Uchwała nr XIX/122/2012 RADY GMINY LISEWOz dnia 11 października 2012w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/122/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 11 października 2012


w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:§ 1. Przyjmuje się statut Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik (66kB) pdf1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 października 2012, 09:51:01)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 października 2012, 12:14:00)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1601