Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Lisewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Urząd Gminy w Lisewie.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Lewandowski, sekretariat@lisewo.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 676 86 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Lokalizacja

Budynek Urzędu Gminy w Lisewie znajduje się przy ul. Chełmińskiej 2 w miejscowości Lisewo.

Parking

Interesanci Urzędu Gminy mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego znajdującego się za budynkiem Gminy. Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Do wnętrza budynku prowadzą dwa wejścia jedno od strony ul. Chełmińskiej  zapewniające  dostęp dla osób  niepełnosprawnych pozbawione przeszkód architektonicznych, oraz drugie wejście od strony parkingu do którego prowadzą  schody.

Wejście do budynku od strony ulicy stanowią  drzwi jednoskrzydłowe o szerokości powyżej 100 cm w świetle ościeżnicy natomiast wejście od strony parkingu stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o budynku:

Budynek Urzędu Gminy w Lisewie jest budynkiem dwukondygnacyjnym, dostęp na piętro jest możliwy tylko schodami. Budynek nie posiada wyposażenia w windę i podnośniki.

Poza schodami na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się i dostęp do budynku.

W budynku znajdują się dwie toalety na piętrze budynku, nie są one dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.

Obsługa interesantów dla których dostęp na piętro budynku z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony bądź niemożliwy odbywa się w biurze numer 6 znajdującym się po prawej stronie bezpośrednio za wejściem do budynku od strony ulicy.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym  bądź z psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne remonty i usprawnienia.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Michał Lewandowski, Marika Stafiej

Opublikował: Michał Lewandowski

Data wytworzenia: 2020-09-17

Data aktualizacji: 2020-09-22