Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm).

Uchwała Nr V/44/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lisewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Lisewie, pokój nr 2,  tel. 56 676 89 65 wew. 12

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia
  pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób
  fizycznych) lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku podmiotów
  posiadających osobowość prawną) kserokopia - oryginał do wglądu,

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
  sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa
  najmu - w oryginale do wglądu),

- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli
  punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu
  zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Każdy wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musi uzyskać opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wydaje opinię, w formie postanowienia na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
Opłaty:
 
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem
             piwa),
- 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.


Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w
  wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu
  (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku
  poprzednim,

- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi
  w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną jak w pierwszym roku ważności zezwolenia.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
Inne informacje:
Zezwolenia alkoholowe wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a (46kB) word

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (45kB) word

Oświadczenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kruczek (22 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2011, 12:07:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 08:41:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3096