PROTOKÓŁ NR XXXIII/10

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 27 października 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.


XXXIII    Sesja   Rady    Gminy    Lisewo   z  dnia  27  październik a  2010 r.  rozpoczęła się o godz. 11.00, a zakończyła o godzinie 13.00.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXXIII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Franciszek Bąk - lista obecności  radnych  stanowi  załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  25.08.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany budżetu gminy Lisewo na 2010 rok;
2) projekt nr 2: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo ;
3) projekt nr 3: wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat;
4) projekt nr 4: Programu    współpracy   w    2011   r.   Gminy   Lisewo   z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) projekt Nr 5: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krusin w latach 2010-2020;
6) projekt Nr 6: wprowadzenie opłaty od posiadania psów w 2011 r.;
7) projekt Nr 7: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.;
8) projekt Nr 8: nabycia   prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu oraz własności budynku w Piątkowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jego zdaniem godzina sesji jest niedopracowana. Posiedzenie powinno odbywać się w porze korzystnej nie tylko dla radnych, ale także dla sołtysów.
 
Radny Marek Szpręglewski i Mieczysław Szymborski zgodnie zauważyli, że frekwencja radnych na tę chwilę jest niemalże 100% - owa, a jeżeli chodzi o sołtysów, to nie wykazywali oni nigdy większej chęci uczestniczenia w pracach Rady.
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka stwierdziła, że po ustaleniu daty oraz godziny posiedzenia i rozesłaniu materiałów (zaproszeń czy ogłoszeń) nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca niedogodnej pory.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad: za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Ad. 4
Przewodnicząca   Rady   Wiesława   Chojnicka   wyznaczyła   na   sekretarza   obrad wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego.
 
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2010 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - informacja stanowi załącznik nr 3.
 
Ad. 7 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przedstawiła Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2009 rok, a także o tych złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji oraz pisma z Urzędu Skarbowego i Informacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych – załącznik nr 9.
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych Informacji.
 
Ad. 8 Radny Marek Szpręglewski zapytał, na jakim etapie jest przetarg na zimowe utrzymanie dróg.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy opóźnienie w budowie sali gimnastycznej nadal jest duże oraz czy wykonawca wywiąże się z umowy w terminie.
 
Radny Kazimierz Komorowski zauważył, że droga od krzyżówek do Drzonowa wymaga kompleksowej modernizacji – czy można się tym zająć jeszcze w tym roku.
 
Radny    Edmund    Szymborski    podziękował    za   uporządkowanie   pobocza   przy stacji w Kornatowie oraz zgłosił następujące sprawy:
- w Chrustach jest wąski pas drogi asfaltowej i nie ma ograniczenia prędkości, kiedyś był tam znak, a jego brak stwarza zagrożenie,
-  przystanek w Kornatowie nadal jest w złym stanie - wstawić plastikowe szyby,
- na terenach ogródka jordanowskiego i  obu cmentarzy powinny zostać ustawione znaki zakazu wprowadzania psów,
- p.  Cymerman   (mieszka  w  dawnej  organistówce)   należałoby   pomóc  -  nie   finansowo, a urzędowo przy zbieraniu dokumentów i pisaniu wniosków.
 
 
Radny Bogdan Taczyński zwrócił uwagę na następujące kwestie:
- należałoby doprowadzić do porządku teren przy pawilonie małej szkoły – od strony wejścia do przedszkola,
- przy GOPS-ie jest nieczynna latarnia, mnóstwo tam zarośli, więc należałoby je wyciąć lub zdemontować punkt oświetleniowy,
- w imieniu mieszkańców Strucfonia prosi o chodnik od figurki do sklepu – jest tam niebezpiecznie  ze  względu  na  duży  ruch  samochodów.  Swobodne  poruszanie ogranicza z jednej strony staw, do którego - by uniknąć wypadku - można wpaść, natomiast z drugiej strony znajduje się zabudowane gospodarstwo.
 
Ad. 9 Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2010 rok – zał. nr 10. Poinformowała, że wprowadzono jeszcze jedną   zmianę,   której  komisje  stałe  nie  omawiały.  Dotyczy  ona przeniesienia 20  tys.  zł  z wydatków bieżących na inwestycyjne.
 
Radny   Andrzej   Grędzicki  zapytał z czego środki zostaną zdjęte oraz na  co przeznaczone.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odpowiedziała, że zdjęto je z wydatków na funkcjonowanie   Urzędu   Gminy,  a   przeznaczono  na  pokrycie kosztów remontu świetlicy w Malankowie.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, dlaczego zwiększono o 2000 zł wydatki dla rodzin poszkodowanych w powodzi.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Jamka odrzekła, że na terenie naszej gminy mieszka rolnik, który posiada grunty w obrębie gminy Chełmno – tam woda niszczyła uprawy. Złożył do GOPS-u wniosek o pomoc finansową.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława  Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą, za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXXIII/257/10 z dnia 27 października 2010 roku zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 rok została podjęta – zał. nr 11.
 
Inspektor   ds.   gospodarki   gruntami   Władysława   Dudzińska   przedstawiła   projekt nr  2 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo- zał. nr 12.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/258/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 13.
 
Inspektor   ds.   gospodarki   gruntami   Władysława   Dudzińska   przedstawiła   projekt nr  3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat - zał. nr 14.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/259/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta – zał. nr 15.
 
Inspektor ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt nr 4 w sprawie Programu współpracy w 2011 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zał. nr 16.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/260/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie Programu współpracy w 2011 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta – załącznik nr 17.
 
Na posiedzenie przyszedł radny Franciszek Bąk – stan Rady: 14 obecnych.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krusin w latach 2010-2020 – załącznik nr 18.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jeżeli uchwała o zatwierdzeniu planu odnowy tej wsi trafi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, to dokumenty powinny zawierać również protokół z zebrania wiejskiego mieszkańców Krusina i listę obecności na tym zebraniu. Zwrócił się do p. Wójta z pytaniem, czy posiada takie pisma.
 
Wójt   Gminy   Jerzy   Cabaj   odpowiedział,   że   owszem – cała  dokumentacja  znajduje się w Urzędzie Gminy.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/261/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krusin w latach 2010-2020 została podjęta –załącznik nr 19.
 
Przerwa.
 
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Cecylia Muszarska przedstawiła projekt nr 6 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 r. – zał. nr 20.
  
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/262/10 z dnia 27 października 2010 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 została podjęta – załącznik nr 21.
 
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Cecylia Muszarska przedstawiła projekt nr 7 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. – zał. nr 22.
  
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/263/10 z dnia 27 października 2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. została podjęta – załącznik nr 23.
 
Inspektor   ds.   gospodarki   gruntami   Władysława   Dudzińska   przedstawiła   projekt nr  8 w     sprawie   nabycia   prawa  użytkowania   wieczystego  gruntu   oraz   własności budynku w Piątkowie - zał. nr 24.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIII/264/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku w Piątkowie została podjęta – zał. nr 25.
   
 
Ad. 10
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje radnych.
 
W związku z pytaniem radnego Marka Szpręglewskiego, p. Wójt wyjaśnił, że otwarcie ofert jest 3 listopada. Gmina złożyła cztery zamówienia tj. na: usługi ładowarką, likwidację gołoledzi i odśnieżanie gminy podzielonej na 2 części (granicą są tory kolejowe).
 
W związku z interpelacją radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt poinformował, że sala będzie wybudowana w terminie i nie powinniśmy się martwić opóźnieniem
 
W związku z pytaniami radnego Edmunda Szymborskiego o p. Wójt powiedział, że:
- sprawdzi,  dlaczego  nie  ma  znaku,  ale  o  ile  mu  wiadomo,  są  tam białe tablice mówiące o ograniczeniu do 50 km/h,
- w kornatowskim przystanku zostaną zamontowane plastikowe szyby– trzeba uzgodnić cenę,
- zajmowanie się własnością prywatną p. Cymerman nie należy do zadań gminy, udzielono jej już wskazówek, co do tego, jak ma postępować, ale dokumentację musi zrobić sama.
 
W związku z interpelacją radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt powiedział, że:
- być może uda się z rezerwy budżetowej wygospodarować środki na uporządkowanie wspomnianego terenu przy pawilonie,
- latarnia: pewnie trzeba będzie wyciąć gałęzie,
- gmina chce odejść od współfinansowania remontów dróg powiatowych i pieniądze przeznaczyć na chodniki, m.in. w Strucfoniu, Kornatowie i Bartlewie.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt powiedział, że gmina remontuje drogi zgodnie z przyjętym planem.
 
Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Alicja Nogalska poinformowała radnego Edmunda Szymborskiego,  że  na  terenie  tzw.  jordanek jest zamontowany Regulamin, którego jednym z punktów jest zakaz wprowadzania czworonogów. W związku z tym stawianie znaku jest zbędne, a w przypadku zauważenia tam psów należy dzwonić na Policję.
 
Ad. 11 Wójt Gminy Jerzy Cabaj podziękował mieszkańcom Strucfonia za zbiórkę pieniędzy dla pogorzelców z Krusina.
 
Prezes  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Gminy  Lisewo Jakub Kochowicz zapytał, kiedy zacznie funkcjonować siłownia w Lisewie i jakie będą koszty utrzymania budynku.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że siłownia na razie znajduje się na sali gimnastycznej, instruktorem będzie, po uzyskaniu uprawnień i odbyciu cyklu szkoleń, radny Bogdan Taczyński. Natomiast koszty utrzymania nie powinny być duże. Ogrzewanie i energia elektryczna mają być włączane na czas meczy i zajęć na siłowni.
 
Radny   Andrzej  Nogalski  i  Marek  Szpręglewski  podziękowali  m. in.  radnym, p. Wójtowi i  panu  Stańskiemu  za  remont  świetlicy  w  Malankowie  oraz  budowę  850  metrów  drogi w Pniewitem.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że bardzo cieszy się z wykonanych prac i wyposażenia  świetlicy w Kornatowie. Potrzebne jest jeszcze osobne wejście.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński zwrócił się do p. Wójta z wnioskiem o usunięcie poobcinanych gałęzi na drogach. Nie wszystkie zostały sprzątnięte, a w zimie będą się na nich tworzyć zaspy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odrzekł, że zajmie się tą sprawą.
 
Radny Edmund Szymborski złożył wniosek o zorganizowanie spotkania dla wszystkich kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta. Uzasadnił go faktem, że niełatwo jest poddać się ocenie opinii publicznej i byłby to miły gest.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj zaapelował o kulturalną kampanię wyborczą pozbawioną pomówień i oszczerstw.
 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo Jakub Kochowicz, kandydat na Wójta Gminy powiedział, że jego komitet nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić agresywnej kampanii. Zgodził się ze swoim przedmówcą, że potrzeba pokojowej i kulturalnej atmosfery.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się z pytaniem do inspektor ds. wymiaru zobowiązań Cecylii Muszarskiej o wysokość podatku rolnego.
 
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań Cecylia Muszarska odpowiedziała, że GUS ustalił już średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały. Wynosi ona 37,64 zł.
 
Radny Bogdan Taczyński przypomniał, że deklarował chęć prowadzenia zajęć sportowych. Spotkania już się odbywają, a frekwencja jest dobra i zapewne będzie jeszcze lepsza. Zaprasza wszystkich chętnych do uprawiania sportów.
 
Inspektor ds. oświaty Alicja Nogalska poinformowała zebranych, że niedawno odbył się
Jaszczur Music Festiwal. Podziękowała panu Wójtowi za pożyczkę. Zauważyła, że wszyscy byli zadowoleni i nie było nieprzyjemnych sytuacji. Mimo że na terenie zabawy było dostępne piwo, młodzież i goście zachowywali się kulturalnie.
 
Kierownik Biblioteki Marzenna Szpręglewski powiedziała, że organizatorzy planują za rok kolejną  imprezę  pod  tą  samą  nazwą.  Zainteresowanie  jest  duże,   spływa  wiele   pochwał i gratulacji. Podziękowała radnemu Adamowi Jurzyście za pomoc w prowadzeniu Festiwalu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesu.
 
Radny  Adam  Jurzysta  zwrócił  uwagę na fakt, że do powodzenia przedsięwzięcia przyczyniła się w dużej mierze p. Barbara Moch, za co też bardzo dziękuje.
 
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska (3 listopada 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (22 marca 2011, 16:45:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1189