PROTOKÓŁ NR XVIII/08

PROTOKÓŁ NR XVIII/08
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 28 listopada 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XVIII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 r. rozpoczęła się o godz. 9-tej, a zakończyła o 12.45.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XVIII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Bogdan Taczyński, Adam Jurzysta, Aneta Kwiatkowska, Ryszarda Jankowska. W sesji uczestniczył nowo wybrany radny Grzegorz Rutkowski - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29.10.2008 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
8. Autoprezentacja radnego.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa  Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku;
2) projekt nr 2: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.;
3) projekt nr 3: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 r.;
4) projekt nr 4: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.;
5) projekt nr 5: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Lisewo;
6) projekt nr 6: odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo;
7) projekt nr 7: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Lisewo;
8) projekt nr 8: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Uwag ani pytań do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
 
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2008r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”
Radny Grzegorz Rutkowski powiedział,  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
 
Ad. 8 Radny Grzegorz Rutkowski dokonał krótkiej autoprezentacji.
 
Ad. 9 Radny Andrzej Grędzicki skierował pytanie do radnego powiatowego, czy będzie robione pobocze drogi powiatowej w Pniewitem.
 
Radny Kazimierz Komorowski poprosił o to, aby podczas oblodzenia jezdni sypać piasek w Lipienku na drogę.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał p. Wójta, czy gmina zajmie się sprawą poruszoną na ostatniej sesji tj. odpływem ścieków do drenażu a następnie do Strugi Sadzka z bloków kolejowych. Poprosił o powołanie Komisji w tej sprawie, w której chce uczestniczyć.
 
Radny Edmund Szymborski zadał następujące pytania:
- kiedy zakończy się proces ponownego wyznaczenia drogi koło Państwa Czerwińskich,
- grupa mieszkańców Kornatowa w kwietniu złożyła pismo do Rady Gminy w sprawie budowy przekaźnika telefonii komórkowej - w związku z tym zapytał, kiedy otrzymają odpowiedź,
- kiedy będą wyczyszczone studzienki burzowe na głównej drodze w miejscowości  Kornatowo,
- zdewastowane znaki kolejowe na przejeździe kolejowym (droga w kierunku miejscowości Błachta),
- zamontować znak „teren zabudowany” przed posesją Państwa Rynkowskich w miejscowości Kornatowo. (dodał, że znak ten zaginął).
- Komisja Rewizyjna przeanalizowała wnioski sołectw złożone do budżetu, gdzie inne miejscowości m.in. Chrusty wnioskowały o odnowienie znaku miejscowości, który spowoduje ograniczenie prędkości, co zwiększy bezpieczeństwo,
- wzdłuż chodnika w Lisewie przy głównej ulicy wytworzyła się rynna około 60 cm, gdzie gromadzi się woda. W związku z tym należałoby zwrócić się do odpowiednich służb o naprawę drogi.
 
Ad. 10
1) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa  Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Lisewo ze  Związku (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4).
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa  Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Lisewo ze  Związku
Za podjęciem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa  Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Lisewo ze  Związku została podjęta (załącznik nr 5).
 
2) Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Cecylia Muszarska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6).
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy nadal obowiązuje zwolnienie z podatku budynków mieszkalnych.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że uchwała Nr II/14/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości nadal obowiązuje.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
Za podjęciem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. została podjęta (załącznik nr 7).
 
3) Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Cecylia Muszarska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8).
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 r. Za podjęciem głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 r. została podjęta (załącznik nr 9).
 
4) Inspektor ds. poboru zobowiązań pieniężnych Bogusława Jurkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.(projekt uchwały stanowi załącznik nr 10).
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Za podjęciem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2009 r. została podjęta (załącznik nr 11).
 
5) Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Cecylia Muszarska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Lisewo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12).
 
Radna Maria Adamczyk przedstawiła propozycję Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Lisewo, aby stawka ubiegłoroczna tj. 45 zł była podwyższona o wskaźnik 4,2% tak jak inne podatki. Dodała, że podatki zostały podwyższone dla przedsiębiorców prowadzących działalność, dlaczego ma być wyróżniony jeden sektor, jakim jest rolnictwo. Stwierdziła, że trudna sytuacja finansowa jest wszędzie.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że nie jest to stawka najniższa. Sytuacja w rolnictwie jest wyjątkowa. Np. nawozy wzrosły o 200%. Dodał, że uważa, iż stawka 45 zł jest stawką realną.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że w innych sektorach też rosną koszty tj. np. paliwo.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że wszędzie jest ciężko. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli zostanie podatek na poziomie 45 zł, to będzie mniejszy wpływ dochodów do budżetu, a co za tym idzie trzeba będzie zrobić cięcia. Podwyżka o 4,2 % nie jest znacznym wydatkiem dla poszczególnych gospodarstw rolnych.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w zeszłym roku w tej samej sprawie znalazły się dwie uchwały. Dodał, że sygnalizował, że tak nie powinno być i nie wie, kiedy wprowadzono ten drugi projekt uchwały. Poza tym powiedział, że nie zgadza się z radnym Markiem Szpręglewskim (P), ponieważ przy ustalaniu podatków nie dotyczących działalności rolniczej radny nie protestował co do podwyżki o 4,2%. Dodał, że za ogródek 5m na 10 m, gdzie hoduje kwiatki, płaci 21,80 zł.   
  
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że zawsze do sprawy podchodził rozsądnie. Dodał, że w przyszłym roku może wystąpić taka sytuacja, że stawka GUS będzie 40 zł i wtedy powiedział cyt. „Marek Szpręglewski nie podniesie tej kwoty ani o 10%, ani o 4,2 ani o 5%”.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że wytworzyła się dyskusja, że jeden podatek podnosimy a drugi nie. Jest to wynikiem tego, że podatek rolny jest ustalony przez „górę”. Żeby kupić tonę nawozu trzeba sprzedać 6 ton pszenicy, więc można łatwo obliczyć jakie rolnik osiąga zyski. Dodał, że przy obliczeniu średniej ceny skupu żyta wzięto pod uwagę tylko I, II i III kwartał. Powiedział, że jeśli chodzi o transport to podatek jest wliczony w cenę usługi a rolnik sobie nie wliczy podatku. Podsumowując powiedział, żeby przy uchwalaniu stawki podatku rolnego rozsądek wziął górę.                                               
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że uchwalanie podatków nie dotyczy tylko jednego sektora, jakim jest rolnictwo. Dodał, że nie jest rolnikiem, ale podejmowane uchwały w sprawie podatków dotyczą go w innych paragrafach.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała, czy radna Maria Adamczyk zgłasza wniosek.
 
Radna Maria Adamczyk odpowiedziała, że nie zgłasza wniosku, a jedynie chciała wyrazić swoją opinię. Poza tym dodała, że przypomina, iż radni nie są tylko radnymi rolnikami, ale radnymi całej gminy.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że jeśli chodzi o sytuację w rolnictwie i obliczanie średniej ceny skupu żyta to są organizacje rolnicze, gdzie można zgłaszać takie problemy. Podwyżka 1,89 zł w skali gospodarstwa nie jest dużym kosztem, a byłoby to sprawiedliwe dla wszystkich.
Złożył wniosek: podwyższenie stawki podatku rolnego (45 zł) o wskaźnik 4,2% tj. 46,89 zł
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie wniosku formalnego. Za głosowało 2 radnych, 6 radnych przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie przeszedł.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Lisewo.
Za podjęciem głosowało 7 radnych, 2 radnych przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 13).
 
Przerwa
 
6) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo (załącznik nr 14).
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, jak można odwołać z członka Komisji p. Roberta Wyczyńskiego jeśli nie jest już radnym. Zadał pytanie, co by się stało, gdyby rada nie podjęła tej uchwały.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odpowiedziała, że projekt uchwały został przygotowany w celach porządkowych.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że przy uchwale w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji będzie już uporządkowana kwestia odwołania ze składów komisji p. Roberta Wyczyńskiego.
 
Radna Maria Adamczyk cyt. „ chciałam zgłosić literówkę „projekt sporządziła Joanna Grabowska podinp.” nie wiem co to znaczy”
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odpowiedziała, że jest to podinspektor.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo. 
Za podjęciem głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 15).
 
7) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Lisewo (załącznik nr 16).
 
Radny Grzegorz Rutkowski wyraził wolę kandydowania do Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
Za podjęciem głosowało 11 radnych.
 
 
Uchwała Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
została podjęta (załącznik nr 17).
 
8) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok (załącznik nr 18).
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.
Za podjęciem głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XVIII/144/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2008 rok została podjęta (załącznik nr 19).
 
Ad. 11 Wójt Gminy Jerzy Cabaj udzielił odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczył dodatkowy kamień na pobocze w Pniewitem. Dodał, że szerokość drogi wskazuje na to, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
 
W związku z wnioskiem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt powiedział, że droga w okresie zimowym będzie sypana mieszanką tak, jak co roku.
 
W sprawie zgłoszonej przez radnego Marka Szpręglewskiego (P) p. Wójt powiedział, że została sporządzona dokumentacja na kanalizację Lipienek – Kornatowo. Poza tym powiedział, że jeśli trzeba będzie to w uzgodnieniu z dyrekcją PKP zostanie powołana Komisja w celu wyjaśnienia sprawy odpływu ścieków z bloków PKP.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział:
- proces wytyczenia drogi koło Państwa Czerwińskich został zakończony;
- grupa mieszkańców Kornatowa odwołała się od decyzji Wójta Gminy w sprawie przekaźnika telefonii komórkowej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poza tym poinformował, że zainteresowani mieszkańcy uczestniczyli w Sesji, gdzie było wyjaśniane, że Rada Gminy nie podejmuje żadnych decyzji w tej sprawie;
- studzienki burzowe były czyszczone;
- sprawa zamontowania znaków będzie zgłoszona do zarządców poszczególnych dróg. Na drodze gminnej znak będzie zamontowany.
- zapadliska drogi przy poboczu są do Krusina. Wyrwę przy posesji Państwa Leśnik gmina robiła na własny koszt.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka potwierdziła, że zainteresowane osoby sprawą dotyczącą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej były na Sesji i zostały poinformowana, że sprawa ta nie jest w kompetencji Rady Gminy. Poza tym poinformowała, że Komisje Stałe Rady Gminy nie zajmowały się tą sprawą.
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o zamontowanie znaku „teren zabudowany” w miejscowości Bartlewo.
 
Ad. 12
  Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie dróg.
(odpowiedź w dalszej części)
 
Radny Marek Szpręglewski (L) zapytał, co zostało zrobione w sprawie oświetlenia ulicy Chełmińskiej (za mleczarnią).
 
Pan Wójt odpowiedział, że procedurę rozpoczęto w maju. Do końca roku będzie inwestycja wykonana.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w interpelacjach radny Marek Szpręglewski (P) zgłosił wniosek o powołanie komisji celem zajęcia się sprawą szamb w blokach kolejowych 6 i 7. Dodał, że jest to jedyna grupa, która regularnie wywozi nieczystości – co 10-11 dni.
Ta sprawa nie dotyczy tylko bloków kolejowych, ale jest to sprawa całej gminy. Problem jest od 2003 roku, gdzie nastąpiło rozszczelnienie szamb. Ponadto powiedział, że 21 listopada br. zwrócił się do dyrektora PKP z siedzibą w Warszawie o pomoc w tej sprawie. Radny powiedział, że jeśli ma być powołana komisja, to powinna zająć się sprawą szamb w całej gminie, a nie tylko w dwóch blokach.  Pismo skierowane do dyrektora PKP przekaże na ręce p. Wójta.
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że była jedna oferta złożona przez Zakład Usługowy Bronisław Leszek. Zaoferował 179 zł brutto/godz. Pojawił się nowy element tj. gotowość dobowa – 2 godziny x 179,76 zł.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) zwrócił się do radnego Edmunda Szymborskiego, że nie życzy sobie, aby smrody z bloków kolejowych szły do jego posesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zwróciła się do przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży o uregulowanie stanu liczebności komisji.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jest to słuszna uwaga, ponieważ Komisja Rewizyjna składając wniosek do RIO musi załączyć kserokopię uchwał w sprawie liczebności i składu osobowego komisji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że jeśli wpłyną dodatkowe pieniądze na drogi, zostanie zwołana dodatkowa sesja.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że ma wątpliwości co do kosztów gotowości w zimowym utrzymaniu dróg. Jest to kwota ok. 360 zł/ dobę.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że jest zbulwersowany tą stawkę. Za 4 m-ce gotowości trzeba będzie zapłacić 47.000 zł, a może się okazać, że nic nie trzeba będzie robić.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że przekazano mu taką informacje, ale żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że nie dziwi się wprowadzeniem przez oferenta tzw. gotowości. Dodał, że tzw. gotowość jest kosztem dla wykonawcy. Jeśli wymagamy od wykonawcy, aby w krótkim czasie odśnieżył drogi na terenie gminy,  musimy spodziewać się dodatkowych kosztów.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że padły na Sesji takie słowa „nie życzę sobie cudzych smrodów”
cyt. „Oświadczam, Panie Szpręglewski, że całe Kornatowo – cały rejon nie jest odprowadzony do Pańskiego jeziora. Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, ponieważ dysponuję dokumentacją i nie jest to odprowadzone do Pańskiego jeziora. Jeśli ktoś tam puszcza smrodki, to na pewno Panie Szpręglewski nie z tych bloków, które Pan wymienił.”
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Chojnicka            
                                                                                          
Sekretarz obrad: W-ce Przew. Franciszek Bąk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (5 stycznia 2009)
Opublikował: Michał Lewandowski (5 stycznia 2009, 14:13:57)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (12 marca 2009, 12:21:21)
Zmieniono: popr.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1397