PROTOKÓŁ NR XVII/08

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 29 października 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XVII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 r. rozpoczęła się o godz. 13-tej, a zakończyła o 14.45.

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XVII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Bogdan Taczyński, Marek Szpręglewski (Lisewo) - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27.08.2008 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy  Lisewo  na  lata  2008 -  2011,
b) projekt nr 2: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
c) projekt nr 3: zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 rok,
d) projekt nr 4: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne,
e) projekt nr 5: zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2008r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy – kserokopia informacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał informacje Urzędu Skarbowego w Chełmnie na temat złożonych oświadczeń – kserokopia informacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 7 Radny Edmund Szymborski poruszył problem drogi biegnącej obok posesji Andrzeja Czerwińskiego. Dodał, że wniosek o remont tej drogi wpłynął do Urzędu Gminy w 2006 roku i do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie nie zrobiono.
 
Radna Ryszarda Jankowska poruszyła następujące sprawy:
- brak parkingu koło sali sesyjnej,
- nierówności na chodniku przy ulicy Toruńskiej,
- dziury w ulicy Toruńskiej.
 
Radny Marek Szpręglewski zapytał, kiedy będzie zamontowana lampa we wsi Krusin i o znak miejscowości Linowiec.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że należałoby utwardzić parking przy GOZ. Dodał, że miało to być zrobione przez firmę, która robiła drogi na terenie gminy.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że przy budynku p. Moskala kończy się chodnik, który jest wykończony 15 cm krawężnikiem, co stwarza niebezpieczeństwo.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że zgodnie z planem inwestycyjnym Gminy Lisewo na lata 2008 -2011 przesunięto budowę drogi Wierzbowo-Wabcz na rok 2009. Dodał, że ma nadzieję, że będzie to ostateczny termin realizacji tej drogi. Zapytał także o inwestycje: modernizacja stacji wodociągowej we wsi Kamlarki.
 
Radna Maria Adamczyk zapytała, na jakim etapie jest przejęcie budynku na świetlice w Kornatowie. Poza tym zgłosiła dziury w asfalcie przy stacji PKP w Kornatowie i złożyła wniosek o zamontowanie lampy we wsi Drzonowo.
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała, jakie są ustalenia po spotkaniu z przedstawicielami firmy „SKANSKA”.
 
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy  Lisewo  na  lata  2008 -  2011(projekt uchwały stanowi załącznik nr 6).
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy  Lisewo  na  lata  2008 -  2011.
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/132/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy  Lisewo  na  lata  2008 -  2011 została podjęta (załącznik nr 7).
 
Kierownik GOPS Teresa Jamka przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (załącznik nr 8)                        
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/133/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (załącznik nr 9) została podjęta.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok – załącznik nr 10.
Wyjaśnił, że z uwagi na to, że środki na zakup samochodu w wys. 1.000 zł były zdjęte z rezerwy kryzysowej została wprowadzona poprawka do projektu uchwały.
 
 Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok.
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
                      
Uchwała Nr XVII/134/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca budżet gminy Lisewo na 2008 rok została podjęta- załącznik nr 11.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne – załącznik nr 12.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy Zakład Mięsny Ritter i Spółdzielnia Mleczarska wyrazili zgodę na przeprowadzenie badań i nie mieli uwag do ich wyników.
 
Kierownik Gminnych Usług Wodno –Kanalizacyjnych Tomasz Krajewski powiedział, że ścieki zostały pobrane i przeprowadzono badania w laboratorium w Grudziądzu. O wynikach zostali powiadomieni.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że jeśli stawka jest dla zakładów zbyt wysoka to drugim dla nich wyjściem jest pobudowanie własnych oczyszczalni.  
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że 8 lat temu wnioskował o zakup beczkowozu przez Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych. Dodał, że ścieki z bloków kolejowych do oczyszczalni ścieków wywożone są od lat. Co miesiąc musi płacić ok. 100 zł bo dodatkowo wliczony jest koszt wywozu beczkowozem.
 
Pan Wójt odpowiedział, że gminy nie stać na zakup beczkowozu i zatrudnienie kierowcy. Jest to wydatek ok. 500 tys. zł.
 
Radny Marek Szpręglewski  (P) zwrócił się do radnego Edmunda Szymborskiego i powiedział, że wiadomo jest iż część ścieków z bloków kolejowych idzie do rur melioracyjnych i dalej do Strugi Sadzka.
 
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że ścieki są nie tylko od niego, ale z całej gminy. 
 
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.
Za podjęciem głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
 
Uchwała Nr XVII/135/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne  została podjęta- załącznik nr 13.
 
Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo - załącznik nr 14.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo.
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVII/136/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 15.
 
Ad.9 Wójt Gminy Jerzy Cabaj udzielił odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział, że grunty pod drogą koło p. Czerwińskich nie były własnością gminy tylko stanowiły własność prywatną. W wyniku postępowania sądowego o zasiedzenie z wniosku UG Lisewo, Sad Rejonowy w Chełmnie w dniu 12.06.2008r. wydał postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości przez tut. Gminę. Następnie złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Chełmnie o wpis do KW Gminy Lisewo jako właściciela tej nieruchomości. W dniu 10.10.2008 r. do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o wpisie do Księgi Wieczystej. W granicach określonych przez ewidencję geodezyjną droga będzie wyremontowana.
Pan Wójt dodał, że były wyzwiska pod jego adresem przez p. Czerwińskich.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt odpowiedział:
- parking przy sali sesyjnej będzie wykonany. Pan Wójt dodał, że można korzystać z parkingu przy GOZ;
- chodnik na ulicy Toruńskiej jest przy drodze wojewódzkiej, dlatego nie można nic zrobić bez uzgodnień. Pan Wójt dodał, że został on zniszczony przez korzenie drzew;
- remont asfaltu na ulicy Toruńskiej jest od dwóch lat w planach inwestycyjnych powiatu.
 
W odpowiedzi na wnioski radnego Marka Szpręglewskiego (P) p. Wójt odpowiedział, że aby zamontować lampę w Krusinie musi być sporządzona dokumentacja, ponieważ trzeba wstawić nowy słup. Jeśli chodzi o znak miejscowości - będzie rozmawiał z zarządem dróg powiatowych.
 
W związku z sugestią radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział, że z utwardzeniem parkingu przy GOZ wstrzymał się do wyjaśnienia kwestii dzierżawy terenu za boiskiem przez firmę „SKANSKA”.
 
W sprawie zgłoszonej przez radnego Franciszka Bąka p. Wójt powiedział, że udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Mieczysława Szymborskiego p. Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o drogę Wierzbowo-Wabcz to jest kwestia do przeanalizowania czy, asfalt czy tzw. wylewka. Koszt 1km asfaltu w przyszłym roku będzie ok. 1mln. złotych. Remont stacji wodociągowej w Kamlarkach będzie w przyszłym roku.
 
W związku z pytaniem radnej Marii Adamczyk p. Wójt odpowiedział, że będzie zrobiona ekspertyza czy w budynku PKP, pod którym znajduje się studnia może mieścić się świetlica wiejska. W sprawie lampy dla mieszkańców Drzonowa p. Wójt spotka się z Wójtem gminy Chełmża.
 
W związku z pytaniem radnej Ryszardy Jankowskiej dotyczącym spotkania z przedstawicielami firmy „SKANSKA” p. Wójt odpowiedział, że tematyką spotkania była praca, wynajem mieszkań dla pracowników i sprawa posiłków.
Poinformował, że informacje będą u sołtysów. Urząd nie będzie pośredniczył w załatwianiu pracy i wynajmie mieszkań.
Poza tym poinformował, że w sprawie dzierżawy gruntów za boiskiem będzie spotkanie.
 
Ad.10 Marzena Czerwińska (mieszkanka wsi Kornatowo) powiedziała, że z ich strony nie było pomówień Wójta. Poza tym powiedziała, że droga do nich jest nieprzejezdna i nie chce przyjeżdżać samochód po mleko. Była zgłaszana sprawa słupów granicznych do p. Kowala i do dnia dzisiejszego nie było interwencji.
 
Pan Wójt odpowiedział, że gmina dopiero od 10 października br. jest właścicielem tej drogi. Obecnie w rezerwie nie ma kamienia, ale droga będzie wyremontowana. Jeśli chodzi o słupki graniczne to gmina do tej pory nie mogła wchodzić na prywatny grunt.
 
Elżbieta Lewandowska (sołtys wsi Wierzbowo) zapytała, co z dokończeniem asfaltowania drogi Wierzbowo-Wabcz. Sprawa ciągnie się od 2004 roku.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że droga ta miała być robiona przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Ale gmina nie ma środków, aby wyłożyć i czekać 3 lata na ich zwrot. Droga w planach inwestycyjnych przewidziana jest na rok 2009.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że przypomni trochę historii drogi Wierzbowo_- Wabcz. Gm. Stolno zrobiła asfalt do granicy z naszą gminą na naszą prośbę  z zamiarem takim, że my dokończymy asfaltowanie. Jest to ostatnia szansa na otrzymanie środków z UE i trzeba zrobić wszystko, aby zrobić tę drogę. Zrobienie tej drogi metodą natrysku nie da nic, ponieważ jeżdżą tam ciężarowe samochody. Dodał, że za ten stan rzeczy nie wini Wójta, ale siebie i całą Radę.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że natrysk na tym odcinku drogi Wierzbowo –Wabcz nie zda egzaminu, ponieważ jest za duża częstotliwość ruchu pojazdów.
 
Wójt Gminy powiedział, że możemy nie mieć przyznanych środków, ponieważ na wszystkie gminy jest 18 mln. złotych. I trzeba zadecydować, czy za 500 tys. zrobić kawałek asfaltu czy 2,5 km. metodą sprysku. Na drogę zrobioną metodą sprysku jest 5 lat gwarancji.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że wierzy, iż droga Wierzbowo – Wabcz będzie zrobiona.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, ile wynosi cena kwintala żyta.
 
Pan Wójt odpowiedział, że ok. 55 zł.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że z tego, co się orientuje to w gminie Stolno w tym roku zrobiono 3 km asfaltu. Dodał, że należy brać z nich przykład jeśli nie umiemy gospodarować własnym budżetem. Wielkość budżetu mamy taką samą jak gm. Stolno.
 
Pan Wójt powiedział, że nie można tak mówić, bo obrażamy wzajemnie siebie.
Biorąc pod uwagę gminę Stolno to należy zauważyć, że gmina ta ma 0,… do spłaty a nasza gmina 600 tys. zł. Tą metodą, którą jest robiony asfalt w Stolnie to za 600 tys. zrobilibyśmy ponad 1km drogi rocznie.
 
Radny Andrzej Gredzicki powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg robiąc drogę wyciągnął znak drogowy.
 
Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych Tomasz Krajewski powiedział, że stacja wodociągowa w Kamlarkach musi być wyremontowana w 2009 roku, ponieważ nie otrzymamy pozwolenia na eksploatację ujęcia.
 
Barbara Moch (sołtys wsi Lisewo) zapytała, kiedy będzie zbierany stary sprzęt RTV i AGD.
 
Kazimierz Kowal (prac. UG) – powiedział, że do tej pory nie było zainteresowania społeczeństwa.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, żeby przy tablicy, która informuje o tym że znajdował się kościół i cmentarz ewangelicko – augsburski oraz przy  zniszczonym cmentarzu w Pniewitem zapalić  znicze.
 
Jerzy Płomiński (sołtys wsi Błachta) powiedział, że można stworzyć parking koło kościoła.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest to własność parafii.
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska  
                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                             Wiesława Chojnicka
            
                                                                                 Sekretarz obrad:
                                                                   W-ce Przew. Mieczysław Szymborski

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (9 grudnia 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (9 grudnia 2008, 08:20:16)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (9 grudnia 2008, 08:33:16)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2227