Uchwała nr XI/74/2011RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2011w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 266 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/74/2011
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 266 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego obejmuje:
1) część opisową zawierającą:
a) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące poziomu realizacji dochodów
    i wydatków w w/w okresie,
b) wskazanie przyczyn występujących odchyleń od planów,
c) omówienie realizacji wykonania zadań inwestycyjnych,
d) opis zaległości podatkowych,
e) realizację przychodów i rozchodów budżetu,
f) należności i zobowiązania Gminy;

2) część tabelaryczną zawierającą:
a) zestawienie dochodów według działów i źródeł pochodzenia dochodów z wyodrębnieniem
   dochodów majątkowych i bieżących,
b) zestawienie wydatków według działów i źródeł pochodzenia wydatków z wyodrębnieniem
   na wydatki bieżące i majątkowe,
c) zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych, w tym dotyczących zadań z zakresu
   administracji rządowej, według działów, rozdziałów;
2. Część tabelaryczna powinna obejmować dane w rozbiciu na plan roczny, wykonanie za
    I półrocze danego roku oraz procent wykonania planu według działów i rozdziałów
    klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze obejmuje:
1) opis wykonania planu przychodów, w tym dotacji podmiotowej;
2) opis wykonania planu kosztów;
3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca roku budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2012, 09:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1932