8: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo,
i) projekt nr 9: powołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie,
j)  projekt nr 10: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
k)  projekt nr 11: Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2008 – 2013,
l) projekt nr 12: zawarcia porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego  
                         zorganizowania i współfinansowania nauki religii wyznania Kościoła  
                         Adwentystów Dnia Siódmego,
ł)  projekt nr 13:przystapienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
                         „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”,
m)  projekt nr 14: zmiany Statutu Gminy Lisewo,
n) projekt nr 15: zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie 
                          Gminy Lisewo w latach 2008-2013,
o) projekt nr 16: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej nieruchomości.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przeprowadzono głosowanie nad porządkiem obrad.
 
(W chwili głosowania uczestniczyło 11 radnych)
- za przyjęciem głosowało 11 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Porządek obrad sesji został przyjęty.
 
Ad. 4 Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5 Protokół z XV sesji został przyjęty.
 
Ad. 6 Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym
(informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał, kiedy wreszcie pojawi się znak w Linowcu z kierunkiem na Pniewite i znak „niebezpieczne zakręty” w Linowcu na wysokości posesji
p. Jelonek
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał
-co będzie z budową kolektora ściekowego w Lipienku,
-jak wygląda sprawa garażu dla straży w Lipienku
-czy da się coś zrobić w sprawie budowy placu zabaw w Lipienku,
Powiedział też, że słabo „idzie” remont tamtejszej świetlicy.
 
Radny Bogdan Taczyński zaznaczył, że na poprzedniej sesji składał interpelację odnośnie wyników egzaminu w Gimnazjum w Lisewie i do tej pory ich nie uzyskał.
Dodał, że w połowie sierpnia w Lisewie był bardzo nieprzyjemny zapach przez blisko tydzień i mieszkańcy skarżyli się na taką sytuację.
Poprosił o informacje, na jakim etapie jest modernizacja boiska w Lisewie.
 
Ad. 8
Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
 
Przybył radny Mieczysław Szymborski. Obecnych na sesji 12 radnych.
 
 
 
Ad. 9
a) Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska omówiła projekt nr 1 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo.
Powiedziała, że zbywana działka stanowi grunt rolny po przykrytym rowie melioracyjnym. Położona jest we wsi Strucfoń i bezpośrednio graniczy ze wsią Lipienek. Działka ma dostęp do drogi publicznej.
 
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 12 radnych
 
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży   nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.   
b) Pani W. Dudzińska przedstawiła projekt nr 2 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo.
Wyjaśniła, że obecnie działki stanowią rowy przykryte. Śródpolne położenie byłych rowów powoduje, że grunty te  nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości  i dlatego sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej.
 
Uwag ani pytań do projektu nie było.
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem:
„za” głosowało 12 radnych
 
Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.
 
c) Pani Władysława Dudzińska odczytała projekt nr 3 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo.
Powiedziała, że w związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2008 r.  ważności  umów dzierżawnych zawartych na grunty gminne wykazane w załączniku do niniejszej uchwały, 
podania o dalszą dzierżawę  gruntów  objętych uchwałą złożyli wszyscy dotychczasowi dzierżawcy. Przy wydzierżawianiu gruntów na następny okres temu samemu dzierżawcy zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały.
 
Nie zgłoszono żadnych uwag.
 
Pani Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 12 radnych
 
Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.
 
d) Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska omówiła projekt nr 4 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały opracowano na wniosek Pana  Henryka Banaszek zamieszkałego w Grudziądzu, użytkownika  wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krajęcinie.
 
Nie było uwag do przedstawionego projektu.
 
Przeprowadzono głosowanie
„za” głosowało 12 radnych
 
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste została podjęta jednogłośnie.
 
 
e) Insp. ds. Oświaty i Sportu Alicja Nogalska odczytała projekt nr 5 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
Powiedziała, że niniejsza uchwała określa warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
Nie było uwag do omawianej uchwały.
 
Uchwała  Nr  XVI/120/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia  2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego została podjęta jednogłośnie.
 
f) Pani A. Nogalska omówiła projekt nr 6 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo.
Powiedziała, że Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, a także określa granice ich obwodów w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom z jej terenu spełnianie obowiązku szkolnego.
 
Uwag ani pytań do projektu nie było.
Uchwała Nr XVI/121/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia  2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo została podjęta jednogłośnie.
 
g) Pani Alicja Nogalska przedstawiła treść projektu nr 7 w sprawie ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo.
Dodała, że Rada Gminy ustala  sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom z jej terenu spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uwzględniając równocześnie, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać  3 km.  Zmiana sieci oddziałów przedszkolnych wynika  z faktu likwidacji Szkoły Podstawnej w Drzonowie z dniem 31.08. 2008 r.,  a więc również i oddziału przedszkolnego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
Uwag ani pytań do projektu nie było.
Uchwała Nr XVI/122/08 Rady Gminy Lisewo z dni 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo została podjęta jednogłośnie.
h) Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła projekt nr 8 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo.
Dodała, że w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium  konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa Rada Gminy w formie uchwały.
 
(na sesję przybył radny Marek Szpręglewski (L). Obecnych na sesji 13 radnych)
 
Pan B. Taczyński zapytał, czy § 11 jest zgodny z przywoływaną podstawą prawną uchwały.
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska odpowiedziała, że jest zgodny.
 
Radny B. Taczyński wnioskuje, aby § 11 usunąć z treści omawianego projektu.
Uważa, że skoro rada gminy chce zasięgnąć opinii mieszkańców, to powinna być ona wiążąca dla rady. W przeciwnym wypadku taki zapis nie ma sensu.
 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że mieszkańcy w takich konsultacjach podejmują tylko opinię, a nie decyzję. Decyzja należy do rady gminy.
 
Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem pana Bogdana Taczyńskiego:
Za wprowadzeniem poprawki było 2 radnych, przeciw 7, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Poprawka nie została wprowadzona.
 
Przewodnicząca RG przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały:
„za” przyjęciem było 11 radnych, przeciw 2.
 
Uchwała Nr XVI/123/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo została podjęta.
Ogłoszono 10 min przerwy.
i) Pani H. Chrzanowska omówiła projekt nr 9 w sprawie powołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.
Wyjaśniła, że pismem z dnia 11 lipca 2008 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wskazał Pana Grzegorza Zalewskiego jako swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Grzegorza Zalewskiego spowoduje uzupełnienie składu Rady Społecznej powołanej Uchwałą Nr IX/64/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 r.
 
Nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego projektu.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 13 radnych
 
Uchwała Nr XVI/124/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie została podjęta jednogłośnie.
j) Pani Wiesława Chojnicka odczytała projekt nr 10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Powiedziała, że Pan Robert Wyczyński pismem z dnia 29 maja 2008 r. przesłanym na ręce przewodniczącego Rady Gminy Lisewo zrzekł się mandatu radnego.
Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, jaki będzie dalszy los tego mandatu po podjęciu uchwały.
Wyjaśniono, że będą zarządzone wybory uzupełniające w przeciągu trzech miesięcy.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy jeżeli radny nie zrzekłby się mandatu, to czy nadal byłby radnym.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że byłby radnym, dopóki nie złożyłby oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji.
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przedstawiła okoliczności pozbawiające mandatu radnego.
 
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
„za” głosowało 11 radnych, przeciw 2 radnych.
 
Uchwała Nr XVI/125/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta.
k) Pan Kazimierz Kowal omówił projekt nr 11 w sprawie Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2008 – 2013.
Dodał, że w związku ze złożonym przez Komisję Rolnictwa Budżetu i Rozwoju Gospodarczego projektu modernizacji dróg gminnych, istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2008 – 2013.
 
Radny Marek Szpręglewski przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powiedział, że Komisja lustrowała wiejskie drogi gminne, a przy ustalaniu kolejności modernizacji brano pod uwagę m. in. natężenie ruchu, dowóz dzieci do szkół.
 
Przewodnicząca RG przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
l) Insp. ds. Oświaty i Sportu Alicja Nogalska zapoznała radnych z projektem nr 12 w sprawie zawarcia porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego zorganizowania i współfinansowania nauki religii wyznania  Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Powiedziała, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego złożył w Urzędzie Gminy w Lisewie  wniosek o zatrudnienie  nauczyciela religii  Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który będzie prowadził  punkt katechetyczny od 1 września 2008 r. dla dzieci uczęszczających do szkół, dla których między innymi Gmina Lisewo  jest organem prowadzącym.
Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela katechety odbywać się będzie proporcjonalnie do ilości uczniów danej gminy pobierających naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na podstawie danych przekazywanych  przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  gminie Lisewo. Zasada ta będzie stosowana w odniesieniu do wynagrodzenia nauczyciela od 1 września 2008 r.
 
Pytań do projektu uchwały nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XVI/126/08 Rady Gminy Lisewo z dnia  27 sierpnia 2008 r. w sprawie  Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2008 – 2013 została podjęta.
ł) Sekretarz Gminy pani Chrzanowska przedstawiła projekt nr 13 w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.
Wyjaśniła, że, jednym z beneficjentów LGD może być gmina. Jako członek będzie mogła uzyskać dodatkowe punkty przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu. W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ustaliła lokalne kryteria wyboru projektów. W przypadku kiedy beneficjent jest członkiem przy ocenie wniosku, otrzymuje 5 punktów dodatkowych za członkostwo. W poprzednim stanie prawnym, gmina była członkiem wspierającym, a więc miała mniejsze kompetencje. Teraz jako członek zwyczajny będzie pełnoprawnym partnerem, będzie mogła brać udział w głosowaniu, jej przedstawiciele będą mogli zasiadać w organach decyzyjnych stowarzyszenia.
 
Nie wniesiono uwag do projektu.
 
Wynik głosowania nad projektem był następujący:
„za” głosowało 11 radnych, przeciw 1, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XVI/128/08 Rady Gminy Lisewo z dnia  27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” została podjęta.
m) Przewodnicząca RG W. Chojnicka omówiła projekt nr 14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo.
Wyjaśniła, że zmiana załącznika z wykazem jednostek organizacyjnych Gminy Lisewo wynika z uaktualnienia jednostek organizacyjnych. Konieczna jest ze względu na likwidację Szkoły Podstawowej w Drzonowie oraz utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
 
Uwag ani pytań do projektu nie było.
 
Wynik głosowania nad projektem uchwały był następujący:
„za” głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny.
 
Uchwała Nr XVI/129/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca Statut Gminy Lisewo została podjęta.
n) Pani Wiesława Chojnicka zapoznała radnych z projektem nr 15 w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013.
Dodała, że rozdział „Niepełnosprawni” uzupełniono o zapisy o  rehabilitacji zawodowej i społecznej , o zamiarze utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
 
Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą:
„za” głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XVI/130/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013 została podjęta.
o) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka omówiła projekt nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej nieruchomości.
Powiedziała, że zabudowana nieruchomość po zlikwidowanej szkole położona w Drzonowie  zostanie przekazana w użyczenie na okres 10 lat na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Okres użyczenia wynika z wymogów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który to udziela dofinansowania na utworzenie ZAZ w Drzonowie. ZAZ będzie działał jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka Gminy Lisewo działająca w formie jednostki budżetowej.
 
Radny B. Taczyński powiedział, że niepokój budzi uzasadnienie do uchwały. Wyjaśniono, że wersja uzasadnienia była zmieniana i ostateczna wersja jest już poprawna.
 
Pan Taczyński zapytał także, czy budżet gminy będzie obciążony przez ZAZ.
Wójt odpowiedział, że tego jeszcze nie wiadomo. Dodał, że w budynku byłej szkoły będzie funkcjonować świetlica, miniprzedszkole, więc gmina i tak będzie musiała utrzymywać obiekt.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że szkoła była likwidowana pod kątem obniżenia wydatków UG.
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że w czasie funkcjonowania szkoły koszt utrzymania wynosił 600 tys. zł, a obecnie wyniosłoby to 60 tys. zł na prowadzenie budynku.
Utrzymanie budynku jest kosztem koniecznym dla gminy.
 
Radny Bąk powiedział, że te słowa nie przekonują go. Zaznaczył, że taki zakład co wyprodukuje, to pieniądze przeznaczy na udoskonalenie zakładu, a jeżeli gmina podejmie uchwałę o finansowaniu, to będzie musiała płacić za całe utrzymanie..
Wójt powiedział, że w pierwszej kolejności pieniądze ZAZ-u będą szły na utrzymanie a dopiero to, co zostanie będzie przeznaczane na modernizację.
 
Pani Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem:
„za” głosowało 12 radnych, 1 radny przeciw.
 
Uchwała Nr XVI/131/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej nieruchomości została podjęta.
 
 
Ad. 10
Wójt w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
 
- znaki w Linowcu zostaną postawione ze środków gminnych, ponieważ przyszła negatywna odpowiedź z zarządu dróg,
 
- na budowę kolektora ściekowego będą dotacje tam, gdzie na 1 km przypada 120 osób,
a u nas przypada 60 mieszkańców,
 
-  sprawa garaży dla straży pożarnej jest na etapie rozmów z ich właścicielem, ale na razie warunki są nie do przyjęcia,
- na budowę placu zabaw gmina teraz nie otrzyma środków, a być może dopiero w 2009 roku,
- świetlica w Lipienku już byłaby pomalowana, ale ze względu na to, że będzie tam miniprzedszkole, to sprawa trochę się przedłużyła. Jednak za ok. 2 tyg. remont będzie już skończony,
- rolnik ma prawo wywieźć obornik, tym bardziej, że teraz jest termin wywożenia. Trzeba się spodziewać tego, iż takie sytuacje będą się zdarzać co roku,
- boisko ORLIK będzie budowane w 2009 roku
333 tys. zł będzie z Urzędu Marszałkowskiego, tyle samo z wydziału Kultury i Sportu
i 333 tys. zł z budżetu gminy.
Do końca tego roku będą dokonane oględziny na ten temat i jeżeli koszt budowy zmieści się w 1 mln zł, będziemy budować, a jeżeli przewyższy tę kwotę, nie będzie tej inwestycji.
 
Przewodnicząca RG wyjaśniła radnemu Bogdanowi Taczyńskiemu, że na ostatniej sesji były podane ogólne wyniki egzaminu w szkołach podstawowych. Wyniki z gimnazjum nie byly jeszcze znane.
Dodała, że jeżeli interesują radnego szczegółowe informacje, to trzeba poczekać na działalność szkół i wtedy złożyć wniosek o dalsze wiadomości.
Insp. ds. Oświaty i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego i powiedziała że nauczyciele z gimnazjum będą je analizować. Ogólnie nasze gimnazjum wypadło bardzo słabo.
 
Sołtys wsi Drzonowo poprosił, aby na zakręcie w Drzonowie zamontować lampy.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał na jakim etapie są prace w stacji wodociągowej w Kamlarkach.
Poprosił, aby po naprawie przepłukiwać rury, by od razu w kranach leciała czysta woda, nie taka z osadem.
 
Sołtys Bartlewa Kazimierz Górczyński poruszył sprawę kanalizacji przy tamtejszej remizie oraz przydomowych oczyszczalni w Bartlewie.
 
Pani Wiesława Chojnicka zapytała, czy miniprzedszkola będą funkcjonować już od września.
 
Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział:
 
-jeżeli nie będzie konieczne sporządzanie dokumentacji, to lampy w Drzonowie zostaną ustawione,
 
- w Kamlarkach gmina ze swoich środków będzie próbowała wstawić nowe urządzenia,
 
- sprawa przepłukiwania rur zostanie zgłoszona panu Tomaszowi Krajewskiemu,
 
- niektóre gminy już wycofują się z budowy oczyszczalni, ponieważ przez 5 lat należą one do własności gminy i przez ten okres wszelkie naprawy musi wykonywać gmina.
Należałoby z chwilą zakończenia budowy inwestycji przekazać ją na własność użytkownikowi.
 
- miniprzedszkola ruszą od 1 września w Lisewie, Krusinie, Pniewitem i w Drzonowie.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka powiedziała, że 6 września odbędą się gminne dożynki w Lisewie, a 7 września będą powiatowe dożynki w Papowie Biskupim.
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVI Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
                                                                                          
                                                                                                     Sekretarz obrad:
                                                                                            W-ce Przew. Franciszek Bąk
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (29 października 2008)
Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 09:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1599