Zarządzenie nr 9/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 marca 2009w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 r.

Zarządzenie nr 9/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 marca 2009


w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2008 r.

    Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu za 2008 r.
 
 
1) wykonanie dochodów 15.156.007,25 zł co stanowi 100,14 % planu;
2) wykonanie wydatków 16.095.119,25 zł co stanowi  98,00 % planu;
4)deficyt budżetu 939.112 zł
4) przychody budżetu 2.069.732,80 zł
5) rozchody budżetu 787.822,64 zł
6) zobowiązania wymagalne na koniec roku 2008 nie  wystąpiły;
7) kwoty otrzymanych dotacji w 2008 roku z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 2.654 zł;
8) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lisewo w 2008 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego nie wystąpiły;
9) poręczeń i gwarancji w 2008 roku nie udzielano.
 
§ 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3. Nie udzielano osobom prawnym i fizycznym w 2008 roku pomocy publicznej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Załącznik (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 kwietnia 2009, 09:12:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 09:02:06)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3527