Zarządzenie nr 32/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 31 maja 2011w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.

Zarządzenie nr 32/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 31 maja 2011


w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726)  ) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu za 2010 r.

1) wykonanie dochodów                         14.185.406,83 zł co stanowi  98,16 % planu;
2) wykonanie wydatków                          16.046.416,58 zł co stanowi  95,25 % planu;
4) deficyt budżetu                                   1.861.009,75 zł
4) przychody budżetu                              4.036.596,69 zł
5) rozchody budżetu                                1.865.492,05 zł
6) zobowiązania wymagalne na koniec roku 2010 nie  wystąpiły;
7) kwoty otrzymanych dotacji w 2010 roku z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 5.954 zł;
8) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lisewo w 2010 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 61.276,81
9) poręczeń i gwarancji w 2010 roku nie udzielano.
 
§ 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Załącznik (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 maja 2011, 08:52:37)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 14:47:18)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3234