Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Gminy w Lisewie
Referat Gospodarki i Inwestycji -biuro nr 9,

tel. 56-676-86-14,wewn. 35, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski należy składać w Sekretariacie, biuro nr 12, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

Podstawa prawna: 
Na podstawie art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t. j.).

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Do wniosku należy dołączyć dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 107 zł

Wysokość opłat: Opłata za zezwolenie - 107 zł, ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1827)

Czas realizacji: 30 dni 

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do pobrania:
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lisewo.

Przypominamy, że odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lisewo możliwy jest wyłącznie przez firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Lisewo na ich odbiór.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Lisewo - pobierz (128kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (3 lipca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 lipca 2018, 11:36:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 lutego 2020, 12:30:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2235