Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójt Gminy Lisewo w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2007 r. poz. 248) oraz § 2 ust. 5 Zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu [...]

Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania terenu w miejscowości Kornatowo oraz w miejscowości Tytlewo w gminie Lisewo

Gmina Lisewo z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 2, 86-230 Lisewo zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej lub urbanistycznej. Na prace czekamy do 23.12.2020 roku, do [...]

Rekrutacja uzupełniająca do projektu dla seniorów!

Gmina Lisewo zaprasza seniorów z obszaru rewitalizacji do udziału w projekcie – „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów – edycja I”. Rekrutacja trwa od 17 czerwca 2020 r. w sposób ciągły do [...]

Komunikat Wójta Gminy Lisewo

Ze względu na narastające zagrożenie epidemiologiczne, wywołane wirusem SARS-Co-V, powodującym chorobę zakaźną COVID-19 informuję, że zawieszam do odwołania przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy opisanych w [...]

Publiczny nabór partnerów

Gminny Lisewo na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2018 poz. 431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera [...]

Zapytanie ofertowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr GOPS.4220.5035.1.2019.MK z 22.07.2019 r. nie wpłynęła żadna oferta. [...]

Zapytanie ofertowe - Przewozy 4 osób z niepełnosprawnościami oraz ich instruktora

Na zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2019 w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni II” na dowóz 4 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w ZAZ Drzonowo oraz 1 instruktora wpłynęła 1 oferta, w związku z powyższym wybrano [...]

Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki Dziennej

Jesteś rodzicem dziecka w wieku od 20 tyg. życia do 3 lat? Chcesz wrócić do pracy, a nie ma kto zająć się w tym czasie Twoim dzieckiem? Zgłoś je do Punktu Opieki Dziennej w gminie Lisewo! [...]

Wykaz opiekunów dziennych w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Projekt „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”, którego Liderem jest Gmina Płużnica, a partnerami Gmina Lisewo, Gmina Chełmża oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica współfinansowany jest ze [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi nr 060329C Krajęcin – Malankowo do drogi nr 060330C Pniewite - Chrusty, na długości 0.330 km”.

AABŚ.A.6740.2.1.2018.AB obwieszczenie starosty chełmińskiego z dnia 11 maja 2018 r.   o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia [...]

Aktywni niepełnosprawni II

Gmina Lisewo ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu na lata 2021 – 2022 p.n. „Aktywni niepełnosprawni II” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi nr 060329C Krajęcin – Malankowo do drogi nr 060330C Pniewite - Chrusty, na długości 0.330 km”.

Starosta Chełmiński     ul. Harcerska 1   86-200 Chełmno   AABŚ.A.6740.2.1.2018.AB   OBWIESZCZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r.   o wszczęciu postępowania [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 21 ust.4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 ze zm.), informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu planu pn:Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres 2018 [...]

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo

Uprzejmie informuję, że dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo zostaje przeniesiony z dnia 7 marca 2017 r. na 14 marca 2017 r. Za utrudnienia [...]

Informacja - 30.09.2015 r.

Urząd Gminy w Lisewie informuje, że w okresie gdy nie będzie prowadzony nabór na wolne stanowisko nie będą przyjmowane CV oraz aplikacje i podania o przyjęcie do pracy, a wszystkie nadesłane będą niszczone bez rozpatrywania.   [...]

Zebranie wiejskie w Sołectwie Kamlarki

OGŁOSZENIEInformuję, że zebranie wiejskie w Sołectwie Kamlarki odbędzie się 9 lipca 2015 r. o godz. 19:00 na działce oznaczonej numerem 32/7 w Kamlarkach położonej przy sklepie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.Wójt Gminy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie zawiadomienia Stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lisewo, 09.01.2015 r. Wójt Gminy Lisewo ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo   RRIŚiGK.6220.5.8.2015.KK   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisewo w sprawie zawiadomienia Stron o zakończeniu postępowania dowodowego [...]

Informacja - 24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy w Lisewie będzie nieczynny

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 63/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. Informuję, że w dniu 24 grudnia 2014 [...]

Informacja- ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie informuje:1.   wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. [...]

Informacja - stanu klimatu akustycznego w pobliżu autstrady A1

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że do dnia 30 września 2014 roku każdy z Państwa, kto zamieszkuje tereny w pobliżu Autostrady A1 ma możliwość składania ewentualnych uwag dotyczących stanu klimatu akustycznego w pobliżu owej [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 24.07.2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 oraz z 2014 r. poz.379), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce [...]

Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Lisewa

Urząd Gminy w Lisewie informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Lisewa, że: z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISEWO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lisewo, 09.07.2014 r. RIŚ.6220.4.1.2014 KK.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISEWO Zawiadomienie o  wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie  art. 10 § 1 [...]

Możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna

Wójt Gminy Lisewo informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i [...]

Zebranie Wiejskie - Drzonowo

Na wniosek mieszkańców zwołuję Zebranie Wiejskie w dniu 8 kwietnia  2014 r. o godz. 10.00 w świetlicy przy OSP w Drzonowie.Sołtys wsi Drzonowo/-/Bogdan Adamczyk     [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Wójt Gminy Lisewo Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lisewo we wsi Drzonowo

Lisewo, dn. 28.10.2013 r.Wójt Gminy  Lisewo w oparciu o art. 37 ust. 1,art. 38 ust.1 i 2 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. [...]

Nabór na stanowisko logopedy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopeda  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie , w związku z otrzymanymi  środkami finansowymi na [...]

Ogłoszenie termin XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Lisewo

Lisewo, dnia 2013-08-26     OGŁOSZENIE                 Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopeda w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie , w związku z otrzymanymi  środkami finansowymi na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w  roku  2013 , ogłasza [...]

Realizacja projektu pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Na terenie Gminy Lisewo od 2008r. realizowany jest projekt pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, [...]

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom na okres do trzech lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. z 2010 r. Nr [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Znak: RRIŚ.6733.1.2013.TSLisewo, dnia 2013-03-28   Z A W I A D O M I E N I E         Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lisewo   uchwały nr XXII/144/2013 z dnia 27 lutego 2013r. o [...]

Zapytanie ofertowe nr 2/2013

Ze względu na brak trzech ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2013 przedłuża się postępowanie odnośnie przeprowadzenia warsztatów z doradcą zawodowym.Przedmiotem zamówienia [...]

Ostrzeżenie - Silny wiatr

Treść ogłoszenia - [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie

Po opadach deszczu i śniegu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura wyniesie od -2 do 0°C. Temperatura przy gruncie spadnie do -3°C. [...]

Konkurs na Głównego Księgowego

Treść ogłoszenia - [...]

Informacja w sprawie wyboru sołtysa wsi Kornatowo

    Wójt Gminy Lisewo informuje, iż Rada Gminy Lisewo uchwałą nr XXI/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku zarządziła na dzień 15 stycznia 2013r. o godzinie 16.00 wybory sołtysa Sołectwa Kornatowo. [...]

Informacja w sprawie meldunków

Drodzy mieszkańcy. Informujemy, że dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego, [...]

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lisewo ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne - Oblodzenie

W związku ze spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C nastąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i ulic. Temperatura wyniesie od -1°C do -4°C. Przy gruncie temperatura do -5°C. [...]

Spotkanie rekrutacyjne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że w ramach ostatniego naboru do realizowanego w tutejszym Ośrodku projektu „Aktywizacja, rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” osoby [...]

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wójt Gminy Lisewo informuje, że  w  zasobach gminnych znajdują się niezabudowane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy. Nieruchomości te stanowią  oznaczone w ewidencji [...]

Informacja

Drzonowo, 01.10.2012 r.           Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie odstępuje od naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy, z powodu pozostania w stosunku pracy [...]

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania

W związku z ustawowym obowiązkiem  dokonania podziału gminy na nowe obwody do głosowania, Wójt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie obwodów wyborczych. [...]

Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych

W związku z ustawowym obowiązkiem  dokonania podziału gminy na nowe okręgi wyborcze (okręgi jednomandatowe), Wójt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Planowany termin [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  w związku z realizacją Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – [...]

II przetarg ustny nieograniczony, IV przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy  Lisewo w oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).   O g ł a s z [...]

Wójt Gminy Lisewo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie

Podstawa prawna: art. 36 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami [...]

Konsultacje do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo

Wójt Gminy Lisewo ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące swoją działalnością zakres oświaty   do [...]

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, edukacyjne i organizacja wycieczek integracyjno - edukacyjnych dla 7 kobiet objętych Programem Aktywności Lokalnej – Klub wsparcia Społecznego w ramach projektu realizowanego w tut.Ośrodku [...]

Przetargi ustne nieograniczone

Wójt Gminy  Lisewo w oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).   O g ł a s z [...]

Zapytanie ofertowe nr 3/2012

Przedmiotem zamówienia są usługi szkolenia komputerowego pn. „ABC Komputera” dla 7 osób w ramach realizacji przez tut. Ośrodek projektu pn. ”Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”Treść [...]

Zapytanie ofertowe nr 2/2012

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w dziedzinie zdrowia i usługi szkół jazdy dla 13 osób w ramach realizacji przez tut. Ośrodek projektu pn. ”Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystajacych z pomocy [...]

Informacja o wyniku przetargu

               Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy  Lisewo w oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).   O g ł a s z [...]

Zapytanie ofertowe nr 1/2012

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr [...]

Ogłoszenia

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0 + 005 do  km 29+619, z wyłączeniem węzła autostradowego w m. [...]

metryczka