Zamawiający zamówienie termin
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
www.bip.lisewo.gov.pl
7,30 - 15,15
Opracowanie dokumentacji technicznej na
rozbudowę stacji wodociągowej we wsi Kamlarki oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
W trybie zapytania o cenę.
30 kwietnia 2007 r. zobacz
Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
www.bip.lisewo.gov.pl
7,30 - 15,15
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2006/2007. od 1.12.2006 do 31.03.2007 zobacz
Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
www.bip.lisewo.gov.pl
7,30 - 15,15
Otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2006r. na
terenie gminy Lisewo.
do końca roku 2006 zobacz
Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
www.bip.lisewo.gov.pl
7,30 - 15,15
Wójt Gminy Lisewo
ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia
zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury oraz edukacji
młodzieży w świetlicach na terenie gminy Lisewo.
Do końca 2006 roku. zobacz
Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
www.bip .lisewo.gov.pl
ug_lisewo@pro.onet.pl
7,30 - 15,15
Wykonanie rekultywacji drogi na odcinku 1,0km obejmującej:
1. roboty pomiarowe na odcinku 1 km
2. roboty przygotowawcze - zdjęcie oraz
załadunek i wywóz ziemi urodzajnej w
rozgraniczonym pasie drogi wykonanie koryta
na odcinku 1,0 km
3. wykonanie podbudowy 2 warstwowo na
odcinku 1,0km: 500 m 4,0m szerokosci ,500 m
3,5 m szerokość dolna warstwa
podbudowy z materiału powierzonego przez zamawiającego
4. wykonanie potrójnego sprysku emulsją
asfaltową średnio rozpadową oraz grysami
bazaltowymi na odcinku 500 m. szerokości 4,0m
- 1 sprysk 2,5 l/m2 i 16 kg grysów na 1 m2 o frakcji 8-11mm
- 2 sprysk 2,0 l/m2 i 14 kg grysów o frakcji 5-8 mm na 1 m2
- 3 sprysk 1,6 l/m2 i 12 kg grysów o frakcji 2-5 mm na 1 m2
Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 roboty drogowe
do 15.09.2006r. zobacz
Gmina Lisewo
Chełmińska 2
86-230 Lisewo
www.bip.lisewo.ug.gov.pl
ug_lisewo@poczta.pro.onet.pl
7,30 - 15,15
Przebudowa drogi gminnej nr 060342C
Lisewo-Orłowo w miejscowości Lisewo
na odcinku 1164,22 m. Przebudowa obejmuje swym
zakresem przebudowę nawierzchni drogi wraz
z robotami ziemnymi, budowę
zjazdów i poboczy drogowych, odwodnienie drogi.
30.06.2006r zobacz
Urząd Gminy Lisewo Otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006r. na terenie gminy Lisewo. 2006r. zobacz
Urząd Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
ug_lisewo@pro.onet.pl
Budynek sanitariatu publicznego w miejscowości Lisewo. Do 10 lipiec 2006r. zobacz
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA zobacz
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo 01.03.2007r zobacz
Urząd Gminy Lisewo Zimowe utrzymanie dróg
w sezonie zimowym 2005/2006
zobacz
Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 Lisewo woj. kuj-pom Ubezpieczenie mienia: - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych; - ubezpieczenie szyb od stłuczenia; - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; - ubezpieczenie komunikacyjne. 27.10.2005. - 26.10.2008 zobacz
Urząd Gminy Lisewo Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół terenu Gminy Lisewo wraz z zapewnieniem im opieki w czasie wykonywania przewozu. Od 1.09.2005 do 30.06.2007 zobacz
Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 Lisewo Przebudowa chodnika na ulicy Chełmińskiej w Lisewie Do 25.08.2005 zobacz
Urząd Gminy Lisewo Otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005r. na terenie gminy Lisewo. 2005 rok zobacz
Urząd Gminy Lisewo Wposażenie klasy zerowj w Szkole Podstawowej w Krusinie Do 21 luty 2005 roku zobacz
Urząd Gminy Lisewo Wposażenie świetlic przy szkołach Gminy Lisewo Do 21 luty 2005 roku zobacz
Gmina Lisewo, Chełmińska 2, 86-230 Lisewo Budowa chodnika przy ul. Mikołaja z Ryńska w Lisewie. do 15.12.2004r. zobacz
Urząd Gminy Lisewo, Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, tel. (0-56) 676-86-03 Przebudowa drogi gminnej Nr 4420-042 Lisewo-Orłowo 20.09 - 30.10.2004 zobacz
Urząd Gminy Lisewo, Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, tel. (0-56) 676-86-03 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie - pawilon nr 2 01.09-25.10.2004 zobacz
Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo woj. kujawsko-pomorskie Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków na działce nr 70/6 w Lisewie 30 listopad 2004 r. zobacz
Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo woj. kujawsko-pomorskie tel. (0-56) 676-86-14 Roboty budowlane. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Lisewie 30 maj 2004 r. zobacz
Urząd Gminy Lisewo 86-230 Lisewo ul. Chełmińska 2 tel. (056) 676-86-14 Roboty budowlane budowa budynku socjalnego w miejscowości Kornatowo zobacz
Urząd Gminy Lisewo
zobacz