Zakres działania i zadania gminy

Zakres działania i zadania gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                   Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
                   (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


                                                        Rozdział 2
                                                   Zakres działania i zadania gminy


Art. 6.
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
    nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
    należy do gminy.
 
Art. 7.
 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
 W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
     oraz gospodarki wodnej, 
  2) gminnych dróg, uli, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
     komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
     unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
     oraz gaz,
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
  4) lokalnego transportu zbiorowego,
  5) ochrony zdrowia,
  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,>
  7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8) edukacji publicznej,
  9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
     opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 
     przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
     przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
      administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
      i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
     działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
     aktywności obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
     wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
     publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 
Art. 8.
1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu
    administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia
    wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie
    porozumienia z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu
     właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu
     terytorialnego.
2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74,
      rozpatruje sąd powszechny.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o
    których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w
    ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych
    lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują
    odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych. 
 
Art. 9.
1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także 
    zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą
    wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w 
    przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o
    charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, 
    określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
    zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Art. 10.
1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między
    jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
    mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
    pomocy, w tym pomocy finansowej.
 

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy (27 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2011, 14:49:18)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 lutego 2016, 12:56:33)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11773