PROTOKÓŁ NR I/10

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
I  Sesja  Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  29  listopada  2010 r. rozpoczęła się o godzinie 10-tej,
a zakończyła o 12.40.
 
Pani  Wiesława  Chojnicka  ,Przewodnicząca  Rady  poprzedniej kadencji ,powitała zebranych
i poprosiła najstarszego wiekiem radnego Kazimierza Komorowskiego o otwarcie I sesji Rady Gminy.
 
Ad. 1
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski otworzył I sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 15 radnych (ustawowy skład rady - 15) co stanowi kworum – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).

Ad. 3
   Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski przedstawił porządek obrad:
   Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji RG odbytej 10 listopada 2010 r.
6. Złożenie ślubowania przez radnych.
7. Autoprezentacja radnych.
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
    Podjęcie uchwały w sprawie:
    1) projekt nr 1: powołania   Komisji   Skrutacyjnej    dla   przeprowadzenia  głosowania nad    
    wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
    Podjęcie uchwały w sprawie:
    1) projekt nr 2: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo.
10. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
    Podjęcie uchwały w sprawie:
    1) projekt nr 3: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo
    (przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od radnego Seniora).
11. Ustalenie liczebności stałych komisji Rady Gminy.
     Podjęcie uchwały w sprawie:
     1) projekt nr 4: ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
12. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
     Podjęcie uchwały w sprawie:
     1) projekt nr 5: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
13.Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
     Podjęcie uchwały w sprawie:
     1) projekt nr 6: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i zakończenie I Sesji.
 
Do porządku obrad zgłoszono następujące uwagi i propozycje:
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski zwrócił uwagę na fakt, że tytuł projektu uchwały nr 4 powinien   być   następujący:  w  sprawie  powołania  stałych  komisji  Rady  Gminy   Lisewo i ustalenia ich liczebności.
 
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski przeprowadził głosowanie nad zaproponowaną zmianą: za było 15 osób (przyjęto jednogłośnie).
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił propozycję, aby kolejność punktów 12 i 13 została odwrócona.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że nie można tego zrobić, ponieważ najpierw należy ustalić składy komisji, a następnie spośród nich wyłonić Przewodniczących. Droga proponowana przez p. Grędzickiego byłaby nielogiczna (w przypadku gdyby ilość kandydatów do komisji była zbyt duża i przewodniczący nie zostałby w jej skład wybrany wówczas powstałby problem),a ustawa zakłada w tym przypadku tylko głosowanie jawne.
 
Radny Andrzej Grędzicki wycofał swój wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski przeprowadził głosowanie nad uzupełnionym porządkiem obrad: 15 radnych za.
 
Ad. 4 Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski wyznaczył radną Marzannę Czarnecką na sekretarza obrad.
 
Ad. 5 Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski poinformował, ze do protokołu z ostatniej Sesji RG odbytej 10 listopada 2010 roku nie zostały wniesione uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radny Rafał Dams (najmłodszy wiekiem) odczytał kolejno z imienia i nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
 
Ad. 7
Radni dokonali krótkiej autoprezentacji.
 
Ad. 8 Przewodniczący   obrad   Kazimierz   Komorowski   powiedział,  że   pierwsza  uchwała   jest w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących obrad i poprosił o zgłaszanie radnych.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił następujących radnych: Marię Dziubak oraz Adama Wojnowskiego. Zgłoszeni radni wyrazili wolę kandydowania.
 
Radna Maria dziubak zgłosiła kandydaturę Roberta Kościńskiego. Zgłoszony wyraził wolę kandydowania.
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla     przeprowadzenia    głosowania    nad     wyborem      Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  obrad w składzie: Robert Kościński, Maria Dziubak i Adam Wojnowski i poprosił o głosowanie – załącznik nr 3.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania   nad  wyborem  Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących obrad została podjęta (załącznik nr 4).
 
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo.
 
Ad.9 Radny Andrzej Grędzicki na Przewodniczącego zgłosił radnego Mieczysława Szymborskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny Grzegorz Rutkowski na Przewodniczącego zgłosił radnego Adama Jurzystę. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Nie było więcej zgłoszeń. W związku z tym Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo. Za zamknięciem listy kandydatów było 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
 
Radca  prawny Andrzej Wróblewski omówił wygląd karty do głosowania i zasady głosowania. Poza tym dodał, że nie otrzymają karty do głosowania kandydaci, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym wyklucza głosowania radnego w swojej sprawie.
 
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej rozdali 28 kart do głosowania i przeprowadzono głosowanie.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Robert Kościński odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (załącznik nr 5). W głosowaniu tajnym oddano 10 głosów za wyborem pana Mieczysława Szymborskiego, natomiast za wyborem pana Adama Jurzysty – 3 głosy.
 
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo- zał. nr 6. Za podjęciem głosowało 15 radnych – wszyscy obecni.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 7).
 
Ad.10 Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Gminy Mieczysławowi Szymborskiemu i poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego.
 
Radny Mieczysław Szymborski zgłosił kandydaturę Kazimierza Górczyńskiego i Andrzeja Grędzickiego.
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił kandydaturę Adama Jurzysty.
 
Radny Grzegorz Rutkowski zgłosił kandydaturę Marzeny Czarneckiej.
 
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski zapytał kandydatów czy wyrażają wolę kandydowania. Wszyscy wyrazili zgodzili się na poddanie ich kandydatur pod głosowanie.
Nie było więcej zgłoszeń. W związku z tym Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo. Za zamknięciem listy kandydatów było 15 radnych (wszyscy obecni).
 
Przewodniczący   obrad   poprosił  Komisję  Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i zarządził 5 minutową przerwę.
 
Przerwa.
 
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski omówił zasady głosowania. Dodał, że kandydaci na Wiceprzewodniczących otrzymają po trzy karty do głosowania w myśl zasady, że radny nie może głosować w swojej sprawie.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Robert Kościński odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących (załącznik nr 8). Na Wiceprzewodniczących zostali wybrani: Kazimierz Górczyński i Andrzej Grędzicki.
Przewodniczący obrad Kazimierz Komorowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo – załącznik nr 9.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad przedstawionym projektem: za głosowało 15 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 10.
 
Przewodniczący obrad przekazał insygnia Przewodniczącego Rady Mieczysławowi Szymborskiemu, życzył powodzenia w kierowaniu pracami Rady i poprosił o dalsze prowadzenie obrad.
 
Ad.11 Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski wyjaśnił, że zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy maksymalna liczba członków komisji to 5 osób. W związku z tym poprosił o zgłaszanie propozycji.
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył następującą propozycje: komisja rewizyjna 4 osoby, komisja oświaty również 4 osoby, pozostałe komisje stałe 5 osób.
 
Więcej propozycji nie zgłoszono.
 
Przewodniczący   Rady     Gminy   Mieczysław   Szymborski   przedstawił   projekt   uchwały
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności – zał. nr 11.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poprosił o przegłosowanie propozycji dotyczącej liczebności. Za było 15 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności została podjęta – załącznik nr 12.
 
Ad. 12
Przewodniczący    Rady    Gminy    Mieczysław   Szymborski związku z punktem 12 poprosił o zgłaszanie radnych do składów poszczególnych komisji.
 
W pierwszej kolejności poprosił o zgłoszenia do Komisji Rewizyjnej (4 osoby).
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił: Piotra Golińskiego, Adama Wojnowskiego oraz Adama Jurzystę. Radni wyrazili wolę kandydowania.
 
Radny Adam Wojnowski zgłosił Grzegorza Sziminga.
Radny nie wyraził woli kandydowania.
 
Radny Mieczysław Szymborski zgłosił Marzannę Czarnecką.
Radna nie wyraziła woli kandydowania.
 
Radna Marzanna Czarnecka zgłosiła Kazimierza Komorowskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (5 osób).
 
Radny Grzegorz Sziming zgłosił kandydaturę Kazimierza Górczyńskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił kandydaturę Henryka Bogusza.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Mieczysław Szymborski zgłosił kandydaturę Rafała Damsa.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Grzegorz Rutkowski zgłosił kandydaturę Marii Dziubak.
Radna wyraziła wolę kandydowania.
 
Radny Henryk Bogusz zgłosił kandydaturę Adam Wojnowskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży (4 osoby).
 
Radny Marek Szpręglewski zgłosił kandydaturę Grzegorza Sziminga.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Robert Kościński zgłosił kandydaturę Adama Jurzysty.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił kandydaturę Marka Szpręglewskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Adam Jurzysta zgłosił kandydaturę Roberta Kościńskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska (5 osób).
 
Radny Grzegorz Rutkowski zgłosił kandydaturę Kazimierza Komorowskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Radny Adam Wojnowski zgłosił kandydaturę Marzanny Czarneckiej.
Radna wyraziła wolę kandydowania.
 
Radny Piotr Goliński zgłosił kandydatury Rafała Damsa i Andrzeja Grędzickiego.
Radni wyrazili wolę kandydowania.
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił kandydaturę Grzegorza Rutkowskiego.
Radny wyraził wolę kandydowania.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił kandydatury do poszczególnych komisji:
 
1) Komisja Rewizyjna, radni:
    Piotr Goliński, Adam Wojnowski, Adam Jurzysta, Kazimierz Komorowski.
 
2) Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, radni: 
    Kazimierz Górczyński, Henryk Bogusz, Rafał Dams, Adam Wojnowski, Maria Dziubak.
 
3)  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży, radni: 
     Grzegorz Sziming, Adam Jurzysta, Marek Szpręglewski, Robert Kościński.
 
4)  Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, radni: Kazimierz Komorowski,  
     Marzanna Czarnecka, Grzegorz Rutkowski, Rafał Dams, Andrzej Grędzicki.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo – załącznik nr 13.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad uchwałą: za głosowało 15 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta (załącznik nr 14).
 
Ad. 13 Przewodniczący   Rady   Gminy   Mieczysław   Szymborski   w związku z projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo poprosił o zgłaszanie kandydatów z wcześniej już ustalonych składów osobowych.
 
Radny Andrzej Grędzicki na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgłosił radnego Henryka Bogusza.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na Przewodniczącego niniejszej komisji nie zgłoszono.
 
Radna Marek Szpręglewski na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży zgłosił radnego Grzegorza Sziminga.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na niniejszej komisji nie zgłoszono.
 
Radny Grzegorz Rutkowski na Przewodniczącą Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska zgłosił radną Marzannę Czarnecką.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na Przewodniczącego niniejszej komisji nie zgłoszono.
 
Radny Adam Wojnowski na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił radnego Piotra Golińskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono.
 
Przewodniczący   Rady   Gminy   Mieczysław   Szymborski   przedstawił   projekt   uchwały
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo – załącznik nr 15.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za podjęciem głosowało 15 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta ( załącznik nr 16).
 
Ad. 14 Radny zgłosili następujące wnioski:
 
Radny Andrzej Grędzicki oraz Piotr Goliński powiedzieli, że studzienka u p. Machalewskiego stwarza zagrożenie, głównie dla bawiących się dzieci (nie ma kłódki).
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał o zdewastowany przystanek w Krusinie.
 
Radny Kazimierz Komorowski zwrócił się z pytaniem do wójta o garaż dla OSP w Lipienku. Strażacy są bardzo aktywni i zasługują na nowy garaż.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił uwagę na 2 kwestie:
1) w trakcie wyborów w obwodzie nr 4 Świetlica w Pniewitem sanitariaty były bardzo zanieczyszczone;
2) należy zrobić nagłośnienie w sali, w której rada odbywa Sesje (tj. w tej, w której teraz się znajduje).
 
Radny Adam Wojnowski powiedział, że organizacja w Gminnym Ośrodku Zdrowia nie jest zadowalająca. Ostatnio miało miejsce zdarzenie, w którym pielęgniarki odesłały matkę z chorym dzieckiem na szczepienie do Chełmna tłumacząc, że trzeba je wykonać w warunkach ambulatoryjnych. Natomiast w chełmińskim szpitalu lekarze powiedzieli, że zastrzyk może być podawany w warunkach domowych. Należałoby również wydłużyć czas, w którym można zgłaszać się po szczepienia ochronne.
 
Radny Robert Kościński zwrócił uwagę na fakt, że w Kornatowie 2 studzienki telekomunikacyjne     stwarzają   zagrożenie,   nie  są  zabezpieczone, a  1 studzienka burzowa
w trakcie remontu drogi została zalana asfaltem.
 
Radny Henryk Bogusz zwrócił uwagę na:
- autobus PKS powinien przejeżdżać przez cały Mgoszcz (od strony Malankowa w stronę drogi do Wąbrzeźna),
- problem szamba w Mgoszczu,
- niepomalowane ściany w świetlicy w Mgoszczu,
- czy będą robione przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- czy po uruchomieniu Autostrady A1 mieszkańcy Malankowa i Mgoszcza nie będą mieli utrudnionego przejazdu oraz czy, przejazd ten będzie asfaltowany.
 
Ad. 15 W związku z interpelacją radnych: Grędzickiego i Golińskiego p. Wójt poinformował: zgłosi sprawę Zarządowi Melioracji Wodnych.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Górczyńskiego p. Wójt powiedział, że będą nowe blachy, natomiast wandalizm to odrębna sprawa, a koszty remontów postoju przewyższyły już cenę nowego przystanku.
 
W związku z pytaniem radnego K. Komorowskiego pan wójt odpowiedział, że postara się to załatwić do końca roku. Zdaje sobie sprawę, ze dotychczasowy garaż znajduje się na terenie prywatnym p. Kazimierza Ritter i on w każdej chwili może zażądać jego usunięcia.
 
W związku z problemami radnego A. Grędzickiego i p. Marka Szpręglewskiego p. Wójt powiedział, że sprawdzi w ciągu tygodnia, co w tej sprawie da się zrobić. Co do wyborów: czasu nie można cofnąć, ale postara się, aby taka sytuacja się nie powtórzyła.
 
W związku z interpelacją radnego Adama Wojnowskiego p. Wójt powiedział, że postara się to wyjaśnić, a ponadto na kolejną Sesję Rady zostanie zaproszony kierownik GOZ Zdzisław Falkiewicz.
 
W związku z interpelacją radnego Roberta Kościńskiego p. Wójt poinformował, że oddeleguje pracownika celem zbadania sprawy.
 
W związku z pytaniami p. H. Bogusza p. Wójt poinformował:
- przedyskutuje sprawę z kierownictwem PKS,
- szambo w Mgoszczu: to teren prywatny,
- ściany w świetlicy będą pomalowane, ale nie należy wbijać w nie gwoździ,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków: był przetarg na wykonanie dokumentacji,
- nie będzie utrudnionego przejazdu, odpowiednia droga będzie wyasfaltowana.
 
Ad. 16 Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy - Piotr Goliński, Marzanna Czarnecka, Henryk Bogusz   i   Grzegorz   Sziming   kolejno   podziękowali   za   powierzenie  im  owych funkcji i  zadeklarowali,  iż  dołożą  wszelkich  starań,  aby  praca w komisjach przebiegała sprawnie i była rzetelna.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprzedniej kadencji Wiesława Chojnicka podziękowała radnym za zaufanie, jakim ją obdarzyli. Zapewniła, że dokładała wszelkich starań, aby wypełniać swoje obowiązki rzetelnie. Powiedziała, że jest pewna, iż Mieczysław Szymborski będzie kontynuować jej pracę sumiennie i uczciwie.
 
Radny Piotr Goliński zapytał, czy zadośćuczyniono punktowi 5 porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odrzekł, że owszem, widocznie radny przeoczył informację.
 
Podinspektor   ds.   Obsługi   Rady   Gminy   Joanna   Grabowska   poinformowała     radnych o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od złożenia ślubowania.
 
Radny Marek Szpręglewski zaproponował, by komisje w ramach swoich posiedzeń opracowały propozycję godzin i dni tygodnia, w których mają odbywać się Sesje RG.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął I Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.
                                                         
 
 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski
 
 
 
Sekretarz obrad
Marzanna Czarnecka
 

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska. (8 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 stycznia 2011, 14:34:34)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (14 stycznia 2011, 14:40:48)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1500