NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/72/2011RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2011 r.Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201,poz. 1183) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/72/2011
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2011 r.

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201,poz. 1183) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W budżecie Gminy Lisewo na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr III/14/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 31, poz. 225) zmienionym:
- zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.,
- uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 września 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 30 września 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2011  Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 października 2011 r.,
- uchwałą  Nr IX/59/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 października 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2011 r.,
- uchwałą Nr X/65/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 grudnia 2011 r.;
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
 - łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 15.371.267 zł
   zastępuje się kwotą 14.906.774 zł,
 - w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 13.316.853 zł zastępuje się kwotą 13.351.360 zł;
 2) w § 2:
 - łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 15.641.753 zł
   zastępuje się kwotą 15.177.260 zł,
 - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 12.836.631 zł zastępuje się kwotą 12.867.238 zł,
 - w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.805.122 zł zastępuje się kwotą 2.310.022 zł, 
   załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy Lisewo na 2011 r. zmienia się jak w załączniku 
   Nr 2 do uchwały;
3) w § 4 załącznik Nr 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. 
    zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
4) w § 6:
- łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.110.526 zł zastępuje się kwotą
  2.611.526 zł w tym 800.526 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  załącznik Nr 4 Plan przychodów budżetu na 2011 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do
  uchwały;   
 -  łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.840.040 zł zastępuje się
  kwotą 2.341.040 zł w tym 800.526 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych
  ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, załącznik Nr 5 Plan rozchodów
  budżetu na 2011 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (96kB) pdf

Załącznik nr 2 (148kB) pdf

Załącznik nr 3 (113kB) pdf

Załącznik nr 4 (83kB) pdf

Załącznik nr 5 (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2012, 09:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1489