PROTOKÓŁ NR XXXI/10

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 1 lipca 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXXI   Sesja   Rady   Gminy   Lisewo   z  dnia  1  lipca  2010 r.  rozpoczęła się o godz. 10.00,
a zakończyła o godzinie 12.30.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXXI Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda  Jankowska, Bogdan  Taczyński - lista obecności  radnych  stanowi  załącznik
nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 8.06.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) projekt nr 1:  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenu  działki nr 238/4 w Lisewie;
   2) projekt nr 2:  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  terenu  części działek   oznaczonych  numerami  ewidencji  gruntów  192/1, 191/1, 199/5 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo;
   3) projekt nr 3:  zmiany Wieloletniego  planu  inwestycyjnego Gminy  Lisewo na lata 2008- 2011;
   4) projekt nr 4:  zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok;
   5) projekt nr 5:  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy  Lisewo za I pół. 2010r.;
   6) projekt nr 6:  sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo;
   7) projekt nr 7:  sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo; 
  8) projekt nr 8:  wyrażenia  zgody  na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów  dzierżawy  nieruchomości  stanowiących  mienie  komunalne gminy  Lisewo na okres do 3 lat;
 9) projekt nr 9:   określenia    szczegółowego    sposobu    konsultowania    z    organizacjami pozarządowymi   i   podmiotami   wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa   miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej    tych organizacji.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek formalny o włączenie do porządku obrad piętnastu projektów uchwał dotyczących nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo”. Projekty dotyczą odznaczenia grupy Holendrów działających w Stowarzyszeniu Stichting Zeeland   Help   Polen, które od kilku lat niesie wsparcie mieszkańcom i instytucjom głównie na terenie Gminy Lisewo.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku pana Wójta: 12 radnych za, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka następnie przeprowadziła głosowanie za przyjęciem poprawionego porządku obrad: 12 radnych za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uzupełniony porządek obrad został przyjęty.
 
Ad. 4
Przewodnicząca   Rady   Gminy   Wiesława   Chojnicka   wyznaczyła   na   sekretarza   obrad wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2010 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 7
Radny Kazimierz  Komorowski zapytał o:
- możliwość zwiększenia ilości kursów autobusowych przez Lipienek,
- kondycję trawy na stadionie – jego zdaniem należy zastosować oprysk dolistny.
 
Radny  Edmund Szymborski  powiedział, że studzienki burzowe są zapchane i stwarzają zagrożenie   w   razie ulewy.   Przedstawił   również   problem   zniszczonych   przystanków –
w szczególności w Kornatowie. Powiedział także, że pojemniki na śmieci są zapełnione.
 
Radna Maria Adamczyk zgłosiła następujące sprawy:
- wykaszanie poboczy,
- wyrwa w drodze w Kornatowie przy działce p. Kowalewskich.
 
Radna    Aneta    Kwiatkowska     zauważyła,    że    pętla   autobusowa w Mgoszczu  nie   jest   wykaszana .
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jak przedstawiają się końcowe wyniki uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie. Pytanie to skierował do Inspektor ds. Oświaty Alicji Nogalskiej.
 
Ad. 8
Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański przestawił projekt nr 1 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 238/4 w Lisewie - załącznik nr 4.
Radny Marek Szpręglewski wyraził zadowolenie z faktu, że procedura uchwalenia planu zagospodarowania dla wyżej wymienionej działki zostanie wreszcie poprawnie wykonana.
 
Więcej uwag nie wniesiono
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/228/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr  238/4 w Lisewie została podjęta – załącznik nr 5.
 
Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański przestawił projekt nr 2 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1, 199/5 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo - załącznik nr 6.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/229/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1,191/1, 199/5 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo została podjęta – załącznik nr 7.
 
Kierownik    Referatu    Gospodarki    Komunalnej,    Budownictwa,    Ochrony    Środowiska
i   Gospodarki   Wodnej   Kazimierz   Kowal   przedstawił   projekt   nr  3  w  sprawie  zmiany Wieloletniego  planu  inwestycyjnego Gminy  Lisewo na lata 2008-  2011 – załącznik nr 8.
 
Radny Marek Szpręglewski zapytał, o to, ile pieniędzy gmina w tym roku wyda na budowę  sali gimnastycznej w Krusinie.
 
Kierownik    Referatu    Gospodarki    Komunalnej,    Budownictwa,    Ochrony    Środowiska
i   Gospodarki   Wodnej   Kazimierz   Kowal   odpowiedział, że 494 tys. zł z budżetu gminy oraz, że uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 % - to 389 tys. zł. Razem około 885 tys. zł.  Poinformował także, że dotacji z RPO na tę chwilę nie będzie, ponieważ konkurs na przyznanie środków został anulowany. Wójt podejmie w tej sprawie odpowiednie działania.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/230/10 z dnia 1 lipca 2010 roku zmieniająca Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011  została podjęta – załącznik nr 9.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 4 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok – załącznik nr 10.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o kwotę w dziale kultura – ile z wymienionych 20 tys. zł zostanie gminie zwrócone.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odpowiedziała, że 14 000 dostaniemy z powrotem.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, przez co rozumie się ‘kwotę pozostałą’.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska podkreśliła, że są to środki na odśnieżanie czy wykaszanie. Stanowi to zabezpieczenie środków na tego typu czynności.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie  nad  uchwałą, za głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XXXI/231/10 z dnia 1 lipca 2010 roku zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 rok została podjęta – załącznik nr 11.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 5 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lisewo za I pół. 2010 r. – załącznik nr 12.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie  nad  uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/232/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lisewo za I pół. 2010 r. została podjęta –załącznik nr 13.
 
Przerwa.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 6 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo – załącznik nr 14.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że za rok, dwa działka ta będzie więcej warta, ponieważ czynna ma być już wówczas autostrada. Korzystniej byłoby sprzedać ją później, bo  kupiec  mógłby  otworzyć  działalność  gospodarczą  – na  drodze  ruch  jest  duży , a będzie jeszcze większy.
 
Radny Mieczysław Szymborski zaznaczył, że to atrakcyjny teren. Gmina sprzeda działkę tylko po to, aby się jej pozbyć i do tego na tym straci.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jeżeli kupiec ma być z terenu gminy Lisewo uchwała powinna zostać podjęta. Podkreślił, że nie należy ‘podcinać skrzydeł’ mieszkańcom.
 
Kierownik    Referatu    Gospodarki    Komunalnej,    Budownictwa,    Ochrony    Środowiska
i   Gospodarki   Wodnej   Kazimierz   Kowal   poinformował zebranych, że chętni do kupna działki są mieszkańcami wsi Krusin.
 
Radny Andrzej   Grędzicki   zwrócił   się   do   Radcy  Prawnego   Andrzeja   Wróblewskiego z pytaniem, czy można sprzedać działkę za 2-3 lata, lub zobligować kupca, by na tym terenie prowadził określoną działalność.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski odpowiedział, że sprzedaż działki uruchomi złożoną procedurę. Wykonanie czynności zajmie gminie dużo czasu.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów nr 6 oraz 7.
 
Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański zauważył, że niezwykle ważne są intencje nabywcy. Ponadto władze muszą mieć wizję centrów wsi. Należy przemyśleć, czy lepiej prezentują się parkingi dla tirów czy kompleksy gastronomiczne.
  
Przewodnicząca   RG   Wiesława    Chojnicka    zwróciła  się  z  prośbą  do  Radcy  Prawnego
o informację, na co w takich sytuacjach pozwala litera prawa.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski odrzekł, że grunt można oddać w użytkowanie wieczyste – wówczas gmina będzie miała większy wpływ na to, co się z nim dzieje, ponieważ użytkowanie wieczyste można rozwiązać. Natomiast cenę, za jaką sprzedać można działkę, ustali   rzeczoznawca  w  odniesieniu  do innych  nieruchomości  położonych  w jej pobliżu oraz w oparciu o podobne przeznaczenie gruntów.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj wycofał wniosek o wyłączenie projektów nr 6 i 7 z porządku obrad XXXI Sesji RG.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie  nad  uchwałą, za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny , przeciw było 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała nie została podjęta.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 7 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo – załącznik nr 15.
 
Radny Mieczysław Szymborski zauważył, że to atrakcyjna działka i nawet mieszkańcy wsi nie chcą, by była sprzedana, uważają, że należy z tym poczekać.
 
Radna Maria Adamczyk zaproponowała, by nie sprzedawać działki, lecz zrobić tam plac zabaw dla dzieci.
 
Kierownik    Referatu    Gospodarki    Komunalnej,    Budownictwa,    Ochrony    Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  Kazimierz  Kowal  powiedział, że jest to mienie gminne i jest na nie kupiec. Natomiast jest też działka po Kółku Rolniczym w Bartlewie, ale nie ma chętnych na jej kupno.
 
Radny Marek Szpręglewski stwierdził, że budynki są własnością Kółka i Prezes Kółka mówił, by ich nie sprzedawać.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski oznajmił, że według obowiązującego prawa właścicielem budynków jest posiadacz gruntów i w tym przypadku jest to Gmina Lisewo.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie  nad  uchwałą, za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny, przeciw było 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała nie została podjęta.
 
Przewodnicząca  RG  Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 8  w sprawie wyrażenia  zgody   na   zawarcie  z    dotychczasowymi    dzierżawcami    kolejnych    umów   dzierżawy  nieruchomości  stanowiących  mienie  komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – załącznik nr 16.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/233/10  z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia  zgody  na zawarcie  z  dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy  nieruchomości  stanowiących  mienie  komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta – załącznik nr 17.
 
Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt nr 9 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi     w     art.    3   ust.   3   ustawy    o     działalności      pożytku      publicznego 
i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa   miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych organizacji – załącznik nr 18.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/234/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.    3   ust.   3   ustawy    o     działalności      pożytku      publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa   miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych organizacji została podjęta – załącznik nr 19.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 10 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 20.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/235/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 21.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 11 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 22.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/236/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 23.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 12 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 24.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/237/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 25.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 13 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 26.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/238/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 27.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 14 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 28.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/239/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 29.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 15 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 30.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/240/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 31.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 16 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 32.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/241/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 33.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 17 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 34.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/242/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 35.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 18 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 36.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/243/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 37.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 19 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 38.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/244/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 39.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 20 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 40.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/245/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 41.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 21 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 42.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/246/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 43.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 22 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 44.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/247/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 45.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 23 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 46.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/248/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 47.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 24 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo ”- załącznik nr 48.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXI/249/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – załącznik nr 49.
 
Ad. 9
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje radnych.
 
W związku z interpelacjami Radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt poinformował, że:
- przedyskutuje opcję zwiększenia ilości przejazdów przez Lipieniek z kierownictwem PKS,
- nie było uwag, co do stanu murawy na boisku.
 
W związku z pytaniem radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt poinformował, że nie ma pieniędzy na przystanek w Kornatowie. Inne są sprzątane – pracownicy interwencyjni jeżdżą codziennie, ale w takiej sytuacji trzeba zwiększyć liczbę wyjazdów. Kwestia studzienek będzie przeanalizowana.
 
W związku z wnioskiem radnej Anety Kwiatkowskiej p. Wójt poinformował, iż pętla autobusowa zostanie wykoszona.
 
W związku z interpelacjami radnej Marii Adamczyk p. Wójt odpowiedział:
-   pobocza są wykaszane,
- w sprawie drogi – p. Wójt sprawdzi wykonanie i jeżeli wyrwa powstała w czasie obejmującym gwarancję, to wykonawca poniesie tego konsekwencje.
 
W związku z interpelacjami radnego Andrzeja Grędzickiego Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska poinformowała, że w Szkole Podstawowej w Lisewie 1 osoba nie otrzymała promocji i jest 1 poprawka. W Gminnym Gimnazjum 14 osób nie otrzymało promocji w tym 3 osoby nie chodziły do szkoły, a 7 ma poprawkę w sierpniu. Natomiast w Szkole Podstawowej w Krusinie 4 osoby nie otrzymały promocji.
 
Ad. 10
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj podziękował w imieniu powodzian mieszkańcom gminy Lisewo, zarówno strażakom jak też indywidualnym jednostkom czy instytucjom, za zaangażowanie w akcje ratownicze i zbiórki niezbędnych artykułów.
 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo Jakub Kochowicz przedstawił pokrótce zakres pomocy, jakiej udzieliło poszkodowanym SPGL oraz opowiedział o akcji „Rolnicy Rolnikom”, którą zorganizował z ojcem Markiem.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka również podziękowała i wraz z Wójtem Jerzym Cabajem wręczyła drobne upominki oraz kwiaty osobom niosącym  pomoc ofiarom  powodzi.
 
Radny Marek Szpręglewski zapytał o opinię wizytatorów z Kuratorium Oświaty, którzy obserwowali pracę szkół.
 
Wójt  Gminy  Lisewo  Jerzy  Cabaj odpowiedział, że pracowników, dyrekcję oraz współpracę
z urzędem, organizacjami i instytucjami oceniono bardzo wysoko.
 
Inspektor ds. Oświaty dodała, że nauka i organizacja, a także system ewakuacji zostały zaopiniowane pozytywnie. Jednocześnie zaznaczyła, że nigdy wszystko nie jest w 100 % idealnie i niedociągnięcia również się zdarzyły.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przypomniała, że radni otrzymali pisma w sprawie nadchodzących wyborów samorządowych.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła warunki dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez radnych.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXXI Sesji RG Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (31 sierpnia 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (2 września 2010, 07:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290