Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...]

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo

Termin załatwieniaDo 14 dni. Kogo dotyczyWszystkich zainteresowanych. Wymagane dokumenty:Wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki oraz miejscowości wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych 1-egz. w skali 1:1000 lub 1:500 z [...]

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwienia:Do 14 dni. Kogo dotyczy:Wszystkich zainteresowanych, których nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wymagane dokumenty:1) Wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki oraz miejscowości wraz [...]

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Termin załatwienia:30 dni + uzgodnienia zewnętrzne. Kogo dotyczy:Wszystkich zainteresowanych, których nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wymagane dokumenty:Wniosek [...]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwienia:Na bieżąco. Kogo dotyczy:Wszystkich zainteresowanych. Wymagane dokumenty:Wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki oraz miejscowości wraz z kopią wypisu z rejestru gruntów . Miejsce składania [...]

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Termin załatwieniaDo 30 dni. Kogo dotyczyWszystkich zainteresowanych. Wymagane dokumenty:Wniosek powinien zawierać: 1) kopię decyzji o warunkach zabudowy, 2) zgodę strony na rzecz, której została wydana decyzja o warunkach zabudowy na [...]

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwieniaUczestnictwo wnioskodawcy w procedurze formalno prawnej tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Etap IAnaliza dotycząca [...]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin załatwienia30 dni + uzgodnienia zewnętrzne. Kogo dotyczyWszystkich zainteresowanych, których nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wymagane dokumentyWniosek powinien [...]

metryczka