Uchwała nr XIX/121/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 11 października 2012w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu ChełmińskiegoNa podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/121/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 11 października 2012


w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Gmina Lisewo wraz z gminami: Gminą Chełmno, Gminą Kijewo Królewskie, Gminą Papowo Biskupie, Gminą Stolno i Gminą Unisław tworzy związek międzygminny pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego, z siedzibą w  Stolnie.

2. Celem „Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego” jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 października 2012, 09:44:46)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 października 2012, 10:04:10)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1607