Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym - tryb uproszczony.

Tytuł Zakładki tematyczna w BIP: Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym- tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł; zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym 

     Organizacja składa ofertę do Urzędu Gminy w Lisewie na obowiązującym druku z załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji) wraz z pismem przewodnim (wnioskiem), w którym informuje, że jest to oferta w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Następnie oferta jest oceniana przez Wójta Gminy Lisewo. Oferty w formacie PDF rekomendowane do dofinansowania  zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty. 

    Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Wójt Gminy Lisewo podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. 

    W przypadku, gdy zadanie nie zostanie ocenione pozytywnie lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

    Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Wójta Gminy Lisewo w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”. 
 
Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:
 
- kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach, 

-   kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym wykracza poza ramy zadań określonych w poszczególnych konkursach.
  
                         Osoba kontaktową w tej sprawie jest p. Alicja Nogalska, tel. 56 6768614

Uwaga !  W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.  

O wyczerpaniu lub zwiększeniu środków na dotacje w trybie uproszczonym będziemy informować na stronie BIP archiwum.bip.lisewo.com  - „Zlecanie zadań – tryb uproszczony”. 

WZÓR AKTUALNEJ OFERTY (90kB) word

WZÓR SPRAWOZDANIA (82kB) word

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (7 października 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (7 października 2011, 15:42:35)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 kwietnia 2017, 12:02:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10593