Informacje dotyczące składania petycji w Urzędzie Gminy w Lisewie

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Gdzie składamy petycję adresowaną do Wójta Gminy Lisewo lub Rady Gminy Lisewo.

Korespondencyjnie na adres:
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

Pocztą elektroniczną:
- na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu. Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz posiadania przez składającego petycję bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego założonego na platformie ePUAP).

Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

- na adres poczty elektronicznej urzędu sekretariat@lisewo.com  za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)

Osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu we wtorki od 7.30 do 16.30, w pozostałe dni w godzinach 7.30 do 15.15.

metryczka


Wytworzył: Halina chrzanowska (24 listopada 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (24 listopada 2015, 09:03:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 grudnia 2015, 12:02:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3692