Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lisewo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lisewo:

1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lisewo prowadzi Referat Organizacyjny   Urzędu Gminy w Lisewie  ul. Chełmińska 2, 86-230, godziny urzędowe: poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30-15.15, wtorek 7.30 – 16.30.

2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2) Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
    a) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    b) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3) Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4) Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5) Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

6) Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

7) Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt 5 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 poz. 1000).

8) Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

9) Opłatę należy uiścić na konto Gminy Lisewo nr 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001 Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Lisewo lub w Urzędzie Gminy w Lisewie – biuro Nr 3
 
3. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

4. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

5. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Załączniki:

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (28kB) word

Rejestr Instytucji Kultury (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Halina Chrzanowska (4 lipca 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 lipca 2019, 10:11:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 lipca 2019, 14:48:28)
Zmieniono: aktualizacja rejestru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215