Uchwała nr XX/128/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 22 listopada 2012zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2012 r.Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/128/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 22 listopada 2012


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2012 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W budżecie Gminy Lisewo na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/72/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 343) zmienionym:
- zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Lisewo z 29 czerwca 2012 r.,
- uchwałą nr XVI/104/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lipca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 sierpnia 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2012 Wójta Gmniny Lisewo z dnia 31 października 2012 r.,
wprowadza się zmiany:

1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 16.452.741 zł
  zastępuje się kwotą 16.511.900 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.434.611 zł zastępuje się kwotą 15.493.770 zł,
  załącznik Nr 1- Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 16.011.293 zł
  zastępuje się kwotą 16.070.452 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.894.583 zł zastępuje się kwotą  14.953.742 zł,
  załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) w § 8 pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w
    wysokości 1.114.691 zł zastępuje się kwotą 1.159.691 zł, koszty  w wysokości 1.114.691 zł
    zastępuje się kwotą 1.159.691 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów
    samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8
    do uchwały;

4) w § 14:
- w pkt 1 załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w
  załączniku Nr 10 do uchwały,

- w pkt 2 Załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zmienia się jak w
  załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (113kB) pdf

Załącznik nr 2 (155kB) pdf

Załącznik nr 8 (92kB) pdf

Załącznik nr 10 (99kB) pdf

Załącznik nr 11 (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (26 listopada 2012, 08:03:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277