Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 132) starsze karty »
numer wpisu:

2016/B/1

data: 22 lutego 2016
zakres przedmiotowy: Budowa instalacji fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy 27 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanej na działkach o nr ewidencyjnych 444/39, 457, 458/2, 463/1 obręb Lisewo, gmina Lisewo, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2a/2015/B

data: 16 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo na odcinku 2,8 km.
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2/2015/B

data: 8 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo na odcinku 2,8 km.
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2/2015/A

data: 10 listopada 2015
zakres przedmiotowy: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo na odcinku 2,8 km.
dane
wnioskodawcy:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2015/C/3

data: 24 lipca 2015
zakres przedmiotowy: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek, w związku z podjętą uchwałą nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek
organ
przedkładający:
Rada Gminy Lisewo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

2015/F/8

data: 22 lipca 2015
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Chrusty, Krusin
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Sławomir Flanz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2015/C/4

data: 15 lipca 2015
zakres przedmiotowy: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Chrusty, Krusin
organ
przedkładający:
Rada Gminy Lisewo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2015/C/1

data: 23 czerwca 2015
zakres przedmiotowy: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo, w związku z podjętą uchwałą nr VII/50/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo
organ
przedkładający:
Przewodniczący Rady Gminy Lisewo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo,

numer wpisu:

2015/C/2

data: 8 czerwca 2015
zakres przedmiotowy: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie, w związku z podjętą uchwałą nr XXII/144/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie
organ
przedkładający:
Przewodniczący Rady Gminy Lisewo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

2015/F/7

data: 15 kwietnia 2015
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Chrusty, Krusin
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Sławomir Flanz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 132) starsze karty »