Uchwała nr XX/127/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 22 listopada 2012w sprawie Programu współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz.1244) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/127/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie Programu współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz.1244) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się  Program współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (26 listopada 2012, 14:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1513