PROTOKÓŁ NR XX/09

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 6 lutego 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XX Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. rozpoczęła się o godz. 11.00
a zakończyła o godzinie 14.45.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XX Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Edmund Szymborski, Marek Szpręglewski (L), Andrzej Grędzicki - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 30.12.2008r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
    oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r.
8. Sprawozdanie z działalności OSP.
9. Zakład Aktywności Zawodowej.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt Nr 1: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Lisewo w 2009 r.;
2) projekt Nr 2: nabycia nieruchomości gruntowej; 
3) projekt Nr 3: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego;
4) projekt Nr 4: uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w  jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo;
5) projekt Nr 5: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział   
członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
6) projekt Nr 6: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy;
7) projekt Nr 7: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa;
8) projekt Nr 8: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo;
9) projekt Nr 9: dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Lisewo za 2008 r.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
Na sesję doszedł radny Edmund Szymborski – obecnych 13 radnych.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka  na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
Na sesję doszedł radny Marek Szpręglewski (L) – obecnych 14 radnych.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Przewodnicząca GKRPiN Danuta Motylewska przedstawiła  informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r. – załącznik nr 4.

Doszedł radny Andrzej Grędzicki – obecnych 15 radnych.
 
Ad. 8
Komendant OSP Ryszard Płomiński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP – załącznik nr 5.
 
Ad. 9
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Katarzyna Lubańska przedstawiła koncepcje działalności – załącznik nr 6.
 
Ad. 10
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, czy w tym roku będzie zrobiony garaż dla OSP w Lipienku. Poza tym zapytał o budowę kanalizacji w Lipienku.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że należy coś zrobić, aby GOZ w Lisewie był czynny przynajmniej raz w tygodniu po południu.
 
Radny Edmund Szymborski zadał następujące pytania:
- czy gmina złoży wniosek do Marszałka np. na place zabaw dla dzieci, ponieważ jest informacja w mediach, że na te cele jest 52 mln złotych,
Ponadto dodał, że na poprzednich sesjach zgłaszał interpelacje w związku z tym zadał pytania:
- kiedy będą czyszczone studzienki burzowe w Kornatowie,
- kiedy będą postawione znaki drogowe w Kornatowie i Chrustach.
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył wniosek o naprawę cokołów.
 
Radny Bogdan Taczyński złożył rezygnację z Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z powodu złej oceny budżetu.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) zapytał, czy jest już odpowiedź na pismo mieszkańców ulicy Chełmińskiej (za mleczarnią) w sprawie możliwości utworzenia chodnika.
 
Radny Grzegorz Rutkowski złożył wniosek o założenie lamp w kierunku bloków RSP.
Poza tym zgłosił, że mieszkańcy ulicy Hallera skarżą się, że w okresie grzewczym nie można otworzyć okien.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał, kiedy będzie remontowany przystanek w Bartlewie.
 
 Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Lisewo w 2009 r. – załącznik nr 7
 
Wyszedł radny Grzegorz Rutkowski
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że komisja rewizyjna w planie pracy w miesiącu kwietniu wpisała Zakład Aktywności Zawodowej z uwagi na to, że jest to jednostka organizacyjna gminy.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
za głosowało 14 radnych – wszyscy obecni
 
Uchwała Nr XX/151/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Lisewo w 2009 r. została podjęta -załącznik  nr 8.
 
Wrócił na sesję radny Grzegorz Rutkowski
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - załącznik  nr 9.
 
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, za jaką kwotę zostanie kupiona droga od kolei.
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska odpowiedziała, że ta uchwała jest podstawą do zlecenia wyceny.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
za głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu
 
Uchwała Nr XX/152/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej została podjęta - załącznik nr 10.
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego - załącznik nr 11.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał,  z czego wynika forma zbycia w drodze bezprzetargowej.
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska odpowiedziała, że nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
za głosowało 15 radnych
 
Uchwała Nr XX/153/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r.  w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego została podjęta- załącznik nr 12.
 
Inspektor ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla  poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo - załącznik nr 13.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, dlaczego został wykreślony Zakład Aktywności Zawodowej.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że wynagrodzenia pracowników zakładu są objęte ustawą o osobach niepełnosprawnych i nie trzeba ustalać punktów.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
za głosowało 15 radnych.
 
Uchwała Nr XX/154/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r.  w sprawie
uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla  poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 14.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną   lub gminę – załącznik nr 15.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że jest to kwota ok. 8,5 tys. złotych, a nie było to zaplanowane w budżecie gminy na 2009 rok w związku z tym czy starczy na paliwo dla straży.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy uchwała ta jest podejmowana bez pokrycia w budżecie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że w roku 2009 jest zaplanowane na działalność OSP 15 tys. więcej.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał czy fizycznie pieniądze wpływają do jednostki czy imiennie do osób.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że pieniądze będą wypłacane konkretnym osobom.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
za głosowało 15 radnych
 
Uchwała Nr XX/155/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną   lub gminę została podjęta – załącznik nr 16.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy – załącznik nr 17.
 
Przeprowadzono głosowanie nad projektem:
za głosowało 12 radnych, 2 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XX/156/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy została podjęta – załącznik nr 18.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa – załącznik nr 19.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że składa wniosek formalny o poszerzenie zapisu dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia zwołane przez organ wykonawczy tj. Wójta lub na sesję.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że złożony wniosek przez radnego Edmunda Szymborskiego nie jest wnioskiem formalnym tylko merytorycznym.
 
Radny Bogdan Taczyński  powiedział, że celowe jest włączenie do projektu nr 7 zapisu z projektu nr 6 tj. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy §1 pkt. 2 cyt. „dieta nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radny nie uczestniczył w żadnym zwołanym posiedzeniu komisji lub sesji i nadal nie uczestniczy” po odpowiedniej zmianie.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że sołtysi mają inny wymiar zadań i radny powinien sformułować konkretny zapis.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że zapis proponowany przez radnego Bogdana Taczyńskiego jest bezpodstawny. W przypadku sołtysów nie ma przepisu prawnego, który uprawniałby do zwolnienia sołtysa z pracy w związku z uczestnictwem w sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła radnego Bogdana Taczyńskiego o sformułowanie proponowanego przez niego zapisu.
 
Radny Bogdan Taczyński  powiedział, że jego wniosek wynika z tego, że na wielu sesjach radni podnosili problem nieobecności sołtysów.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia takiego zapisu. Pan Wójt dodał, że zawsze apeluje do sołtysów o obecność na sesji.
 
 
Radny Edmund Szymborski sformułował propozycje zapisu: sołtys biorący udział w sesjach lub w spotkaniach zwołanych przez Urząd Gminy jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.
 
Radna Aneta Kwiatkowska zapytała o formę rozliczenia sołtysów za dojazd.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że wprowadzenie zapisu dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu na sesje spowoduje uchylenie tej części uchwały przez organ nadzoru. Dojazd na sesje, spotkanie z Wójtem nie jest podróżą służbową.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w artykułach pisanych przez akademickich wykładowców jest napisane, że sprawy dotyczące rozliczenia kosztów podróży służbowych dla radnych są  określone w ustawach, natomiast w stosunku do sołtysów decyzje podejmuje organ stanowiący jakim jest rada gminy.
 
Głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego Edmunda Szymborskiego: 1 za, 10 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu (obecnych 15 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o ponowne głosowanie.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że głosowanie się już odbyło.
 
 Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że można dokonać reasumpcji głosowania.
 
Dokonano reasumpcji głosowania:
11 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że nie jest przygotowany do sformułowania treści zapisu.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że są prowadzone rozmowy, ale uchwała została przygotowana zgodnie z 10% podwyżką.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w listopadzie radni brali udział 6 razy w posiedzeniach. Pracodawca nie miał obowiązku zapłacić za ten okres. Poza tym radni nie mają zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że uchwała dotycząca diet radnych była już podjęta, a teraz jest omawiana uchwała w sprawie diet dla sołtysów.
 
Przeprowadzono głosowanie nad projektem: 12 za, 2 wstrzymujące, 1 przeciw
 
Uchwała Nr XX/157/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa – została podjęta - załącznik nr 20.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo – załącznik nr 21.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad projektem: 14 za, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XX/158/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 22
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Lisewo za 2008r. – załącznik nr 23
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że wyrok NSA, który został podany w uzasadnieniu projektu jest z 2007 roku, a dopiero w tym roku jest podejmowana uchwała w tej sprawie. Poza tym zapytał co się stało, że taka uchwała nie została podjęta w 2008 roku.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że pismo, z którym zapoznali się radni na komisjach od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyłącznej kompetencji rady gminy do przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta wpłynęło 24.12.2008 r.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że następne pismo w tej sprawie wpłynęło 27.01.2009r. i zacytowała fragment pisma: „ Z uwagi jednak na napływające od jednostek samorządu terytorialnego liczne sygnały o pozostających nadal wątpliwościach co do konieczności podejmowania przez odpowiednie organy stanowiące uchwał o przyznawaniu nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, informuję, że zamierzam wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zajęcie stanowiska co do interpretacji powyższego zagadnienia. Do czasu otrzymania odpowiedzi z MSWiA nie będę podejmował czynności nadzorczych w tym zakresie”
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, co by było, gdyby rada nie podjęła tej uchwały.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że zgodnie z ustawą przysługuje Wójtowi tak jak innemu pracownikowi samorządowemu dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 
  Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że w przypadku, kiedy rada nie podejmie tej uchwały Wójt mógłby wystąpić do sądu.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad projektem: 14 za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
 
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Lisewo za 2008r. została podjęta – załącznik nr 24.
 
Ad. 12
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na zadane pytania, interpelacje:
- budowa kanalizacji – gmina czeka na pozwolenie na budowę,
- garaż dla OSP Lipienek- p. Wójt poinformował, że w budżecie na 2009 rok nie ma zaplanowanych pieniędzy na wykup bądź też budowę garaży. W przypadku ogłoszenia programu przez Marszałka, urząd złoży wniosek.
- sprawa GOZ- p. Wójt poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie spotkanie z Kierownikiem GOZ. Ośrodek Zdrowia musi funkcjonować do godz. 17.00
- ustalono na konwencie Wójtów, że każda gmina złoży jeden wniosek w ramach programu nie przekraczający 400 tys zł, Dodał, że gmina złoży wniosek na remonty świetlic.
- w sprawie czyszczenia studzienek, urząd powiadomił dyrekcję PKP,
- w sprawie znaków drogowych przy drogach powiatowych zostały złożone wnioski do zarządu,
- p.Wójt powiedział, że będzie ogłoszony konkurs wśród uczniów na projekt cokołu,
- w związku z pismem mieszkańców ulicy Chełmińskiej w sprawie chodnika otrzymano odpowiedź od urzędu marszałkowskiego, że jest zainteresowany współfinansowaniem w 50%  i odbędzie się spotkanie z wojewódzkim zarządem dróg,
- jeśli oświetlenie w kierunku bloków RSP będzie wymagało pozwolenia na budowę to nie będzie realizowane w tym roku,
- Wójt bądź pracownik gminy nie ma prawa kontroli bez nakazu prokuratorskiego tego, czym palą mieszkańcy, Radny Grzegorz Rutkowski powiedział, że problem palenia śmieci jest w całym Lisewie.
- zamówiono dach na przystanek w Bartlewie, zamieści się też informacje, że przystanek był remontowany po raz ostatni.

Ad. 13
Sołtys wsi Błachta Jerzy Płomiński podziękował radnemu Edmundowi Szymborskiemu za podjęcie tematu zwrotu kosztów dojazdu na sesje dla sołtysów.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że rada gminy w przyszłorocznym budżecie gminy może uchwalić podwyżkę dla sołtysów nie 10% a 50%.
 
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że do budżetu przyjęto wskaźnik 4,2%. Wskaźnik do podwyżek dla sołtysów, radnych i pracowników jest 10%.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w zakładzie, w którym on pracował, co do pracowników stosowano podwyżkę kwotową, aby nie tworzyły się tzw. kominy.
Poza tym radny zgłosił problem aktualizacji tablic informacyjnych.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że wpłynęło pismo od rady sołeckiej wsi Wierzbowo i zapytał, czy p. Wójt negocjował cenę z Prezesem GS.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że Prezes musi mieć zgodę Walnego Zgromadzenia na obniżenie ceny.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy Lisewo.

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodnicząca Rady Gmin: Wiesława Chojnicka

Sekretarz obrad: W-ce Przew. Franciszek Bąk
                                                                                                                                                         

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (19 marca 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (19 marca 2009, 09:37:33)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 kwietnia 2009, 12:29:46)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1488