Zarządzenie nr 14/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 maja 2010w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r.

Zarządzenie nr 14/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 maja 2010


w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 zarządzam co następuje:
 
 
 
§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu za 2009 r.
 
 
1) wykonanie dochodów                                  13.629.810,04 zł co stanowi 99,07 % planu;
2) wykonanie wydatków                                  15.620.055,83 zł co stanowi 92,72 % planu;
3) deficyt budżetu                                              1.990.245,79 zł
4) przychody budżetu                                         3.602.197,92 zł
5) rozchody budżetu                                          1.589.509,08 zł
6) zobowiązania wymagalne na koniec roku 2009 nie  wystąpiły;
7) kwoty otrzymanych dotacji w 2009 roku z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 2.654 zł;
8) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lisewo w 2009 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego nie wystąpiły;
9) poręczeń i gwarancji w 2009 roku nie udzielano.
 
§ 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3. Nie udzielano osobom prawnym i fizycznym w 2009 roku pomocy publicznej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lisewie.

 

Załącznik (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 maja 2010, 12:52:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4443