Protokół nr XXII/09

NR XXII/09
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 22 kwietnia 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. rozpoczęła się o godz. 10.00
a zakończyła o godzinie 12.30.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Marek Szpręglewski (L), Mieczysław Szymborski, Bogdan Taczyński- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 18 marca 2009 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu  Gminy
    Lisewo za 2008 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania
    budżetu za 2008 r. oraz  podjęcie uchwały:
    a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo  
        za 2008r.,
    b) rozpatrzenie przez Radę sprawozdania (dyskusja),
    c) odczytanie Uchwały Nr 1/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
       Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie opinii o    
       sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 r.,
    d) przedstawienie przez  Komisję Rewizyjną opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy
       Lisewo za 2008 r.;
    e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
       Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 r.,
    f) odczytanie Uchwały Nr 1a/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
       Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wniosku
       Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2008 r.,
   g) podjęcie uchwały:
       - projekt Nr 1: w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo
       o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 r. i udzielenia
       absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2008 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a)  projekt Nr 2 : „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i         
       placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”;
    b)  projekt Nr 3: zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady     
       przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w  
       szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę Lisewo.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka  na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2009 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
Na sesję doszedł radny Mieczysław Szymborski – obecnych 12 radnych.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w związku z natężeniem ruchu należałoby odnowić przejścia dla pieszych na terenie gminy Lisewo.
Ponadto powiedział, że są nieuzasadnione wezwania straży pożarnej.
Zwrócił się do radnego powiatowego z pytaniem, kiedy będą załatane dziury na drogach powiatowych.
 
Radny Grzegorz Rutkowski zapytał dlaczego został przeniesiony oddział przedszkolny do szkoły podstawowej. 
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że należałoby umieścić znak drogowy w Kornatowie koło p. Rynkowskich.
- odnowić znaki drogowe w miejscowości Chrusty;
Poza tym powiedział, że rolnicy powinni przestrzegać procedur przy opryskiwaniu.
 
Radny Franciszek Bąk wnioskował do Wójta, aby ten poinformował jak  wygląda sprawa z przystankiem w Bartlewie.
 
Radna Aneta Kwiatkowska zgłosiła, że asfalt na nowym odcinku drogi Mgoszcz-Mgoszcz uległ zniszczeniu i jest rozkruszony. Zapytała, czy jest jeszcze na to jakaś gwarancja.
 
Pan E. Szymborski przypomniał, że przy budynku GOPS jest rozłączona rynna i trzeba ją naprawić.
Wspomniał też o katastrofie w budynku socjalnym w Kamieniu Pomorskim. W związku tym i u nas należy podjąć starania przy budynku w Kornatowie, aby nie dopuścić do jakiejś tragedii.
Przewodnicząca W. Chojnicka zapytała czy zostały podjęte jakiekolwiek działania w celu zorganizowania zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 
 
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że w tym punkcie obrad zostanie rozpatrzone sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2008 rok.
 
a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy Lisewo za 2008 rok – załącznik do protokołu.
 
b) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2008 rok.
Nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.
 
c) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 rok.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał uchwałę  Nr 1/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie opinii o  sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 r.,
 
d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił:
- opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 rok
 
e) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20.03.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo – załącznik do protokołu.
 
f) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił  Uchwałę Nr 1a/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2008 r.,
 
g) Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2008 rok.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2008 rok (załącznik do protokołu).
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
Uchwała Nr XXII/167/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2008 rok została podjęta (załącznik do protokołu).
 
Ogłoszono 10 min przerwy.
Salę sesyjną opuścił radny Adam Jurzysta – stan rady 11 osób.
 
 
Ad. 9
a) Inspektor ds. Oświaty pani Alicja Nogalska przedstawiła projekt nr 2 w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”
Odczytała również protokół sporządzony na konsultacji z ZNP.
 
Uwag do projektu nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XXII/168/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”- została podjęta jednogłośnie (załącznik do protokołu).
 
 
b) Pani Alicja Nogalska omówiła projekt nr 3 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo.
 
Nie było pytań do treści uchwały.
 
Przewodnicząca Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo - została podjęta (załącznik do protokołu).
 
 
 Ad. 10
Wójt odpowiedział na interpelacje i zapytania:
- na malowanie pasów na jezdni będzie nieścieralną farbą;
 
- sprawie palących się łąk – wstrzymanie dotacji czy ukaranie mandatem mogłoby rozwiązać problem;
 
- będzie dyskusja nt. łuku drogowego w Pniewitem. Jest to wielki problem, ponieważ jest to droga powiatowa, która nie jest naszą własnością – bez zgody właściciela nic nie można zrobić;
 
- w sprawie przedszkola nigdzie nie ma przepisów, które określałyby, że gmina czy przedszkole ma zapewnić wyżywienie w oddziałach przedszkolnych. Dzieci, które nie będą korzystały z posiłków mogą zajmować pomieszczenia w pomieszczeniach szkoły podstawowej. W związku z reformą szkolnictwa w pierwszej kolejności będą zabezpieczone miejsca dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 
- jest umowa z przedsiębiorstwem SKANSKA i Wojewódzkim Zarządem Dróg, że wszelkie załamania będą na bieżąco usuwane. Już się zaczęło wzmacnianie poboczy;
 
- znak w Chrustach będzie odnowiony;
 
-w gazetce gminnej będzie przypomnienie o zasadach stosowania środków chemicznych
 
- rynna przy GOPS będzie naprawiona
 
- sprawa przystanku w Bartlewie toczy się na drodze sądowej i od odpowiednich osób będą egzekwowane należności za naprawę. Sprawa może potrwać ok. 4 miesięcy.
 
-zniszczenie drogi w Moszczu częściowo było spowodowane zimowym odśnieżaniem. Wykonawca dał gwarancję na okres 3 lat. Droga zostanie poprawiona.
 
- w związku w tragedią w Kamieniu Pomorskim – u nas były przeprowadzone badania elektryczne i kominowe. Jedynie w budynku w Kornatowie staniemy do przetargu na wykonanie remontu;
 
- w sprawie wywozu materiałów niebezpiecznych odbyło się spotkanie z przewoźnikiem i ustalono, że na spotkaniu z sołtysami uzgodnione zostanie miejsce i termin zbiórki. Prawdopodobnie będzie to na początku maja a przedtem zostaną rozesłane kurendy do mieszkańców.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że jeżeli chodzi o drogi to na terenie gminy Lisewo remonty powinny zacząć się pod koniec kwietnia.
Wyjaśnił też kwestię rozmieszczenia klas 0 w SP i w przedszkolu.
 
Ad. 11
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że drogi gminne są dobrze wyrównane.
Przypomniał sprawę odnowy herbów gminy.
Dodał, że w kierunku dawnego RSP została postawiona 1 nowa lampa, a komisja wnioskowała o 2.
 
Wójt powiedział, że w pierwszej kolejności były robione drogi, którymi są dowożone dzieci do szkoły, a następnie drogi o utrudnionym przejeździe.
Cokoły z herbami gminy będą nowe z metalu, ponieważ starych nie da się już odrestaurować.
W sprawie oświetlenia gminy powiedział, że lampy należy ustawiać rozważnie, aby nie doszło do absurdu, że miejsca widoczne będą jeszcze dodatkowo oświetlane. Nie stać nas na takie luksusy.
 
Radny Franciszek Bąk zasygnalizował, że w Bartlewie w pobliżu świetlicy należy ustawić znak teren zabudowany.
 
Wójt wyjaśnił, że znaki drogowe dla gminy są już zamówione. Jeżeli będzie taka możliwość to znaki do Bartlewa zostaną zakupione i zamontowane.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska             

Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Chojnicka 

Sekretarz obrad: W-ce Przew. Franciszek Bąk
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (30 czerwca 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (1 lipca 2009, 08:53:15)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (1 lipca 2009, 10:30:02)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1528