Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 37 (z 37)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

11.03.2020

postępowanie administracyjne w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ew. gr. 13/9 położona w miejscowości LiseObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

17.12.2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego wBudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa i przebudowa lini napowietrznej i kablowej nn na działkach ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Pniewite

21.10.2019

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoRejon ul. Mikołaja z Ryńska i Autostrada A1 w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo

11.10.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoObwieszczenie o wydaniu decyzji

10.10.2019

Usługa wodna, tj. wprowadzanie istniejącym wylotem o średnicy 300 mm ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją Gminy Lisewo do wód powierzchniowych Strugi Sadzkiej w km 18+300 jej biegu, oczyszczonych w mechaniczno-biologiPrzebudowa linii napowietrznej SN, budowa słupowej stacji transformatoowej SN/nn oraz budowa i przebudow linii napowietrznej i kablowej nn na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewite, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm.L

04.10.2019

Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa słupowej stacji transformatoowej SN/nn oraz budowa i przebudow linii napowietrznej i kablowej nn na działkach ewidencyjnych nr 207/1, 207/2, 207/3, 207/5, 207/7, 207/9, 207/10, 207/11, 207/13, 207/14, 206/2,Budowa sieci wodociągowej wraz z zprzyłączeniami na działkach ewidencyjnych numer 574,432/6, 433/7, 434/12, 435/6, 434/11, 435/3, 423/2, 353, 437/1, 352/5, 349/1

01.07.2019

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoRozbudowa istniejącej sieci oświetlenia w ramach rewitalizacji terenu Ogródka Jordanowskiego

19.06.2019

wydanie dycyzji nr 3/2019o ustaleniu lokalnizacji celu publicznegoBudowa stacji gazowej, regulacyjno-pomiarowej na terenie istniejącego węzła gazowego 'Lisewo' na działce nr 318/20 oraz na części działki nr 318/18

19.06.2019

zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnegoObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.06.2019

budowa sieci gazowej wraz z przyłączami położonych na działkach 292/6, 273/15, 273/13, 273/12 w obrębie ewidencyjnym Lisewo« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 37 (z 37)